Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Arbejdsgivere dømt for ikke at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Tre medarbejdere, ramt af psykiske arbejdsskader, har fået rettens ord for, at deres tidligere arbejdsgiver skal betale dem erstatning. Dommene er usædvanlige og skaber klarhed for fremtidige sager.

  • Overfaldsdommen
  • Mobbedommen
  • Bortvisningsdommen

Det er i korte træk overskrifterne på tre sager, som medarbejdere har vundet ved retten. I alle tre tilfælde med den centrale tilføjelse, at arbejdsgiveren ikke levede op til sit ansvar for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Dommene viser, at arbejdsgiverne bliver nødt til at flytte fokus fra først at reagere, når der er konstateret problemer, til i langt højere grad at fokusere på forebyggelse.

Med dommene er man på vej mod et bedre og mere solidt grundlag at gå efter, når arbejdsgiverens ansvar skal vurderes i retten.

Overfaldsdommen

En af sagerne omhandler de skader, som en ansat fik, efter hun blev overfaldet af en patient på et sygehus. I dommen slog Østre Landsret fast, at sygehuset er erstatningsansvarlig for skaderne ved ikke i tilstrækkeligt omfang have foretaget de nødvendige forebyggende foranstaltninger mod vold fra patienter.

Mobbedommen

En anden af sagerne omhandler de skader, som en ansat social- og sundhedsassistent har fået af at blive udsat for mobning på det bosted, hvor hun arbejdede. I januar måned vurderede byretten i Viborg, at Region Midtjylland er erstatningsansvarlig for skaderne.

Det er første gang, at en domstol fastslår arbejdsgiverens ansvar i en sag om mobning, og dommen kan blive afgørende for stor betydning for arbejdet for bedre arbejdsmiljø.

Bortvisningsdommen

Den tredje dom omhandler en social- og sundhedsassistent, som blev udsat for grove anklager i en sag, hvor hun havde glemt at skrive en læges initialer på et journalnotat om udlevering af medicin til en patient.

Ifølge lægen var netop medicinen den sandsynlige årsag til, at patienten døde flere måneder senere. Og lægen mente, at det var social- og sundhedsassistenten, der havde taget initiativ til at ordinere medicinen. Hun blev bortvist, og den afgørelse stod ved magt, selvom hun protesterede.

Bagefter følte social- og sundhedsassistenten blandt andet, at der stod ’morder’ i ansigtet på hende, når hun bevægede sig udenfor. Og de psykiske men, hun pådrog sig, blev anerkendt som en arbejdsskade. Sagen er anket til landsretten.

Bortvisning var uretmæssig.

Siden slog en voldgift fast, at bortvisningen var uretmæssig. Det var ikke social- og sundhedsassistenten, der havde ordineret medicinen, men en ansvarlig læge. Social- og sundhedsassistentens eneste brøde var, at hun havde glemt at notere lægens initialer, og voldgiften fastslog, at den fejl hverken berettigede til bortvisning eller fyring.

I byretten i Helsingør fik social- og sundhedsassistenten også medhold i, at det var arbejdsgiverens ansvar – og derfor blev hun ifølge rettens anonymiserede afgørelse tildelt godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Med dommen slås det fast, at en arbejdsgiver i en situation, hvor man påtænker at bortvise en medarbejder, også skal gøre dette på en forsvarlig måde – og altså selv i svære situationer skal sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø.

Sagen er anket til landsretten.

Relevant kursus:

Psykisk arbejdsmiljø – regler, tilsyn mv.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fastlægger regler og pligter for arbejdsgivers håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Trepartsaftale udmønter nye arbejdsgiverkrav til håndtering af seksuel chikane. Krænkende handlinger herunder seksuel chikane, har sat det det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Hør om arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø og hør om kravene til arbejdsgiver.

Kurset afholdes næste gang den 19. september i Hovedstaden og 20. september i Vejle.

Læs mere og tilmeld dig her.