Gennemse Kategori

Skatter & Afgifter

Generationsskiftemuligheder forværres

Forværrerede generationsskiftemuligheder for familieejede virk­­som­­heder med regeringens lovprogram for 2019/2020.

Af Clemens Advokaterne

I november forventes regeringen at igangsætte den længe bebudede tilbagerulning af de lempede bo- og gaveafgiftssatser ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder. Samtidig har regeringen allerede fremsat et nyt lovforslag med tilbagevirkende kraft, der gør brugen af A/B-modeller ved generationsskifte mindre attraktiv. Hvis de nye regler vedtages, får det stor skatte- og afgiftsmæssig betydning på området.

Mulighed for lav bo- og gaveafgift i dag

Efter de gældende regler er det muligt kun at betale 6 % i bo- og gaveafgift ved generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder inden for primært den nære familiekreds. Det er en nedsat afgiftssats sammenlignet med den almindelige bo- og gaveafgift på 15 %. Anvendelsen af den lave bo- og gaveafgiftssats kræver, at en række betingelser er opfyldt. Det er bl.a. en betingelse, at virksomheden kan overdrages med skattemæssig succession.

Lempelsen af bo- og gaveafgiftssatserne blev vedtaget af den forhenværende VLAK-regering tilbage i 2017. Lempelsen indebar en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder fra 15 % til en fuldstændig afskaffelse frem mod 2025. I den gældende lovgivning er det fastsat, at bo- og gaveafgiften skal nedsættes yderligere til 5 % i 2020. Denne nedsættelse ser nu ikke ud til at blive en realitet.

Varslet ophævelse af den lempede bo- og gaveafgift

I regeringens lovprogram for folketingsåret 2019/2020 varsles en tilbagerulning af de fordelagtige bo- og gaveafgiftssatser ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Det betyder, at den nedsatte afgiftssats på 6 % i 2019 og 5 % i 2020 ønskes erstattet af den almindelige afgift på 15 %.

Det er sandsynligt, at tilbagerulningen af de lempede afgiftssatser vil blive tillagt tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for lovforslagets fremsættelse. I mange tilfælde knokler advokatfirmaer og revisionshuse allerede med fremrykkede generationsskifter som følge af de varslede ændringer. Ved at give lovforslaget tilbagevirkende kraft undgås således yderligere anvendelse af 6 %-afgiften i den mellemliggende periode mellem lovforslagets fremsættelse og reglernes ikrafttræden.

Ophæves muligheden for at benytte lav gaveafgift ved generationsskifte af familieejede virksomheder, giver det en forøget afgiftsbelastning. Afgiftsbelastningen ved generationsskifte vil fremover stige med minimum 9 %-point. Særligt slemt ser det ud for barnløse virksomhedsejere, der ønsker at overdrage virksomheden til søskendes børn eller andre nærtstående uden for gaveafgiftskredsen. Her vil skatte- og afgiftsbetalingen stige fra 5 % til cirka 53 % i 2020.

Selvom bo- eller gaveafgiften påhviler ejeren personligt, er det sandsynligt, at ejeren vil trække midler ud af virksomheden for at kunne betale afgiften eller skatten. Som konsekvens vil virksomheden stå tilbage med et ringere kapitalgrundlag efter en overdragelse til næste generation.

Samtidig har det ikke siden 2015 været muligt at overdrage virksomheder til den fordelagtige formueskattekurs. Den varslede skatte- og afgiftsforøgelse, som regeringen har fremlagt, vil derfor få stor økonomisk betydning for de mange familieejede virksomheder i Danmark og forværre muligheden for generationsskifte.

Nyt lovforslag om opgørelse af anskaffelsessummen ved salg af B-aktier

Den 1. oktober 2019 fremsatte regeringen et lovforslag der bl.a. ændrer aktieavancebeskatningslovens regler om opgørelse af aktieavancen ved hovedaktionærers salg af B-aktier. De forslåede ændringer kan få stor økonomisk betydning for anvendelse af A/B-modeller fremover.

I dag anvendes A/B-modeller typisk for at gøre det lettere for næste generation at erhverve en del af en virksomhed. En klassisk A/B-model går kort fortalt ud på at opdele selskabets kapital i A- og B-aktier, således at A-aktierne er tillagt en ret til et nærmere bestemt beløb som forlods udbytte. Det betyder, at B-aktierne først har ret til udbytte, når A-aktierne har modtaget det beløb i udbytte, som er omfattet af den forlods udbytteret inklusiv en forrentning (opskrivning). En sådan opdeling af selskabskapitalen indebærer, at B-aktierne har en lavere værdi end A-aktierne. Almindeligvis kan B-aktierne således overdrages til næste generation til en lav kurs.

Ved afståelse af aktier i et selskab anvendes gennemsnitsmetoden til at fordele anskaffelsessummen mellem aktierne i forbindelse med opgørelse af aktieavancen.

Efter gældende ret fordeles anskaffelsessummen mellem aktierne på grundlag af deres nominelle (pålydende) værdi. Der tages med andre ord ikke hensyn til en eventuel opdeling i aktieklasser, der forrykker aktiernes handelsværdi.

Nu foreslår regeringen at ændre reglerne i det tilfælde, hvor en eneejer eller hovedaktionær har opdelt selskabskapitalen i flere aktieklasser og efterfølgende foretager et delsalg af aktier. Anskaffelsessummen foreslås fremover fordelt på en ny måde ved opgørelsen af aktieavancen. I stedet for at tage udgangspunkt i aktiernes nominelle værdi, skal der fremadrettet lægges vægt på den reelle værdi (handelsværdien) af hver enkelt aktie.

Ændringerne fremrykker aktieavancebeskatningen ved A/B-model

Hvis hovedaktionæren afstår B-aktier til næste generation, betyder den foreslåede ændring, at samtlige af selskabets aktier skal værdiansættes i forbindelse med overdragelsen. Derefter skal hovedaktionæren fordele anskaffelsessummen – opgjort på baggrund af handelsværdien på afståelsestidspunktet – forholdsmæssigt mellem de afståede B-aktier og de A-aktier, der ikke skal overdrages.

A/B-modellen tilrettelægges typisk, så langt de fleste nominelle aktier i selskabet er B-aktier med en lav handelsværdi. Når anskaffelsessummen i dag opgøres på baggrund af de nominelle værdier, betyder det, at B-aktierne får en forholdsmæssig højere anskaffelsessum end A-aktierne. Det betyder, at der ikke udløses nævneværdig aktieavancebeskatning (eller endda i nogle tilfælde et tab) ved salg af B-aktierne til næste generation til en lav kurs.

Dette bliver ændret, hvis den nye opgørelsesmetode vedtages. Da størstedelen af selskabets handelsværdi er tilknyttet A-aktierne, betyder det, at anskaffelsessummen for B-aktierne fremover vil være forholdsmæssigt lavere end A-aktierne. Dermed vil der blive realiseret en større aktieavance ved salg af B-aktier. En aktieavance som efter de nuværende regler først udløses ved salg af A-aktierne – eller slet ikke. I dag udløses der navnlig ingen aktieavance, hvis den tidligere eneejer eller hovedaktionæren har negativ anskaffelsessum, f.eks. som følge af anskaffelse ved skattefri virksomhedsomdannelse eller erhvervelse med succession.

Dermed indebærer reglerne en fremrykket aktieavancebeskatning af betydelig størrelse ved hovedaktionærens salg af B-aktier til næste generation, hvilket stiller større krav til hovedaktionærens likviditet ved benyttelse af A/B-modeller i forbindelse med delvist generationsskifte.

Hvis lovforslaget vedtages, har reglerne tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2019, hvor lovforslaget blev fremsat. Reglerne vil i så fald gælde for alle afståelser efter dette tidspunkt, uanset om aktierne blev anskaffet før eller efter den 1. oktober 2019.

Står du eller dine kunder over for et generationsskifte af erhvervsvirksomhed?

Samlet set bliver virksomhedsejeres generationsskiftemuligheder væsentligt forværret af de meget store skatte- og afgiftsbyrder, som regeringens foreslåede lovændringer indebærer.

Den forventede udvikling på retsområdet stiller endnu større krav til den rådgivning, der er behov for ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder. Hos Clemens Advokatfirma er vi specialiseret inden for generationsskifte og beslægtede skatte- og afgiftsrelaterede områder.

 

Du er altid velkommen til at kontakte vores specialistadvokater, Morten Breum-Leer og Esben Holm, for en uformel drøftelse.

Vi holder et højaktuelt kursus om generationsskifte af familieejede virksomheder den 5. december 2019 på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Kontakt Økonomi & Personale Academy for mere info:

Telefon: 70270026

E-mail: op@opkurser.dk

 

Link til kursusbeskrivelse

Generationsskifte 2019/2020

Sponsorater af privatpersoner – moms og skat

En virksomhed kan godt sponsorere personer. Det behøver ikke være et helt fodboldhold, en idrætsforening, eller en Zoologisk Have.

Generelt

For at få moms- og skattefradrag for et sponsorat, skal det have en reklameværdi. Der må ikke være tale om at f.eks. virksomhedens ejer (sponsoren) får tilfredsstillet sine personlige interesser i personen eller sporten.  Der kræves også en modydelse af modtageren af sponsoratet –  altså at han f.eks. har sponsors navn trykt på sportstøjet, eller at der f.eks. smækkes en bandereklame op på stadion med sponsors navn. Sponsor skal i hvert fald eksponeres og profileres – som minimum i lokalsamfundet. Virksomheden (sponsor) skal ”have noget ud af” sponsoratet.

Støtte af privatpersoner

Hvis der bare er tale om støtte til en privatperson, altså ikke en forening, klub eller lignende, med en pengegave (kan dog også f.eks. være udstyr), og der ikke er nogen modydelse (reklameværdi) i form af ovennævnte profilering og eksponering af sponsoren, er støtten blot alm. skattepligtig B-indkomst for personen, som sponsoren skal indberette på hans CPR-nr. til indkomstregisteret.

Man er nemlig som udgangspunkt skattepligtig af alle de indtægter man har. Hvis det er noget med at privatpersonen dyrker en sport, som en virksomhed støtter med et sponsorat af ham, vil han i skattemæssig henseende blive betragtet som erhvervsdrivende, når han modtager sponsoraterne. Dog vil der også være mulighed for, at fradrage de udgifter, som han har i forbindelse med sin sport.

Der vil i øvrigt, i virksomhedens eget skatteregnskab i den nævnte situation, formentlig ikke være skattefradrag al den stund, at sponsoratet/gaven ikke hverken er reklame, repræsentation eller en driftsomkostning.

Omkring moms: Er der overhovedet moms på privatpersonens ’regning’ til jer? Er han overhovedet momsregistreret? Hvis ’ja’ se ovenstående afsnit ’generelt’ for momsfradrag i jeres lejr.

Læs mere om sponsorater i Den Juridiske Vejledning.

Relaterede kurser og netværk:

Godtgørelse af telefonudgifter

Af Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent, Økonomi & Personale Academy

Arbejdsgivers refusion af medarbejderens telefonudgifter- og/eller internetudgifter kan godt give lidt udfordringer. Er der tale om dækning af medarbejderens private udgifter? Eller er der tale om udlæg? Er det en driftsomkostning i virksomheden?

Det er et helt grundlæggende krav, at virksomheden kan dokumentere sine indkøb (for at opnå fradrag). Det vil sige, at købsfakturaer skal være udstedet i købers navn.

Hvis SKAT ser et bilag/faktura som virksomheden har betalt, men som er udstedt i en andens navn, så er det principielt ikke virksomhedens køb.

Så hvis medarbejderens navn står på fakturaen, kan SKAT meget hurtigt då den idé, at der er tale om ”dækning af private udgifter”. Det som ligningslovens §16, stk.1 kalder for ”sparet privatforbrug”. Og den slags er skattepligtigt. Det er bare en anden måde at få løn på….

Fra Den Juridiske Vejledning Afsnit C.A.3.1.6 Godtgørelse af telefonudgifter

”Udgangspunkt

Medarbejderen skal beskattes fuldt ud af arbejdsgiverens godtgørelse eller tilskud til telefon uden for arbejdsstedet efter LL § 16, stk. 1. Beløbet er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst. Se KSL § 43 og arbejdsmarkedsbidragsloven § 2, stk. 1, nr. 1.

Med kravet om, at telefonen skal være uden for arbejdsstedet, er der primært tænkt på tilskud til telefon i hjemmet, men bestemmelsen omfatter også tilskud til fx telefon i sommerhus, telefon i bilen eller mobiltelefon.

Bestemmelsen forudsætter normalt, at tilskuddet ydes til en telefon, der er oprettet i en anden end firmaets navn, typisk i medarbejderens navn.”

Og hvis der først er tale om dækning af private udgifter, er der heller ikke momsfradrag.

Et eksempel i samme boldgade: Køb af mobiltelefon til medarbejderen

Her er et scenarie vi har set et par gange:
En virksomhed køber en mobiltelefon til en medarbejder, hvor idéen er, at medarbejderen selv køber den ønskede telefon. Medarbejderen skal så aflevere en kvittering for købet til arbejdsgiver og får et fastsat beløb retur, eksempelvis 4.000 kr. Mobilen er medarbejderens og den beholdes uden afregning, når/hvis medarbejderen stopper i virksomheden.

Er det så muligt at indføre en sådan ’ordning’ uden at de 4.000 kr. bliver skattepligtige for medarbejderen?

Nej!! Der er i sandhed mange måder at få løn på – De 4.000 kr. er A-indkomst. Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag.

Virksomheden har i bund og grund intet købt i eksemplet. Derfor der heller ikke hverken moms- eller skattefradrag for virksomheden.

Der er derimod tale om dækning af private udgifter, jf. LL§16, stk.1.

Relateret kurser og netværk

  • 1
  • 2