ESG kurser | Kurser om de nye krav til bæredygtighedsrapportering mv.
ESG

ESG

Nye og meget omfattende krav til bæredygtighedsrapportering mv., vil også omfatte krav om dokumentation og rapportering mv. i ansættelsesforhold. Herunder kan du se hvilke kurser, som behandler nye HR krav. Kurserne kombinerer regler med den praktiske håndtering.

Aktuel Ansættelsesret 2023/24

Fra 1. juli 2023 skal nuværende ansættelseskontrakter opdateres og nye kontrakter efter denne dato skal følge reglerne i den ny ansættelsesbevislov. Nyt direktiv fra EU - løngennemsigtighedsdirektivet - har til formål at minimere løngab mellem køn. Opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Ny lov om afskaffelse af Store Bededag og indførelse af nyt løntillæg samt vedtaget lov som skærper reglerne om seksuel chikane på arbejdspladser. På ligebehandlingsområdet indføres nye krav til bla. dokumentation og rapportering gennem en række nye standarder (ESRS).

Læs mere

Aktuel løn 2023/24

Arbejdstidsreglerne ændres - fra 2024 - på væsentlige områder. Det gælder i forhold til nye krav om registrering af arbejdstid og i forhold til "48-timers-reglen". Reglernes gennemførelse er en konsekvens af EU dom. Indførelse af nyt løntillæg fra 2024 på de områder hvor afskaffelse af st. bededag har betydning for den ansatte. Nyt EU direktiv om løngennemsigtighed får betydelig indvirkning på krav til offentliggørelse af visse lønoplysninger. Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet gennem nye afstemningskrav og krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer. Opfølgning på den ny barselsordning og nye regler fra 2024 om LGTB+ familier og kort opfølgning på den ny ferielov. Nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Overblik over nye rapporteringskrav om "bæredygtighed i personaleforhold".

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanten - effektiviser din rolle

Kurset giver dig et indblik i, hvordan du kan navigere i din rolle som AMR samt hvad du skal være opmærksom på for at skabe succes i din rolle som AMR. Som AMR er der mange faglige kompetencer, du med fordel kan have fokus på, for at opnå succes.

Læs mere

Kursusdatoer

Bæredygtighed i personaleforhold - regler og rapporteringskrav

Fra 2024 vil virksomheder enten direkte eller indirekte være omfattet af nye regler og krav til rapportering om bæredygtighed i ansættelsesforhold. De gældende oplysningskrav og rapporteringsregler virksomhederne i dag er omfattet af udvides markant med nye EU regler. Kurset har som formål, at give en grundig gennemgang af oplysningskravene om ”bæredygtighed i ansættelsesforhold”. På kurset gives et overblik over nugældende og kommende regler. Kurset giver en ”trin for trin” gennemgang af processen omkring bæredygtige ansættelser og ansættelsesforhold herunder hvilke bæredygtighedsmålinger virksomheden med fordel kan opstille og igangsætte således at rapportering og oplysningskrav kan opfyldes.

Læs mere

ESG - Rapportering

I de kommende år vil virksomheder blive omfattet af nye EU-rapporteringskrav til bæredygtighed. Fra næste år - 2024 - gælder de nye rapporteringskrav børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte. Mindre virksomheder vil dog inddirekte blive omattet af de nye lovkrav. Det skyldes, at de store virksomheder skal rapportere for hele deres værdikæde, hvilket dermed vil stille afledte krav om oplysninger fra underleverandører. Kurset giver indblik i de nye rapporteringskrav, som indeholder mere end 1.000 konkrete målepunkter om miljø, socialt ansvar og ledelsesskik.

Læs mere

Ligebehandling på arbejdspladsen - regler og rapporteringskrav

Kurset "Ligebehandling på arbejdspladsen" har to fokusområder: En gennemgang af de ansættelsesretlige regler der gælder om diskrimination på arbejdspladsen og dernæst nye krav om dokumentation og rapportering i forhold til de samme diskriminationsbestemmelser - fra rekruttering, under ansættelse og ved fratræden. Kravene til dokumentation og rapportering er en følge af nye lovbestemte ESG-krav som også omfatter virksomhedens sociale ansvar i ansættelsesforhold. Det betyder at virksomheder fra rekruttering og i hele ansættelsesforløbet, skal kunne dokumentere sin indsats om inklusion og mangfoldighed i forhold til ligebehandling på arbejdspladsen (alder, handicap, race, religion, køn, seksualitet mv. ).

Læs mere

Nye ansættelseskontrakter og løngennemsigtighed - nye krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. Tilsvarende har afskaffelse af St. Bededag betydning for kontraktens indhold. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Nyt direktiv (løngennemsigtighedsdirektivet) er på vej i dansk lovgivning. Opmærksomhed på direktivets bestemmelser ved kontraktsudformningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Læs mere

Nye arbejdstidsregler

Nye arbejdstidsregler, herunder krav til tidsregistrering, vil være et krav gældende fra 2024. Ændring af arbejdstidsreglerne medfører en række væsentlige konsekvenser. Ansættelseskontrakter skal ændres, arbejdstid skal registreres og dokumenteres, 48-timers reglen ændres, visse nye helbredstjek indføres, arbejdstilsynet får indsigtsret mv. Gennemgangen af arbejdstidsreglerne ses også i sammenhæng med ny "bæredygtighedskrav i personaleforhold" som bla. sigter mod større fleksibilitet i ansættelsen.

Læs mere

Personalehåndbogen - juridisk ajourføring

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Meget ny lovgivning er kommet til og gældende lovgivning er ændret. Dette har medført at håndbogen bør ses efter i sømmene. Derfor er fokus på de personalejuridiske aspekter af håndbogen. Ny "ESG"-lovgivning som også berører personaleforhold skal implementeres via politikker i virksomheden. Brugen af kunstig intelligens (AI) stiller krav om nye politikker og retningslinjer. Vigtigheden heraf kan ikke undervurderes. På kurset udleveres eksempel på personalehåndbog, der kan bruges som inspiration for ajourføring af virksomhedens egen håndbog.

Læs mere

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som er påbegyndt 1. januar 2020 og fremefter. Endvidere behandles konsekvens for årsregnskabet af den ny bogføringslov, herunder udvidede krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Du får også indblik i de lovmæssige rapporteringskrav om ikke finansielle nøgletal (ESG) i årsregnskabet samt kommende nye rapporteringskrav om bæredygtighed (csrd - direktivet som erstatter det nuværende EU direktiv om ikkefinansiel rapportering). Endelig gennemgås nyt EU direktiv om lønrapportering som i løbet af de kommende år skal indeholdes i virksomheders årsrapportering. Vigtigt moms og skattenyheder som har indvirkning på årsrapporten vil også være medtaget.

Læs mere
>EventList2017Dev
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk