Gavekort – Nye momsregler fra 1. juli 2019

Som følge af nye fælles EU-regler skal momsen vedrørende gavekort fremadrettet opkræves og afregnes når gavekortet udstedes, når der er tale om såkaldte ”single purpose vouchers”.

Det betyder, at udstederen af gavekortet ikke som i dag kan vente med at afregne moms til gavekortet indløses. Udstederen slipper dermed heller ikke længere for at afregne moms af gavekort, der ikke indløses.

”Single purpose vouchers” er kendetegnet ved, at de alene kan benyttes til ét formål, hvilket vil sige at landet hvor varen/ydelsen leveres, og momssatsen er kendt ved gavekortets udstedelse. Det er vigtigt at notere sig, at begge betingelser skal være opfyldt.


Momslovens nye ordlyd omkring gavekort/vouchers

»§ 73 b. I denne lov forstås ved:

1) Voucher: Et instrument, hvor der består en forpligtelse til at acceptere det som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.

2) Voucher til ét formål: En voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren.

3) Voucher til flere formål: En voucher, der ikke er en voucher til ét formål.«

Langt de fleste gavekort udstedt af danske forhandlere kun kan anvendes i Danmark, og da vi i Danmark kun har én momssats, vil ændringen få betydning for de fleste gavekort udstedt i Danmark.

Der er dog stadig tilfælde hvor de nye regler ikke kommer til at gælde:

Der skal stadig ikke betales moms ved udstedelsen af gavekort, der kan benyttes/indløses til både momspligtige og momsfritagne varer/ydelser.

Det samme er tilfældet ved f.eks. udstedelse af et gavekort til et hotelophold, der kan bruges på hoteller i både Danmark og i udlandet.


Ulemper som følge af lovændringen

  • Der skal afregnes moms når gavekortet udstedes (ingen likviditetsfordel længere).
  • Der afregnes dermed fremadrettet også moms af gavekort, der aldrig bliver indløst.
  • Bogføringssystemer skal tilpasses, så de fremadrettet kan tackle både momspligtige udstedelser og momsfrie udstedelser.
  • De virksomheder, der modtager gavekort skal operere med både gamle regler og nye regler i en periode. Efter gamle regler for gavekort udstedt inden 1/7 2019. Efter de nye regler for gavekort udstedt efter 1/7 2019.


Fordele som følge af lovændringen

For virksomheder, der udsteder og modtager gavekort: Ingen!

For staten: Større momsprovenu!


Ikrafttrædelse

Den oprindelige plan var at lovændringen skulle gælde fra 1/1 2019. Men Folketinget valgte lige inden de gik på juleferie, at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet til 1/7 2019.


Det vedtagne lovforslag kan læses her:

Lovforslag L 28 A (se §5 om ændringen pr. 1/7 2019)

Relaterede kurser og netværk:

Sponsorater af privatpersoner – moms og skat

En virksomhed kan godt sponsorere personer. Det behøver ikke være et helt fodboldhold, en idrætsforening, eller en Zoologisk Have.

Generelt

For at få moms- og skattefradrag for et sponsorat, skal det have en reklameværdi. Der må ikke være tale om at f.eks. virksomhedens ejer (sponsoren) får tilfredsstillet sine personlige interesser i personen eller sporten.  Der kræves også en modydelse af modtageren af sponsoratet –  altså at han f.eks. har sponsors navn trykt på sportstøjet, eller at der f.eks. smækkes en bandereklame op på stadion med sponsors navn. Sponsor skal i hvert fald eksponeres og profileres – som minimum i lokalsamfundet. Virksomheden (sponsor) skal ”have noget ud af” sponsoratet.

Støtte af privatpersoner

Hvis der bare er tale om støtte til en privatperson, altså ikke en forening, klub eller lignende, med en pengegave (kan dog også f.eks. være udstyr), og der ikke er nogen modydelse (reklameværdi) i form af ovennævnte profilering og eksponering af sponsoren, er støtten blot alm. skattepligtig B-indkomst for personen, som sponsoren skal indberette på hans CPR-nr. til indkomstregisteret.

Man er nemlig som udgangspunkt skattepligtig af alle de indtægter man har. Hvis det er noget med at privatpersonen dyrker en sport, som en virksomhed støtter med et sponsorat af ham, vil han i skattemæssig henseende blive betragtet som erhvervsdrivende, når han modtager sponsoraterne. Dog vil der også være mulighed for, at fradrage de udgifter, som han har i forbindelse med sin sport.

Der vil i øvrigt, i virksomhedens eget skatteregnskab i den nævnte situation, formentlig ikke være skattefradrag al den stund, at sponsoratet/gaven ikke hverken er reklame, repræsentation eller en driftsomkostning.

Omkring moms: Er der overhovedet moms på privatpersonens ’regning’ til jer? Er han overhovedet momsregistreret? Hvis ’ja’ se ovenstående afsnit ’generelt’ for momsfradrag i jeres lejr.

Læs mere om sponsorater i Den Juridiske Vejledning.

Relaterede kurser og netværk:

Kørsel i varevogne – beskatning af fri bil?

For at undgå beskatning af fri bil til rådighed (kørsel hjem-arbejde) ved kørsel i en varevogn, kræver SKAT at køretøjet er ’specialindrettet’ – eller at man fremviser den sædvanlige tro-og-love erklæring, hvori man fraskriver sig rådighedsretten.

Afgørelsen af om køretøjet er specialindrettet er subjektiv, og SKAT (og domstolene) lægger vægt på en stribe momenter, der kan tyde på det ene eller det andet. Specialindrettede køretøjer er kendetegnet ved, at de er uegnede til privat kørsel, netop pga. indretningen. Af den grund kan man derfor køre hjem i dem uden at blive beskattet.

Momenter, der indgår i bedømmelsen af om et køretøj er specialindrettet – altså uegnet til privat kørsel:

Bemærk, at det er en fordel at bilen ikke er rengjort og at den er ildelugtende… Fantastisk!

Selvmål
At indregistrerer bilen til ’blandet anvendelse’ og derfor montere ’papegøjeplader’ og betale privatbenyttelsesafgiften trækker fælt ned i den samlede bedømmelse. Det er et signal til alle om, at bilen netop ikke er indrettet på en sådan måde, at den er uegnet til privat brug. Faktisk agter man netop at benytte bilen til private formål. Hvorfor ellers undlade momsfradraget ved købet af varebilen og efterfølgende betalinger af privatbenyttelsesafgiften?….

Effekten af at montere en ’papegøjeplade’ er, at virksomheden undgår momsproblemer. Det er tilladt at køre privat rundt i bilen – momsmæssigt. Men det har også en skattemæssigt effekt som ’sidegevinst’:

Det vil udløse beskatning af fri bil til rådighed, at montere ’papegøjeplader’ … Igen med mindre der forligger en tro-og-love erklæring om at medarbejderen ikke benytter bilen privat og at arbejdsgiver påser at dette er korrekt. Men igen; – hvis det er tilfældet, at der foreligger en tro-og-love erklæring, hvorfor så montere ’papegøjepladen’?….

Jf. denne dom fra Vestre Landsret: SKM2017.477.VLR

–  Køretøjet var indrettet med reolsystem i varerummet. Landsretten fastslog, at Mercedesen ikke havde en sådan indretning, at den kunne anses som et specialindrettet køretøj, der var uegnet som alternativ til en privat bil.

–  Landsretten fandt videre, at der i sagen var en formodning for, at appellanten havde haft den omhandlede Mercedes til rådighed til privat benyttelse. Landsretten henviste i den forbindelse bl.a. til, at køretøjet var indregistreret til blandet erhvervsmæssig/privat anvendelse, samt at selskabet havde betalt tillægsafgift for privat anvendelse.

–  Endelig fandt landsretten, at formodningen for privat rådighed ikke var afkræftet.

Kan beskatning undgås?
Jeps! Sørg for at varevognen er specialindrettet – og indregistreret på rene gule plader. Så er det skattefrit at køre hjem i bilen, – og i øvrigt også at have såkaldte på ’svinkeærinder’ på op til 1.000 km årligt. Altså privat kørsel, som f.eks. at hente børn i daginstitutionen, handle ind etc. ’Svinkeærinderne’ må dog kun foregå i relation til arbejdskørslen.

Relaterede kurser og netværk: