Corona & Moms

Udbruddet af Coronavirus sætter dansk økonomi under et ekstraordinært pres, som regeringen og Folketingets partier arbejder intensivt på at afbøde. Derfor har regeringen på skatteområdet allerede gennemført tiltag, der øger virksomhedernes likviditet med 165 mia. kr. Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om to yderligere initiativer der indbefatter momsområdet, og som øger virksomhedernes likviditet

  1. Udbetaling af indbetalt moms
    Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for andet halvår og fjerde kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. Dette gælder i øvrigt også for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april. Læs de fine detaljer og eksempler her
  2. Loftet på skattekontoen afskaffes midlertidigt
    Loftet på skattekontoen er tidligere blevet hævet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Nu afskaffes loftet helt i perioden frem til den 1. april 2021. Det sikrer, at virksomhederne fortsat kan indbetale skat og moms efter de normale betalingsfrister, og dermed undgå eventuelle negative bankrenter. Eller sagt på en anden, og måske frisk, måde: Man kan igen bruge Skattestyrelsen som bank. Endvidere aflaster det statens lånebehov i en tid, hvor staten har behov for at låne mange penge for at finansiere hjælpepakkerne.
    Læs de fine detaljer her

Klik her for overblik over programsatte momskurser.

Skattefri befordringsgodtgørelse – Dokumentation for kørsel i egen bil

I forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse oplyser medarbejderen i kørselsregnskabet ofte bilens registreringsnummer til arbejdsgiveren.

At medarbejderen kører i sin egen bil er nemlig et af kravene til arbejdsgiveren for, at han kan udbetale befordringsgodtgørelsen skattefrit.

Men hvordan kan arbejdsgiveren være sikker på, at det oplyste registreringsnummer rent faktisk tilhører medarbejderens egen bil?

Det er faktisk lettere, end man måske umiddelbart tror…

Udgangspunkt

Det er en betingelse for at få udbetalt skattefrie godtgørelser, at arbejdsgiveren kontrollerer udbetalingerne. Det betyder, at lønmodtageren skal give arbejdsgiveren alle de oplysninger, som er nødvendige for kontrollen. Og at arbejdsgiveren derefter rent faktisk også gennemfører en kontrol.

Egen bil er anvendt

Ifølge Skat.dk er følgende handling nok for at leve op til kravet om at arbejdsgiver har ført kontrol med at egen bil er anvendt:

”Egen bil, motorcykel mv. omfatter også ægtefælles eller – ved fælles økonomi – samlevers køretøj. Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere, at egen bil mv. er anvendt. Denne kontrol vil normalt kun være mulig, hvis lønmodtageren på kørselsafregningen erklærer, at egen bil mv. er anvendt – og som yderligere dokumentation eventuelt oplyser bilens registreringsnummer. Hvis husstanden ud over egen bil eksempelvis råder over fri bil, skal registreringsnummeret altid oplyses, da arbejdsgiveren ellers ikke kan kontrollere, om egen bil er anvendt.”

Af noterne til Skattestyrelsens eksempel-kørselsregnskab i ovenstående link fremgår det altså, at det faktisk slet ikke er et krav, at bilens registreringsnummer fremgår af kørselsregnskabet. Kun hvis man også har firmabil…. Men lad nu bare medarbejderen notere det alligevel i kørselsregnskabet. Man skal vælge sine kampe med ’Skattemanden’ med størst omhu…

Den ovenfor nævnte lønmodtager-erklæring kunne dermed formuleres lidt á la dette:
”Jeg, Andreas erklærer ved min underskrift, at jeg har kørt i min egen bil og at alt det andet i dette kørselsregnskab også er korrekt.”

 


Relaterede kurser:

Hjemmearbejdsplads – mulighed for øget momsfradrag for arbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse

I disse både triste og alvorlige tider i en verden hvor Coronavirus hærger, er rigtig mange medarbejdere på danske arbejdspladser blevet bedt om at arbejde hjemmefra, hvor dette er en mulighed.

En lille opmærksomhed i den anledning for arbejdsgiver kunne være, at huske at give momsfradraget en tanke.  Hvorfor? Fordi den erhvervsmæssige anvendelse af bredbåndsforbindelsen på hjemmearbejdspladsen alt andet lige nu vil blive større.

Virksomheden skal efter gældende regler foretage et reelt og realistisk skøn over den faktiske erhvervsmæssige andel for ”multimedier”, som er stillet til rådighed for en medarbejder, og hvor der er adgang til privat anvendelse. Her tænkes i denne forbindelse på arbejdsgiverbetalt telefon, PC og bredbåndsforbindelse i hjemmet. PC’en benyttes formentlig hverken mere eller mindre erhvervsmæssigt i hjemmearbejdspladssituationen. Men både telefon og bredbånd kunne godt tænkes anvendt mere erhvervsmæssigt end sædvanligt – pga. f.eks. lange telefonmøder, skypemøder mv.

ML §38, stk.2 (skønsmæssig fradragsret)
For varer og ydelser, som af en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a benyttes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed.

Ingen ved i skrivende stund hvor længe Corona-krisen vil vare, og hvor længe medarbejdere kommer til at arbejde hjemmefra.
Om der er væsentlige beløb på spil, kommer an på flere faktorer, herunder hvor mange af virksomhedens medarbejdere, der arbejder hjemme og hvor længe de kommer til at gøre det.

Relaterede kurser: