Kursusoversigt - Se alle kurser for 2021 hos Økonomi & Personale

Nye kurser

Herunder findes de af vores kurser, som efter sit indhold har "premiere"...

Nye kurser

Arbejdsmiljø

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse §9, Stress - forebyggelse og håndtering m.fl.

Arbejdsmiljø

Bogholderi og regnskab

Kursusrækken dækker de daglige økonomi- og regnskabsopgaver samt opgaver i forbindelse med årsafslutning...

Bogholderi og regnskab

ESG

Kurser som behandler de nye omfattende ESG krav.

ESG

HR - jura

Ansættelse, opsigelse, barsel, lige- og forskelsbehandling, kontrakter...

HR - jura

Løn og personale

Lønindberetning, personalegoder, timelønnede, løntilskud...

Løn og personale

Moms og afgifter

Dansk moms, international moms, energiafgifter...

Moms og afgifter

Rådgivere

Kurserne herunder er rettet mod advokater, revisorer og andre rådgivere.

Rådgivere

Skat og social sikring

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, hovedaktionærbeskatning samt personalegoder og skattefri godtgørelser...

Skat og social sikring

AI - Praktisk anvendelse af kunstig intelligens

Kunstig intelligens AI – giver allerede nu en række praktiske anvendelsesmuligheder i virksomheden. På dette kursus får du indblik i disse anvendelsesmuligheder. Uanset erfaringsniveau i brugen af AI – værktøjer, vil du have udbytte af kurset. ChatGPT, Bard, Bing er blot nogen af de Chatbot værktøjer, som AI markedet tilbyder og som du bliver grundigt sat ind i på kurset. Du lærer at bruge værktøjerne til at skabe overblik over store datamængderne, generere nye "produkter" og lærer hvordan en dialog med din nye "copilot" kan supplere og komplementere daglige arbejdsrutiner. Du lærer at bruge disse værktøjer i sammenhæng med kendte værktøjer som f.eks. teams, excel, word, powerpoint o.m.a.

Læs mere

Aktuel Ansættelsesret 2023/24

Fra 1. juli 2023 skal nuværende ansættelseskontrakter opdateres og nye kontrakter efter denne dato skal følge reglerne i den ny ansættelsesbevislov. Nyt direktiv fra EU - løngennemsigtighedsdirektivet - har til formål at minimere løngab mellem køn. Opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Ny lov om afskaffelse af Store Bededag og indførelse af nyt løntillæg samt vedtaget lov som skærper reglerne om seksuel chikane på arbejdspladser. På ligebehandlingsområdet indføres nye krav til bla. dokumentation og rapportering gennem en række nye standarder (ESRS).

Læs mere

Aktuel løn 2023/24

Arbejdstidsreglerne ændres - fra 2024 - på væsentlige områder. Det gælder i forhold til nye krav om registrering af arbejdstid og i forhold til "48-timers-reglen". Reglernes gennemførelse er en konsekvens af EU dom. Indførelse af nyt løntillæg fra 2024 på de områder hvor afskaffelse af st. bededag har betydning for den ansatte. Nyt EU direktiv om løngennemsigtighed får betydelig indvirkning på krav til offentliggørelse af visse lønoplysninger. Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet gennem nye afstemningskrav og krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer. Opfølgning på den ny barselsordning og nye regler fra 2024 om LGTB+ familier og kort opfølgning på den ny ferielov. Nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Overblik over nye rapporteringskrav om "bæredygtighed i personaleforhold".

Læs mere

Aktuel moms og afgifter 2023

Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner - nationalt og internationalt. Fra i år har Skattestyrelsen påbegyndt omfattende kontrolindsats af EU salg uden moms efter fejl i mere end 80 pct. af momsindberetninger. Andre aktuelle temaer som behandles på kurset vil være: Energiafgifter, moms på fast ejendom og bilmoms.

Læs mere

Aktuel Moms og afgifter 2024

Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner - nationalt og internationalt. Fra 19. januar 2023 er Skattestyrelsen påbegyndt omfattende kontrolindsats af EU salg uden moms efter fejl i mere end 80 pct. af momsindberetninger. På kurset er medtaget moms- og afgiftsforhold vedrørende biler som aktuelt tema. En række ændringer i forhold til energiafgifter og godtgørelser indgår. Særlige moms- og toldmæssige konsekvenser af Storbritaniens udtræden af EU indgår sammen med en status på Quick-fix, E-handelspakken samt ny klimatold på visse vare som indføres fra efteråret 2023.

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Reglerne har både bagudrettet og fremadrettet virkning for kontraktsforhold. Kurset gennemgår betydning af en række andre lovændringers betyning for kontrakten, herunder nye barselsregler, ændring i arbejdstidsregler fra 2024, nyt løntillæg mv. Kurset gennemgår også andre kontraktsforhold herunder kontraktsforhold for elever og lærlinge. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. .

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanten - effektiviser din rolle

Kurset giver dig et indblik i, hvordan du kan navigere i din rolle som AMR samt hvad du skal være opmærksom på for at skabe succes i din rolle som AMR. Som AMR er der mange faglige kompetencer, du med fordel kan have fokus på, for at opnå succes.

Læs mere

Kursusdatoer

Barselsreglerne - jura og dagpenge

Ny barselsaftale er indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

Kursus om udenlandsk arbejdskraft, herunder, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse, sociale sikring, kontraktsforhold og skatteforhold. Fra 1. april 2023 er udlændingeloven ændret med konsekvens for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Kursusdatoer

Bæredygtighed i personaleforhold - regler og rapporteringskrav

Fra 2024 vil virksomheder enten direkte eller indirekte være omfattet af nye regler og krav til rapportering om bæredygtighed i ansættelsesforhold. De gældende oplysningskrav og rapporteringsregler virksomhederne i dag er omfattet af udvides markant med nye EU regler. Kurset har som formål, at give en grundig gennemgang af oplysningskravene om ”bæredygtighed i ansættelsesforhold”. På kurset gives et overblik over nugældende og kommende regler. Kurset giver en ”trin for trin” gennemgang af processen omkring bæredygtige ansættelser og ansættelsesforhold herunder hvilke bæredygtighedsmålinger virksomheden med fordel kan opstille og igangsætte således at rapportering og oplysningskrav kan opfyldes.

Læs mere

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Regeringens lovprogram varsler bla. lovændringer af sygedagpengereformen. Ny barselsreform er vedtaget med væsentlige ændringer af barselsdagpengereglerne og deres fordeling i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Den ny bogføringslov mv.

Med den ny bogføringslov stilles der en række nye krav i forhold til regnskabs- og bogholderiarbejdet. Bogføringsprocedurer skal beskrives, vedligeholdes og opbevares digitalt. Senest forud for lovpligtige indberetninger om løn, skat, moms, afgifter og regnskabsforhold, skal der foreligge afstemninger, som understøtter de indberettede oplysninger. Kurset giver et grundigt indblik i de samlede krav, der nu stilles med den ny bogføringslov.

Læs mere

ESG - Rapportering

I de kommende år vil virksomheder blive omfattet af nye EU-rapporteringskrav til bæredygtighed. Fra næste år - 2024 - gælder de nye rapporteringskrav børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte. Mindre virksomheder vil dog inddirekte blive omattet af de nye lovkrav. Det skyldes, at de store virksomheder skal rapportere for hele deres værdikæde, hvilket dermed vil stille afledte krav om oplysninger fra underleverandører. Kurset giver indblik i de nye rapporteringskrav, som indeholder mere end 1.000 konkrete målepunkter om miljø, socialt ansvar og ledelsesskik.

Læs mere

Ferieloven - almindelige regler

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af den ny ferielovs almindelige regler. Herunder om ferieretten, optjening af ferie, ferieafholdelse, ferie på forskud, varslingsbestemmelser etc.

Læs mere

Kursusdatoer

GDPR A-Z

På kurset gives "A - Z" gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder en gennemgang af den lovlige behandling af personoplysninger, den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter. Kurset har endvidere fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens persondata. Herunder er indeholdt håndtering personalesager i rekrutteringsprocessen under ansættelse og ved fratræden. Der vil bla. være fokus på de ansættelsesretlige og persondataretlige regler i den ansattes brug af sociale medier. Kurset er velegnet hvis man ønsker et "brush up" på GDPR - reglerne inden og uden for ansættelsesforhold.

Læs mere

Kursusdatoer

Grundlæggende ansættelsesret

Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige regler, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, regler om ligebehandling, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv.

Læs mere

Grundlæggende lønadministration

Kurset har som formål at give et overblik over grundlæggende arbejdsopgaver i et lønbogholderi. Kurset har fokus på praktisk lønbehandling og lønbogføring. Kurset er praktisk tilrettelagt med opgaver, cases og indlæg.

Læs mere

Inddrivelse af tilgodehavender

Kurset giver indblik i opgaverne ved inddrivelse af tilgodehavender, uanset om der er tale om indenlandske eller udenlandske fordringer. Eller om der er tale om fordringer rettet mod et konkursbo, et selskab under rekonstruktion eller blot en "dårlig" betaler. Du får kendskab til rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi etc. Kurset er relevant uanset erfaringsniveau.

Læs mere

International Moms 2023

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Skattestyrelse har intensiveret kontrollen ved EU-salg uden moms og fra 1. juni 2023, vil alle momsdifferencer fremgå af momsindberetningen. Det skønnes at over 80 pct. af virksomheder fejlindberetter EU salg uden moms. Fejl i momsindberetning takseres med bøde og korrektion potentielt tilbage til 1. januar 2020.

Læs mere

Internationale ansættelser 2024

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og regler for arbejds- og opholdstilladelse.

Læs mere

Kunstig intelligens: regler og ansvarlig anvendelse

Brugen af kunstig intelligens (AI) og ansvarlig anvendelse, bør være højt på agendaen, når kunstig intelligens skal implementeres i virksomheden. Uden en ansvarlig anvendelse af AI, risikerer virksomheden "sager" om ansvar, datalækager med risiko for tab af fortrolige oplysninger, ukorrekte beslutninger etc. Kurset har derfor som formål at gennemgå kunstig intelligens og dets anvendelsesmuligheder i sammenhæng med regler, retningslinjer og politikker, som virksomheden bør indføre. Kurset giver samtidig en indføring i EU´s forordning om AI, som er godkendt af EU parlamentet og inden længe forventes endeligt vedtaget.

Læs mere

Ligebehandling på arbejdspladsen - regler og rapporteringskrav

Kurset "Ligebehandling på arbejdspladsen" har to fokusområder: En gennemgang af de ansættelsesretlige regler der gælder om diskrimination på arbejdspladsen og dernæst nye krav om dokumentation og rapportering i forhold til de samme diskriminationsbestemmelser - fra rekruttering, under ansættelse og ved fratræden. Kravene til dokumentation og rapportering er en følge af nye lovbestemte ESG-krav som også omfatter virksomhedens sociale ansvar i ansættelsesforhold. Det betyder at virksomheder fra rekruttering og i hele ansættelsesforløbet, skal kunne dokumentere sin indsats om inklusion og mangfoldighed i forhold til ligebehandling på arbejdspladsen (alder, handicap, race, religion, køn, seksualitet mv. ).

Læs mere

Momsfradrag A-Z

Kurset har fokus på reglerne for momsfradrag. Kurset behandler herunder reglerne for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset gives endvidere en kort introduktion til den internationale moms. Fakturakrav og regnskabsbestemmelser herunder krav om afstemning af moms i forbindelse med momsangivelse gennemgås. Nyheder inden for momsområdet indgår som en del af kurset og er medtaget i sammenhæng med kursets delemner.

Læs mere

Nye ansættelseskontrakter og løngennemsigtighed - nye krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. Tilsvarende har afskaffelse af St. Bededag betydning for kontraktens indhold. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Nyt direktiv (løngennemsigtighedsdirektivet) er på vej i dansk lovgivning. Opmærksomhed på direktivets bestemmelser ved kontraktsudformningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Læs mere

Nye arbejdstidsregler

Nye arbejdstidsregler, herunder krav til tidsregistrering, vil være et krav gældende fra 2024. Ændring af arbejdstidsreglerne medfører en række væsentlige konsekvenser. Ansættelseskontrakter skal ændres, arbejdstid skal registreres og dokumenteres, 48-timers reglen ændres, visse nye helbredstjek indføres, arbejdstilsynet får indsigtsret mv. Gennemgangen af arbejdstidsreglerne ses også i sammenhæng med ny "bæredygtighedskrav i personaleforhold" som bla. sigter mod større fleksibilitet i ansættelsen.

Læs mere

Opsigelse af medarbejdere

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejledning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv.

Læs mere

Personalehåndbogen - juridisk ajourføring

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Meget ny lovgivning er kommet til og gældende lovgivning er ændret. Dette har medført at håndbogen bør ses efter i sømmene. Derfor er fokus på de personalejuridiske aspekter af håndbogen. Ny "ESG"-lovgivning som også berører personaleforhold skal implementeres via politikker i virksomheden. Brugen af kunstig intelligens (AI) stiller krav om nye politikker og retningslinjer. Vigtigheden heraf kan ikke undervurderes. På kurset udleveres eksempel på personalehåndbog, der kan bruges som inspiration for ajourføring af virksomhedens egen håndbog.

Læs mere

Personalejuridisk årskursus

Kurset gennemgår de områder inden for det personalejuridiske felt med størst aktualitet. Fra næste år ændres arbejdstidsreglerne. Nye krav om arbejdstidsregistrering indføres. Ny ”48-timers reglen” indføres og en række ansættelseskontrakter skal tilpasses. Fra 2024 bliver de fleste virksomheder direkte eller indirekte omfattet af nye regler og oplysningskrav om rapportering om bæredygtighed i personaleforhold (konsekvens af EU direktiv). Fra 1. januar 2024 indføres ”nyt løntillæg” for de ansatte som med afskaffelse af store bededagsregler mister en fridag. Kurset gennemgår endvidere regeringens lovprogram for 2023/2024 – fremlagt i forbindelse med åbning af folketinget.

Læs mere

Stress - Forebyggelse og håndtering

Stress er et udbredt problem i mange danske virksomheder. Ifølge Sundhedsstyrelsen koster psykisk belastende arbejdsmiljø årligt 3,4 milliarder i tabt produktivitet.

Læs mere

Kursusdatoer

Sygefravær - jura og dagpenge

Kurset giver indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Gennemgangen omfatter ansættelsesretlige sygefraværsregler og dagpengeretten ved sygdom. Kurset kommer overordnet rundt om forebyggende lovkrav til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, dels gennem skærpet "ESG lovgivning" ("s´et) og dernæst gennem ændringer af arbejdstidsreglerne" – som skal være implementeret fra 2024.

Læs mere

Årsafslutning - gør klar til revisor

Kurset giver dig en viden om de opgaver som skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Herunder hvilke specifikationer, afstemninger, periodiseringsposter mv. som skal bruges for at kunne udarbejde årsrapporten og skatteregnskabet. På kurset udleveres en køreplan for årsafslutning, som også indeholder en ”revisormappe”, som kan tilpasses til egne forhold. Kurset giver forslag til hvordan årsafslutningen kan fremskyndes ("Fast closing"). Med den ny bogføringslov er der indført nye registreringskrav og krav til afstemninger. Disse regler er trådt i kraft 1. juli 2022 og er medtaget som en naturlig del af årsafslutningen.

Læs mere

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som er påbegyndt 1. januar 2020 og fremefter. Endvidere behandles konsekvens for årsregnskabet af den ny bogføringslov, herunder udvidede krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Du får også indblik i de lovmæssige rapporteringskrav om ikke finansielle nøgletal (ESG) i årsregnskabet samt kommende nye rapporteringskrav om bæredygtighed (csrd - direktivet som erstatter det nuværende EU direktiv om ikkefinansiel rapportering). Endelig gennemgås nyt EU direktiv om lønrapportering som i løbet af de kommende år skal indeholdes i virksomheders årsrapportering. Vigtigt moms og skattenyheder som har indvirkning på årsrapporten vil også være medtaget.

Læs mere
>EventList2017Dev