En overraskende dom vedr. skattefri rejsegodtgørelse

Landsskatteretten ændrer i en ny afgørelse ( SKM2018.240.LSR af 22/5) SKATs afgørelse i en sag om udbetaling af rejsegodtgørelse.

Af Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent, Økonomi & Personale Academy

Der er tale om en noget usædvanlig dom. SKAT har normalt held til at statuere skattepligt, når arbejdsgiver har sjusket med dokumentationen. Slendrian belønnes sjældent. Selv de mindste fejl, og overtrædelse af de formelle krav, har tidligere udløst skattepligt for de ansatte, der har modtaget godtgørelserne. Arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at grundlaget for at udbetale rejse- og befordringsgodtgørelse skattefrit er tilstede.

Udgangspunkt for at kunne modtage skattefri rejsegodtgørelse
”Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt.

Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Også hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen.

Udbetalingen af skattefri godtgørelse og arbejdsgiverens kontrol skal være ordentligt dokumenteret. Dokumentation forudsætter, at de nævnte oplysninger fremgår af arbejdsgiverens bogføringsbilag og er synligt kontrolleret af arbejdsgiveren, for eksempel i form af underskrift, stempel eller fejlrettelse.

Det er derfor vigtigt, at medarbejderen giver arbejdsgiver de korrekte oplysninger, der skal til, for at han eller hun kan føre kontrollen.”
Kilde: Skat.dk

Foretages en sådan (arbejdsgiver)kontrol ikke, bliver de udbetalte godtgørelser anset for skattepligtige. Vel at mærke ikke bare den enkelte udbetaling til den enkelte medarbejder, men som udgangspunkt samtlige udbetalinger til samtlige medarbejdere. Det sidste kommer ofte bag på både virksomheden og medarbejderne.

Konsekvensen af manglende effektiv kontrol er altså, at hele den udbetalte godtgørelse anses som skattepligtig hos modtageren, uanset om den ansatte i øvrigt opfylder betingelser for at være på rejse eller for erhvervsmæssig kørsel, jf. eksempelvis SKM2002.525.VLR, SKM2007.247.HR og SKM2009.430.HR.


SKATs kontrol i den konkrete sag
I den konkrete sag havde SKAT, efter at have gennemgået kørselsrapporter for samtlige chauffører, konstateret følgende:

  • der manglede start- og slutsted mange steder
  • der manglede dokumentation for kørsel, idet der kun forelå ugesedler
  • der er udbetalt rejsegodtgørelse for hele udedøgn, hvor antal udedøgn er noteret på ugesedler
  • der er udbetalt rejsegodtgørelser for rejser under 24 timer
  • der er konstateret fejl i antal opgjorte timer
  • der er foretaget reduceringer i antallet af timer, der evt. kan resultere i, at rejsen bliver afbrudt
  • der er udbetalt rejsegodtgørelse, selvom der returneres til selskabets adresse, og rejsen bliver afbrudt
  • der udbetales rejsegodtgørelse, når chauffører er på kursus

Derudover havde SKAT konstateret, at selskabet havde udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse til to medarbejdere for kørsel i egen bil, uden at der forelå et kilometerregnskab for alle kørte kilometer.

Bagatelagtige fejl
Landsskatteretten fandt imidlertid i den konkrete sag, at selskabet havde påvist, at det havde ført tilstrækkelig kontrol med udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser til sine medarbejdere. Tilstedeværelsen af ”bagatelagtige fejl” fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat. SKATs afgørelse, hvorefter godtgørelser til alle ansatte var anset for skattepligtige, blev derfor tilsidesat.


Det interessante ved denne sag
På trods af at Landsskatteretten i deres afgørelse er enige med SKAT i deres konstatering af de opremsede fejl, finder Landsskatteretten ikke, at der er grundlag for at anse alle udbetalte godtgørelsesbeløb under ét for skattepligtig løn som sket af SKAT (og som ellers er den gængse praksis, jf. ovenfor).

Fejlene udgør nemlig ifølge det oplyste blot 0,2 % af det samlede udbetalte beløb i rejsegodtgørelse på 1.560.633 kr.

Hvad ”bagatelagtige fejl” præcis dækker over afslører Landsskatterettens kendelse ikke, men fejlbeløbets størrelse (0,2%) har åbenlyst været en afgørende faktor i Landsskatterettens samlede bedømmelse.

Bemærk, at Landsskatteretten alene har taget stilling til selskabets sag. Landsskatteretten har herved ikke taget stilling til den skattemæssige behandling af de enkelte chaufførers sager.

Ugens tip
Hvad ”bagatelagtige fejl” præcis dækker over afslører Landsskatterettens kendelse som nævnt ikke. Så det kan fortsat stærkt anbefales herfra, at SKATs dokumentationskrav, nævnt ovenfor, fortsat iagttages ved udbetaling af rejsegodtgørelser.

Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse er et løbende fokusområde for SKAT. På en række af vores kurser går vi derfor i dybden på området…

 

Relaterede kurser og netværk: