Den ny ferielov – feriepengeforpligtelse i årsregnskabet 2019

Med den ny ferielov er det et krav at feriepengeforpligtelsen ved årsafslutning skal opgøres for hver enkelt medarbejder efter den ”konkrete metode”. Det betyder i praksis at den summariske opgørelsesmetode sidste gang finder anvendelse for regnskabsår som afsluttes den 31. august 2019.

Opgørelsen herunder er baseret på følgende generelle forudsætninger:

  1. Opgørelse pr. 31. december 2019
  2. Anvendelse af den ”konkrete metode” – dvs. feriepengeforpligtelse opgørelse pr. medarbejder
  3. Funktionærer som vederlægges med løn under ferie
  4. Beregningen omfatter ikke funktionærer, som har valgt at få udbetalt løn under ferie med 12 pct. af den optjente ferieberettigede løn (feriegodtgørelse).

Opgørelse er foretaget for en enkelt ansat, men gælder for alle funktionærer, som får betalt ferie med løn.

Ferieberettiget løn 1) Lønomkostninger under ferie 2)
Månedsløn brutto 50.000,00 kr. 50.000,00 kr.
Firmatelefon 200,00 kr. 225,00 kr.
Firmabil 4.000,00 kr. 4.500,00 kr.
Arbejdsgiver betalt pension 0,00 kr. 4.000,00 kr.
Samlet månedsløn 54.200,00 kr. 58.725,00 kr.
12 måneders samlet løn 650.400,00 kr.
Løn under ferieafholdelse -62.538,00 kr.
Ferieberettiget løn 587.862,00 kr.
Månedlig ferieberettiget løn 48.989 kr.
Ferieberettiget løn fra 1/1-2019 til 31/8 – 2019 391.912 kr.
Ferieberettiget løn fra 1/9-2019 til 31/12-2019 195.956 kr.
Lønomkostning pr. dag v/20 dage pr. måned 2.936 kr.

Til brug for beregning af feriepengeforpligtelsen opgøres henholdsvis en ferieberettiget løn og en lønomkostning under ferie.

1)  Den ferieberettigede løn bruges ved beregning af ferietillægget for perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 og til beregning af beløb til indefrysning for perioden 1. september – 31. december 2019. I den ferieberettigede løn indgår alle skattepligtige lønomkostninger fratrukket løn under ferie. Den arbejdsgiverbetalte pension er ikke en del af den ferieberettigede løn.

2) Lønomkostninger under ferie er det faktiske beløb, som skal udbetales når den ansatte afholder sin ferie. I praksis anvendes bruttolønnen på opgørelsestidspunktet tillagt de medarbejderrelaterede lønomkostninger herunder personalegoder og pensioner.

Feriepengeforpligtelse af feriesaldo og ferietillæg pr. 31. august 2019:

Ubrugte feriedage pr. 31. august 2019 (feriesaldo)                                                                                                 10               (*)

Lønomkostninger pr. dag jf. opgørelsen ovenfor                                                                                                   2.936 kr.

Feriepengeforpligtelse af feriesaldoen (10 dage x 2.936 kr.)                                                                                29.360 kr. (1)

Ferietillæg: 1 pct. af ferieberettiget løn på 391.912 kr. fra 1. januar 2019 – 31. august 2019                        3.919 kr.   (2)

Skyldig feriepengeforpligtelse i regnskabet afsat som kortfristet gæld (1) + (2)                         33.279 kr.

Feriepengeforpligtelse af feriepenge til indefrysning:

Feriepenge optjent 1. september 2019 – 31. december 2019: 195.956 kr. x 12,5 pct =                          24.495 kr.

Beløbet afsættes som langfristet gæld hvis virksomheden vælger at beholde feriepenge i virksomheden.

(*) Saldoen opgøres som summen af ubrugte feriedage pr. 1. januar 2019 tillagt optjente feriedage fra 1. januar 2019 – 31. august 2019 reduceret med afholdte feriedage i 2019.

 

Relaterede kurser:

Den ny feriekurset – regler og implementering

Aktuel løn 2019

Løn & Personale 2019

Rejselegater og fripladser

Hos Økonomi & Personale Academy mener vi, at uddannelse, såvel som efteruddannelse, er vigtigt!

Både for den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet.

I vores virksomhed beskæftiger vi os med efteruddannelse, så både den enkelte og virksomheden kan være opdateret på ny viden.

Vi ønsker at støtte personer, som arbejder med at dygtiggøre sig gennem uddannelse og efteruddannelse.

Vi tilbyder derfor en række rejselegater til studerende under uddannelse og fripladser til ansatte i virksomheder, som har brug for efteruddannelse.

Rejselegater

Vi tilbyder rejselegater til studerende, der som et led i deres uddannelse skal tilbringe et semester i udlandet.

Lav din ansøgning så grundig som muligt og vedlæg gerne et budget. Henvend dig til dgh@opkurser.dk og beskriv, hvad legatet skal bruges til inden for din uddannelse.

Bemærk at legater kun gives til studerende på bachelor eller kandidat niveau.

Fripladser

Vi tilbyder udvalgte fripladser til virksomheder, som ikke allerede er kunde hos Økonomi & Personale Academy.

På den måde får du mulighed for at afprøve vores kurser.

Henvend dig til dgh@opkurser.dk og fortæl om din virksomhed og hvilket kursus, du gerne vil deltage på.

Gavekort – Nye momsregler fra 1. juli 2019

Som følge af nye fælles EU-regler skal momsen vedrørende gavekort fremadrettet opkræves og afregnes når gavekortet udstedes, når der er tale om såkaldte ”single purpose vouchers”.

Det betyder, at udstederen af gavekortet ikke som i dag kan vente med at afregne moms til gavekortet indløses. Udstederen slipper dermed heller ikke længere for at afregne moms af gavekort, der ikke indløses.

”Single purpose vouchers” er kendetegnet ved, at de alene kan benyttes til ét formål, hvilket vil sige at landet hvor varen/ydelsen leveres, og momssatsen er kendt ved gavekortets udstedelse. Det er vigtigt at notere sig, at begge betingelser skal være opfyldt.


Momslovens nye ordlyd omkring gavekort/vouchers

»§ 73 b. I denne lov forstås ved:

1) Voucher: Et instrument, hvor der består en forpligtelse til at acceptere det som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.

2) Voucher til ét formål: En voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren.

3) Voucher til flere formål: En voucher, der ikke er en voucher til ét formål.«

Langt de fleste gavekort udstedt af danske forhandlere kun kan anvendes i Danmark, og da vi i Danmark kun har én momssats, vil ændringen få betydning for de fleste gavekort udstedt i Danmark.

Der er dog stadig tilfælde hvor de nye regler ikke kommer til at gælde:

Der skal stadig ikke betales moms ved udstedelsen af gavekort, der kan benyttes/indløses til både momspligtige og momsfritagne varer/ydelser.

Det samme er tilfældet ved f.eks. udstedelse af et gavekort til et hotelophold, der kan bruges på hoteller i både Danmark og i udlandet.


Ulemper som følge af lovændringen

  • Der skal afregnes moms når gavekortet udstedes (ingen likviditetsfordel længere).
  • Der afregnes dermed fremadrettet også moms af gavekort, der aldrig bliver indløst.
  • Bogføringssystemer skal tilpasses, så de fremadrettet kan tackle både momspligtige udstedelser og momsfrie udstedelser.
  • De virksomheder, der modtager gavekort skal operere med både gamle regler og nye regler i en periode. Efter gamle regler for gavekort udstedt inden 1/7 2019. Efter de nye regler for gavekort udstedt efter 1/7 2019.


Fordele som følge af lovændringen

For virksomheder, der udsteder og modtager gavekort: Ingen!

For staten: Større momsprovenu!


Ikrafttrædelse

Den oprindelige plan var at lovændringen skulle gælde fra 1/1 2019. Men Folketinget valgte lige inden de gik på juleferie, at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet til 1/7 2019.


Det vedtagne lovforslag kan læses her:

Lovforslag L 28 A (se §5 om ændringen pr. 1/7 2019)

Relaterede kurser og netværk: