Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Den ny bogføringslov

Hovedformålet med den ny bogføringslov er indførelse af kravet om digital bogføring. Dermed følges op på kravet om digitale regnskaber, som blev indført i 2011.

Kravene om digitalisering af bogføringen har bl.a. haft som formål at styrke myndighedskontrollen, f.eks. gennem krav om løbende afstemning om skat, moms og regnskabsforhold.

I den ny bogføringslov §11 er det nu præciseret:

  • at en virksomhed skal foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser vedrørende skatter, afgifter, års- og delårsrapporter samt moms. Dette skal ske senest på datoen for udløbet af fristerne for de lovpligtige indberetninger og angivelser

Med ovenstående ”præcisering”, vil det ikke mere være muligt, at afvente til årsafslutningen med at foretage de nødvendige afstemninger.

Udvidelse af opbevaringskrav

De gældende opbevaringskrav til regnskabsmateriale er fortsat 5 år. Afgrænsningen af regnskabsmateriale er med den ny bogføringslov udvidet, hvilket betyder at opbevaringskravet tilsvarende er udvidet.

Som nyt anses følgende som regnskabsmateriale og dermed omfattet af det 5 årige opbevaringskrav:

  • Beskrivelser af virksomhedens bogføringsprocedurer
  • Dokumentation for regnskabsoplysninger i noterne
  • Dokumentation for regnskabsoplysninger i ledelsesberetningen
  • Skøn og vurderinger, der foretages i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten.

Den ny bogføringslov træder i kraft den 1. juli 2022

 

Relevante kurser:

Årsrapporten – et praktisk kendskab til reglerne

Aktuel løn 2022

Momsreglerne A-Z