Seneste indlæg

Personalehåndbogen ESG – rapportering om ligebehandling på arbejdspladsen

Europa-Parlamentet har vedtaget direktiv om løngennemsigtighed.

Direktivet har til formål at mindske løngabet mellem mænd og kvinder i EU.

Princippet om lige løn til mænd og kvinder, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi skal sikres gennem vedtagelse af en række foranstaltninger:

 

Lønstrukturer – krav om etablering

Arbejdsgivere skal have lønstrukturer, som gør det muligt for arbejdstagere at sammenligne lønniveauer.

 

Løngennemsigtighed ved rekruttering af nye medarbejdere

Ansøgere til en stilling skal have ret til oplysninger om lønnen i stillingen inden en eventuel jobsamtale eller i stillingsopslaget. Oplysningerne skal gives på en måde, som sikrer en informeret og gennemsigtig lønforhandling. Det skal desuden være nemt for arbejdstagere at få adgang til de kriterier, som arbejdsgivere med over 50 ansatte anvender til at fastsætte lønnen.

 

Kønsneutralitet i stillingsopslag

Arbejdsgivere skal anvende kønsneutrale stillingsopslag og -betegnelser. Desuden skal de anvende objektive og kønsneutrale kriterier ved fastsættelsen af medarbejdernes løn.

 

Indsigt i lønniveau

Medarbejdere skal under visse nærmere betingelser have ret til at anmode om oplysninger om det gennemsnitlige lønniveau for andre kategorier af arbejdstagere, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Opgørelsen skal være fordelt på køn.

 

Lønredegørelse – nye rapporteringskrav

Virksomheder med mere end 100 medarbejdere bør regelmæssigt udarbejde en redegørelse vedrørende eventuelle lønforskelle mellem mænd og kvinder i virksomheden og skal i denne forbindelse stille en række oplysninger til rådighed for medarbejderne.

 

Kontraktvilkår

Der må ikke anvendes vilkår i kontrakter, som begrænser arbejdstagernes ret til at oplyse andre om deres løn.

 

Bevisbyrderegler ved lønforskelle

Hvis lønmodtageren kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der har været tale om direkte eller indirekte lønmæssig forskelsbehandling begrundet i køn, er det som hovedregel herefter arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at der ikke er sket forskelsbehandling.

 

Sanktioner ved overtrædelse af regler

Medlemsstaterne skal indføre sanktioner for overtrædelse af reglerne, som virker forholdsmæssige, er effektive og virker afskrækkende. Dette kan fx være bøder til arbejdsgivere eller – efter omstændighederne – udelukkelse fra offentlige udbud.

Der er i udkastet lagt op til en treårig implementeringsfrist efter vedtagelsen.

Relevante kurser som behandler emnet: