HR kurser & Jura kurser | Tag et juridisk eller human resource kursus
HR - Jura

HR - Jura

Kurserne er rettet mod ansatte i private og offentlige virksomheder, enten som ledere eller ansatte med ansvar for ansættelsesretlige forhold. Kurserne dækker HR - jura fra ansættelse til opsigelse af medarbejdere. Deltag på kurserne enkeltvis eller som del af et uddannelsesforløb. MasterClass-bevis udstedes ved deltagelse på 5 kurser efter eget valg. Brug personligt uddannelseskort og spar op til 50 pct. på kursusbudgettet.

Aktuel løn 2024

Kurset har fokus på nyeste lovgivning, herunder lovgivning på vej som berører løn- og personaleområdet. Kurset afdækker nye barselsregler, nye ferieregler, nye krav om dokumentation af afløningsforhold, nye arbejdstidsregler og herunder konsekvenser for ansættelseskontrakter og politikker og andre nyheder som har indvirkning på løn- og personaleforhold. Kurset ser også på mulighederne for brug af AI - værktøjer (kunstig intelligens) indenfor løn- og personale.

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ny lov om ansættelsesbeviser er trådt ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Nye regler om øremærket barsel, ændrede ferieregler, afskaffelse St. Bededag, ESG lovgivning på vej fra 2024, ansattes brug af kunstig intelligens (AI), kommende lovkrav om arbejdstidsregistering har altsammen indvirkning på kontaktsforhold eller personalehåndbogen, som anses for en integreret del af ansættelsesaftalen. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Lov- og afgørelsesdatabase: Som en meget værdifuld "assistent" indgår "lov- og afgørelsesdatabasen". Den kan benyttes i arbejdet med kontraktsudformning og indhold af personalehåndbogen.

Læs mere

Barselsreglerne - jura og dagpenge

Ny barselsaftale er indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej. Den 27. oktober 2023 er der kommet ny vejledning om barselsdagpenge, med nyeste praksis fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Der er fremsat nyt lovforslag om nye regler om barselsdagpenge for tvillingeforældre, der træder i kraft 1. maj 2024. Ny vejledning fra STAR om de nye regler om barselsdagpenge til sociale forældre og soloforældre, der træder ikraft fra 1 januar 2024. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af syge -og barselsdagpengespørgsmål.

Læs mere

Feriereglerne A-Z

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af ferielovens regler. Og i sammenhæng hermed en ajourføring med seneste praksis og spørgsmål, som de nye ferieregler har givet anledning til. Der vil endvidere blive sat fokus på problemstillinger i forbindelse med årskiftet, herunder opgørelse af feriepengeforpligtelser, overførsel af ferie, ikke afholdt ferie mv. Endelig indføres to bagateludbetalingsregler for udbetaling af optjente uhævede feriepenge.

Læs mere

Grundlæggende ansættelsesret

Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige regler, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, regler om ligebehandling, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv.

Læs mere

Internationale ansættelser 2024

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset har fokus på de ansættelsesretlige forhold, social sikring, posted workers directive og skatteforhold, når der arbejdes på tværs af landegrænser. Kurset vil være casebaseret kombineret med indblik i reglerne for de relevante områder. Der fokuseres på følgende: •Ansættelse af medarbejdere fra udlandet •Udenlandske konsulenter •Udsendelse af medarbejdere til arbejde i Danmark •Udsendelse af medarbejdere til arbejde i udlandet •Leje af medarbejdere fra udlandet •Arbejde på projekter i udlandet

Læs mere

Kunstig intelligens (AI) - advokater, revisorer mv.

Kurset har følgende hovedfokusområder: •Værktøjer til løsning af opgaver inden for rådgiverbranchen (80 pct.) •Kendskab til hvilke regler som regulerer brugen af AI (10 pct.) •Udviklet retningslinjer for brugen af AI (10 pct.) * pct - angivelsen udtrykker hvor meget tid der ca. afsættes på dagen til fokusområderne. Kurset er Case- og opgavebaseret i sin tilgang til gennemgangen af "værktøjerne". Dette kursus giver dig indsigt i hvordan kunstig intelligens (AI) kan anvendes praktisk og ansvarligt til løsning af en række opgaver i rådgiverbranchen – advokater, revisorer mv. Du lærer herunder om automatisering af opgaver, screening af store "big data", at bygge egne modeller og uploade information i realtid. Løsninger ved brug af AI, vil både kvalitativt og kvantitativt øge din effektivitet mange gange.

Læs mere

Kunstig intelligens (AI) i HR administrationen

Kurset har følgende hovedfokusområder: •Værktøjer til løsning af administrative opgaver inden for HR •Kendskab til hvilke regler som regulerer brugen af AI •Udviklet retningslinjer for brugen af AI Dette kursus giver dig indsigt i hvordan kunstig intelligens (AI) kan anvendes praktisk og ansvarligt til løsning af administrative opgaver inden for HR. Du lærer herunder om automatisering af opgaver, screening af store "big data", at bygge egne modeller og uploade information i realtid via API mv. Løsninger ved brug af AI i HR administrationen vil både kvalitativt og kvantitativt øge din effektivitet mange gange. Kurset er relevant uanset om du er leder, HR medarbejder sidder med økonomi eller ansat inden for IT og uanset om AI er nyt for dig eller du har erfaring med området.

Læs mere

Kunstig intelligens (AI): Grundkursus A-Z

Kunstig intelligens – AI - giver allerede nu en række praktiske anvendelsesmuligheder i virksomheden. På dette kursus lærer du om brugen af AI – værktøjer på en ansvarlig måde. Dette kursus giver en bred indføring i den praktiske brug. Kurset er meget relevant, hvis du ønsker en meget bred indføring i de muligheder kunstig intelligens giver. ChatGPT, Bard, Bing Chat, er blot nogen af de Chatbot værktøjer, som AI markedet tilbyder og som du bliver grundigt sat ind i på kurset. Du lærer at bruge værktøjerne til at skabe overblik over store datamængderne, generere nye "produkter". Uanset erfaringsniveau i brugen af AI – værktøjer, vil du have udbytte af kurset.

Læs mere

Kunstig intelligens (AI): Regler og ansvarlig anvendelse

Kunstig intelligens (AI) er en teknologi, der kan revolutionere måden, vi arbejder og lever på. Med denne magt følger også et ansvar. På dette kursus bliver du grundigt sat ind i kommende EU lovgivning - AI forordningen - som er den "grundlov", der regulerer udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Vi vil diskutere de etiske overvejelser, der er involveret i at bruge AI, og hvordan man kan sikre, at teknologien bruges på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi vil også se på eksempler på AI-løsninger, der allerede er blevet implementeret i forskellige brancher, og diskutere de udfordringer, der er forbundet med at implementere AI i praksis. Endelig gives eksempel på hvordan du kan udvikle en virksomhedstilpasset ChatGPT gennem brug af GPT builder.

Læs mere

Opsigelse af medarbejdere

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejledning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv.

Læs mere

Personalehåndbogen - juridisk ajourføring

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Meget ny lovgivning er kommet til og gældende lovgivning er ændret. Dette har medført at håndbogen bør ses efter i sømmene. Derfor er fokus på de personalejuridiske aspekter af håndbogen. Ny "ESG"-lovgivning som også berører personaleforhold skal implementeres via politikker i virksomheden. Brugen af kunstig intelligens (AI) stiller krav om nye politikker og retningslinjer. Vigtigheden heraf kan ikke undervurderes. På kurset udleveres eksempel på personalehåndbog, der kan bruges som inspiration for ajourføring af virksomhedens egen håndbog.

Læs mere

Personalejuridisk forårskursus

Kurset har fokus på følgende hovedområder: 1) nye oplysningskrav i ansættelsesforhold, 2) ændringer af ansættelseskontrakten og personalepolitikker, 3) nye krav til tidsregistrering i ansættelsesforhold 4) Kunstig intelligens (AI) om regler, retningslinjer og den praktiske anvendelse.

Læs mere

Social ansvarlighed i ansættelsesforhold mv. - den ny ESG lovgivning

Alle virksomheder vil direkte eller indirekte blive omfattet af nye lovkrav om bæredygtighed inden for "miljø, social ansvarlighed, og governance/ledelse" (ESG). På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus. Udbytte af kurset: - Opnår kendskab til lovgrundlag og baggrund for de nye lovkrav - Får indblik i krav til bæredygtighedsrapporteringen, herunder form og krav til indhold - Lærer om de generelle krav til oplysninger om ESG emner - Indsigt i de specifikke oplysningskrav om det sociale ansvar, herunder i ansættelsesforhold - Tiltag som understøtter arbejdet med social ansvarlighed - Eksempler og cases på hvordan andre virksomheder rapporterer om det sociale ansvar

Læs mere

Sygefravær - jura og dagpenge

Kurset giver indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Gennemgangen omfatter ansættelsesretlige sygefraværsregler og dagpengeretten ved sygdom.

Læs mere
>EventList2017Dev

MasterClass - vælg mellem 3 eller 5 kurser

MasterClass bevis udstedes ved deltagelse på enten 3 eller 5 kurser inden for HR – jura. Du vælger selv hvilke kurser som skal indgå. Kurserne skal være gennemført i 2024.

Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål.

Telefon: 7027 0026 / 2270 0026
Mail: jd@opkurser.dk