Gennemse Kategori

HR & Jura

Datatilsynets særlige fokusområder for efteråret 2019

Datatilsynet har offentliggjort deres tilsynsplan for det andet halvår af 2019.

I de tilsyn, som Datatilsynet har planlagt i andet halvår af 2019, er der fokus på fire overordnede temaer:

  • Databehandlere
  • Den daglige overvågning
  • Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold
  • Automatiske afgørelser og profilering.

I Datatilsynets nyhed er det nærmere beskrevet, hvordan Datatilsynet for hvert tema har valgt at fokusere på en række underemner. Det er også beskrevet, på hvilke områder Datatilsynet vil foretage disse tilsyn:

I forhold til databehandlere har Datatilsynet besluttet at føre tilsyn med et antal leverandører til både den offentlige og den private sektor.  Heri indgår kontrol af om databehandlernes opfyldelse af deres forpligtelser.

I forhold til den daglige overvågning omfatter de udvalgte områder: Kontrol på arbejdspladsen, forbrugsmønstre, brug af offentlig transport og brug af privat transport (parkering).

I forhold til databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold vil Datatilsynet foretage tilsyn på følgende områder: Det kommunale område, staten, den private sektor og en velgørende organisation.

I forhold til automatiske afgørelser og profilering har Datatilsynet besluttet at føre tilsyn med denne form for behandling af personoplysninger hos et forsikringsselskab og hos en bank.

Økonomi & Personale Academy behandler ovenstående på følgende kurser:

Ansættelsesretten – nye regler mv. 2019

Personoplysninger – dokumentation mv.

Persondata i ansættelsesforhold

 

Du kan læse mere om datatilsynets tilsyn her

Ny vigtig dom om arbejdsgivers ret til modregning i løn ved manglende sygedagpengerefusion

Østre Landsret har 6. juni 2018 afsagt dom i en sag om arbejdsgivers ret til modregning i løn ved mistet dagpengerefusion pga. manglende opfølgning fra den ansatte i sygedagpengesag. Dommen er af principiel karakter.

Baggrund
Sagen drejer sig om en sygemeldt medarbejder, der undlod at sende den fornødne dokumentation til Jobcentret og dermed mistede arbejdsgiver sin dagpengerefusion fra kommunen. Arbejdsgiver valgte herefter at modregne tabet i medarbejderens løn.  Tilbage i juli 2017 fandt Retten i Nykøbing Falster imidlertid ikke, at arbejdsgiver var berettiget til dette. Dommen blev anket og endte herefter i Landsretten, da sagen er principiel.

Afgørelse
Østre Landsret har nu stadfæstet dommen. Det vil sige, at retten fandt, at arbejdsgiver ikke var berettiget til at modregne (refusions) tabet i medarbejderens løn.

Der findes for nuværende ikke bestemmelser af betydning for afgørelsen.  Derfor var det i første omgang et spørgsmål om, hvorvidt de ansættelsesretlige regler om løn under sygdom, herunder funktionærloven sammenholdt med sygedagpengeloven og/eller evt. aftale- og overenskomstgrundlag, udtømmende gør op med muligheden for modregning, således at der ikke er hjemmel til modregning. Eller om arbejdsgiver uden hjemmel, var berettiget til modregning i ansattes løn for det tab, arbejdsgiver led ved ikke at opnå refusion af sygedagpenge. Retten fandt ikke, at arbejdsgiver var berettiget til modregningen, hvilket resulterede i en stadfæstelse af dommen.

Dom af 6. juni 2018 (B-1611-17)

 

Relaterede kurser:

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter skal ændres…

En række nye regler og domme betyder, at ansættelseskontrakterne bør ændres. Dette gælder både i forhold til almindelige kontrakter, og kontrakter som er tidsbegrænsede eller kontrakter for deltidsansatte.

Ændringer til ansættelseskontrakterne har sammenhæng med ændringer i en række nye love og afgørelser. Vi har valgt at fremhæve nogle af de vigtigste ændringer, som bør indarbejdes i nye kontrakter og tilrettes i eksisterende kontrakter.

Den ny persondataforordning

Samtykkereglerne – nye krav

Med den ny persondataforordning kommer der skærpede regler vedrørende samtykke. Med forordningen skal samtykke være specifikt. Man kan derfor ikke bruge et generelt samtykke i en ansættelseskontrakt på alle medarbejderoplysninger, som man har lyst til. Ønsker man f.eks. at anvende et billede af medarbejdere på virksomhedens hjemmeside, skal dette være specifikt anført i kontrakten for at have gyldighed.

Arbejdsgiverens gennemgang af den ansattes e-mail

Den gode ansættelseskontrakt bør indeholde en bestemmelse om arbejdsgiverens adgang til e-mail korrespondance på virksomhedens computer. Dette skyldes en nylig afsagt dom fra Højesteret. Ansættelseskontrakten bør specifikt tage stilling til rettighederne til den korrespondance, som foregår på virksomhedens kommunikations- og postsystemer, og herunder anføres hvilke tiltag, som den ansatte bør gøre for at sikre sig, at arbejdsgiver ikke bliver uopmærksom på eventuel privat korrespondance.

Den ny ferielov

Varslingsbestemmelser om varsling af hovedferie

Efter den nye ferielov vil man ikke mere kunne fravige ferielovens bestemmelser om varsling af hovedferien med 3 måneders varsel og øvrige feriedage med 1 måneds varsel.

Aftale om placering af ubrugte feriedage i en opsigelsesperiode

Man vil heller ikke fremadrettet i ansættelseskontrakterne på forhånd kunne aftale at hovedferie og andre feriedage placeres i opsigelsesperioden, og kan pålægges uden varsel.

Erstatningsferie ved sygdom når det ikke er aftalt

Arbejdsgivere, som ikke ønsker, at medarbejderne har mulighed for at afholde erstatningsferiefridage ved sygdom, bør regulere dette udtrykkeligt i ansættelseskontrakten, personalepolitikken eller overenskomsten.

Såfremt arbejdsgiver ikke skriver noget i aftalen omkring sygdom, vil medarbejderne være berettiget til at afholde de aftalebestemte feriefridage på et andet tidspunkt.

Den ny markedsføringslov

Den ny markedsføringslov har bl.a. betydet, at flere regler har fået nye paragraffer. I det omfang der i ansættelseskontrakterne er henvist til bestemmelser i den hidtidige markedsføringslov, bør man konsekvensrette, så henvisningerne tilrettes den ny markedsføringslov.

Ændringer i forskelsbehandlingsloven

Kontrakter som indeholder bestemmelser om fratræden f.eks. når den ansatte fylder 70 år, er ikke længere gyldig, og bør udgå af kontrakten.

Relaterede kurser og netværk:

Kontakt:
Projektleder
Per Hoffmann
ph@opkurser.dk
28250026