Kurser for opsagte medarbejdere
Kurser for opsagte medarbejdere

Kurser for opsagte medarbejdere

Kurser for opsagte medarbejdere

  • Vælg mellem "Alle kurser" fra Økonomi & Personale Academys kursusprogram
  • Kursuspris for opsagte medarbejdere - uanset antal af kurser: 2.995 kr. + moms pr. kursusdag
  • Ved fem gennemførte kurser udstedes certifikat til den opsagte medarbejder
  • Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til uddannelsesprogrammet: Joachim Dauegaard tlf. 2270 0026 eller Per Hoffmann 2825 0026
Per Hoffmann

Per Hoffmann

Ansvarlig for Persondata

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 2825 0026
Mail: ph@opkurser.dk

Aktuel Løn 2019

Vi tager igen pulsen på lønområdet, og fokuserer på nye problemstillinger og opmærksomheder i forhold til 2018 – og ikke mindst muligheder og løsninger. Bl.a. kommer vi særligt ind på følgende aktuelle emner: Ferieloven og nye indberetningspligter, den ny indberetningslov fra 1. januar 2019, nye felter i eIndkomst, indberetninger på pensionsområdet, arbejdsudleje, sponsorater, receptioner / åbent hus-arrangementer, skattefrie godtgørelser, arbejdsgiverbetalt transport, opdatering på ny skattekontrollov mv.

Læs mere

Aktuel Moms 2019 (ny EU-momsreform på vej)

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra SKAT. Desuden fokuserer vi på SKATs udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...

Læs mere

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Ny ferielov vedtaget, nye barselsregler, nye regler begrænser ret til indsigt i helbredsoplysninger, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den ny databeskyttelseslov, nye dagpengeregler, nye regler om praktikpladsafhængig AUB-bidrag, Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen. Principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus.

Læs mere

Barsel & Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Kurset giver en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særligt være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Ny retspraksis om omplaceringspligt til lavere stilling; Ny retspraksis om omplaceringspligt under opsigelse; ny retspraksis om opsigelse i forældreorlovsperiode.Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – Arbejds- og opholdstilladelser mv.

Kurset har særlig fokus på opholds- og arbejdstilladelser ved udenlandsk arbejdskraft, og seneste nyt om regeringens nye initiativer som skal gøre det lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – HR forhold

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder ansættelseskontrakten og procedurer ved ansættelse, feriebestemmelser, arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarloven og seneste nyt om regeringens nye initiativer som skal gøre det lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Kursusdatoer

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – Skattemæssige forhold

Kurset fokuserer på de skattemæssige forhold ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder hvornår den udenlandske medarbejder bliver omfattet af dansk skattepligt, personalegoder og skattefri godtgørelser mv.

Læs mere

Kursusdatoer

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – Social Sikring under indstationering

Kurset indeholder bl.a. Social Sikring og arbejdsmarkedsbidrag, nyt udstationeringsdirektiv på vej samt betydningen heraf.

Læs mere

Bogholderi og regnskab - grundlæggende

Lær at lave et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Læs mere

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. På barselsområdet er beregningsreglerne for dagpengerefusion ændret i 2017 samtidig med at de er foretaget en række regelforenklinger. Fra 1. januar 2018 vedtages ny fleksibel fædreorlov. 1. februar 2018 indføres nye regler for "sorgorlov" og bortadabtion i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Den ny ferielov - en praktisk implementering

Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket.

Læs mere

Den ny ferielov - kend reglerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. På kurset vil der blive lagt vægt på de ændringer som kommer. Virksomhederne skal i god tid inden ikrafttræden foretage nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter. Arbejdsgiver har en stor opgave i at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte således at overgangen til det nye feriesystem bliver vellykket.

Læs mere

Den ny ferielov - offentlige område

Kursus om de nye ferieregler med særlig fokus stat, region og kommunale arbejdsgivere. Kurset er rettet mod HR-chefer og deres medarbejdere, personalejurister, advokater og andre, der arbejder med personalejura på det offentlige område.

Læs mere

Effektiv debitorstyring 2019

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholderi ser ud i 2019. Der er særlig fokus på de mange digitale muligheder, som bør indføres i debitorbogholderiet. De digitale muligheder er både tidsbesparende og giver ganske simpelt langt flere penge i kassen! Der er tale om et grundkursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi. Kurset henvender sig til både nyansatte og ansatte med erfaring.

Læs mere

Effektiv Kreditorstyring 2019

Der er på kurset bl.a. fokus på de moms- og skattemæssige fradragsregler, gebyrregler og rentetillæg mv. som påløber ved for sen betaling, regnskabskrav og opbevaringsregler, vigtig kontroller i kreditorbogholderiet, rettigheder og pligter ved køb af varer og ydelser mv. Det er en fordel - men ikke et krav - hvis du har deltaget på kurset "Bogholderi & Regnskab - Grundlæggende".

Læs mere

Elever og Lærlinge - kend reglerne

Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind. Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler om elever og lærlinge. Fra 2017 er det nu muligt for arbejdsgiver at modtage 40.000 kr. i bonus fra staten for udenlandsk ansatte medarbejdere (flygtninge i arbejde).

Læs mere

Excel - Bogholdere

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner.

Læs mere

Excel - Controllere

Kursets formål er at give dig indblik i nogle af de mere avancerede faciliteter i Excel, dataimport, automatisering og rapportering. Kurset omfatter masser af tips og tricks i forbindelse med Excel samt nyttige ”Workarounds”, der lader dig udføre ting Excel ikke selv kan.

Læs mere

Excel - Grundlæggende

På kurset introduceres du for de grundlæggende faciliteter i Excel, således at du efterfølgende er i stand til at foretage effektive beregninger på forskellige data, samt at du kan præsentere talmateriale på en hensigtsmæssig og overskuelig måde i et professionelt layout. Kurset henvender sig til dig, der har intet eller begrænset kendskab til Excel.

Læs mere

Excel - Videregående

Kurset henvender sig til personer der allerede har et kendskab til Excel svarende til godt grundlæggende Excel niveau, og som på kort tid ønsker at blive introduceret til Excels avancerede muligheder.

Læs mere

Funktionæransatte - kend reglerne

Kurset indeholder en gennemgang af alle de regler, der er vigtige at kende, når man har funktionæransatte. Herunder regler for fravigelse af funktionærloven, funktionærlignende ansættelse, opsigelsesregler, barselsregler, ferie, bortvisning mv.

Læs mere

HR-Jura for nye ledere og HR medarbejdere - Modul 1 af 4: Ansættelse af medarbejdere

Kurset har særlig fokus på ansættelse af medarbejdere. Herunder ansættelsessamtalen, ansættelseskontrakten, ansættelse af særlige grupper af ansatte mv.

Læs mere

Kursusdatoer

HR-Jura for nye ledere og HR medarbejdere - Modul 2 af 4: Administration af det løbende ansættelsesforhold

Kurset har særlig fokus på administrationen af det løbende ansættelsesforhold, håndtering af ændringer af ansættelsesforholdet, overgangen til den nye ferielov mv.

Læs mere

Kursusdatoer

HR-Jura for nye ledere og HR medarbejdere - Modul 3 af 4: Diskriminationsforbuddet på arbejdspladsen

Kurset har særlig fokus på diskriminationsforbuddet på arbejdspladsen, herunder aldersdiskrimination, beskyttelsen af gravide og barselende medarbejdere mv.

Læs mere

Kursusdatoer

HR-Jura for nye ledere og HR medarbejdere - Modul 4 af 4: Opsigelse af medarbejdere

Kurset fokuserer på opsigelse af medarbejdere, herunder bl.a. medarbejderens pligter i opsigelsesperioden, fratrædelsesgodtgørelser, ferieafholdelse i opsigelsesperioden mv.

Læs mere

Kursusdatoer

International Moms 2019 (ny EU-momsreform på vej)

Moms er om noget blevet et højaktuelt og prioriteret emne på dagsordenen. Såvel i EU, som hos politikere, myndigheder og viksomhederne selv. "International Moms" kommer ind på de relevante opmærksomheder i den forbindelse, herunder Brexit's betydning for den internationale handel. Endvidere barsler EU med at afskaffe "omvendt betalingspligt" for salg inden for EU. Vigtigt at være klar i forhold til disse nyheder i godt tid. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms. Meget brugbart kursusmateriale.

Læs mere

Løn & Personale 2019

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov, ny barselsdagpengeregler, ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Læs mere

Markedsføringslov 2019

I den nye markedsføringslov er der tale om en gennemgribende omskrivning af de gældende regler. Kurset har som formål at give et overblik over den ny lov, med særlig fokus på de ændringer den ny lov medfører.Der er tale om ændringer med stor betydning for erhvervsdrivendes markedsføring. Nye regler for håndtering af personoplysninger (den ny persondataforordning) får væsentlig betydning for markedsføringen i praksis – herunder ikke mindst markedsføring gennem brug af den digitale teknologi.På kurset gennemgås det komplekse samspil mellem de nye regler for persondatahåndtering og markedsføringsretten.

Læs mere

Moms & Skat 2019

Kurset giver en aktuel status på de moms- og skattemæssige fradragsregler og en gennemgang af de arbejdsgiverpligter der knytter sig til personalegoder, herunder multimedieordninger, bruttotræksordninger, personaleforeninger, lejlighedsgaver, biler, bagatelgrænser mv. Kurset er opdateret med nyeste domme, afgørelser og styresignaler fra SKAT.Kurset har været afholdt i ca. 10 år – altid opdateret med seneste nyt. Meget brugbart kursusmateriale.

Læs mere

Momsreglerne fra A-Z

Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du bare vil have en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

Læs mere

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Læs mere

Opsigelse af medarbejdere - jura og HR

Første del af kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Der er en række forhold som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på – herunder at opsigelsen til enhver tid er sagligt begrundet. Der gives eksempler på saglige og usaglige opsigelser. Anden del af kurset ser på ”den værdige opsigelse” og ”den svære samtale” og giver indsigt i hvordan en række andre virksomheder har valgt at håndtere større, mindre og individuelle opsigelser.

Læs mere

Personalegodeskat & Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Ny afgørelse fra landsskatteretten betyder, at SKAT ikke i alle tilfælde kan underkende udbetaling af rejsegodtgørelse skattefrit, selvom arbejdsgiverkontrollen har været mangelfuld.

Læs mere

Personalehåndbogen

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Alle deltagere modtager materialet i elektronisk form efter kurset, som gør det muligt efterfølgende at tilpasse den udleverede håndbog til egne forhold. Kurset er samtidig meget brugbart i forhold til "praktisk personalejura". Kurset hører til blandt de højest "ratede" blandt vores kursusdeltagere. Har været afholdt i 10 år.

Læs mere

Persondata i ansættelsesretten - en praktisk implementering

Kurset har fokus på den ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område(udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Læs mere

Persondataforordningen – dokumentationskrav og regler

Reglerne for behandling af personoplysninger er trådt i kraft 25. maj 2018. Datatilsynet har planlagt deres tilsyn for resten af 2018. På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med.

Læs mere

Persondataforordningen - Modul 1 af 4: Principper for behandling af persondata

Kurset har særlig fokus på principper for behandling af persondata, herunder bl.a. persondatarettens vigtigste begreber, princippet om lovlighed, rimelighed og transparens mv.

Læs mere

Kursusdatoer

Persondataforordningen - Modul 2 af 4: Dokumentationskrav og behandlingsgrundlag

Kurset har særlig fokus på dokumentationskrav, og hvordan behandlingsgrundlag overholdes i praksis, herunder bl.a. følsomme oplysninger, lovovertrædelser, datafortegnelse mv.

Læs mere

Kursusdatoer

Persondataforordningen - Modul 3 af 4: Registreredes rettigheder og datasikkerhed

Kurset har særlig fokus på registreredes rettigheder og datasikkerhed herunder bl.a. oplysningspligt, indsigtsretten, risikovurdering, sikkerhedsbrud mv.

Læs mere

Kursusdatoer

Persondataforordningen - Modul 4 af 4: Databehandlere, overførsler til tredje lande og øvrige krav

Kurset har særlig fokus på hvornår man er databehandler, fælles dataansvar på facebook og sociale medier, overførsler til tredje lande, privacy shield, øvrige krav som ikke rammer alle virksomheder mv.

Læs mere

Kursusdatoer

Personoplysninger og datasikkerhed

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav. På kurset præsenteres du for en række teknikker og metoder, som skal sikre at behandlingskravene i forordningen efterleves. Kort sagt giver vi indblik i hvordan ”compliance arbejdet” gribes an.

Læs mere

Praktisk Personalejura (2 dage)

Kurset er tilrettelagt for ledere– på alle niveauer - og ansatte i en HR funktion som har behov for et overblik over arbejdsgivers (og den ansattes) rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset afholdes over to dage og har en praktisk tilgang til området i form af bl.a. eksempler på kontrakter og andre dokumenter som er nyttige i forholdet mellem arbejdsgiver og den ansatte. På kursets første dag er fokus på ansættelseskontrakten, opsigelse og sygefravær.

Læs mere

Regnskabsafslutning - gør klar til revisor

Kurset har fokus på regnskabsafslutning (perioderegnskaber), hvor du bl.a. modtager en regnskabsmappe med vigtige periodiseringer og opgørelser mv. Det er en fordel - men ikke et krav - hvis du har deltaget på kurset "Bogholderi - grundlæggende".

Læs mere

Regnskabsanalyse

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På dette kursus lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På kurset veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Læs mere

Skatteregnskabet Selskaber 2019

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Læs mere

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen, herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv.

Læs mere

Timelønnede, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger som knytter sig til ansatte på timeløn, (vikarer, studentermedhjælpere mv.) tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser. Gennemgangen vil både tage hensyn til problemområder inden og uden for overenskomstområdet, det statslige, kommunale– og private område. Betydningen af den ny ferielov vil blive gennemgået.

Læs mere

Årsregnskabsloven - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B.

Læs mere
>EventList2017Dev