Kursusoversigt - Se alle kurser for 2021 hos Økonomi & Personale

Nye kurser

Herunder findes de af vores kurser, som efter sit indhold har "premiere"...

Nye kurser

Arbejdsmiljø

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse §9, Stress - forebyggelse og håndtering m.fl.

Arbejdsmiljø

Bogholderi og regnskab

Kursusrækken dækker de daglige økonomi- og regnskabsopgaver samt opgaver i forbindelse med årsafslutning...

Bogholderi og regnskab

ESG

Kurser som behandler de nye omfattende ESG krav.

ESG

HR - jura

Ansættelse, opsigelse, barsel, lige- og forskelsbehandling, kontrakter...

HR - jura

Løn og personale

Lønindberetning, personalegoder, timelønnede, løntilskud...

Løn og personale

Moms og afgifter

Dansk moms, international moms, energiafgifter...

Moms og afgifter

Rådgivere

Kurserne herunder er rettet mod advokater, revisorer og andre rådgivere.

Rådgivere

Skat og social sikring

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, hovedaktionærbeskatning samt personalegoder og skattefri godtgørelser...

Skat og social sikring

Aktuel Ansættelsesret 2023

Fra 1. juli 2023 skal nuværende ansættelseskontrakter opdateres og nye kontrakter efter denne dato skal følge reglerne i den ny ansættelsesbevislov. Nyt direktiv fra EU - løngennemsigtighedsdirekttivet - har til formål at minimere løngab mellem køn. Opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Endelig vil der være fokus på implementering af Whistleblowerordninger” – disse skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med mere end 50 ansatte. Ny lov om afskaffelse af st.bededag og indførelse af nyt løntillæg samt vedtaget lov som skærper reglerne om sexsual chikane på arbejdspladser. På ligebehandlingsområdet indføres nye krav til bla. dokumenation og rapportering gennem en række nye standarder (ESRS).

Læs mere

Aktuel løn 2023

Afskaffelse af St. bededag og konsekvenser for lønafregning (nyt løntillæg). Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet. Herunder krav om lønafstemning senest tidspunktet for lønindberetning, krav om procedurebeskrivelse af lønområdet inden 1. januar 2023. Den ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen, nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere.

Læs mere

Aktuel Moms og afgifter 2023

Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner - nationalt og internationalt. Fra 19. januar 2023 er Skattestyrelsen påbegyndt omfattende kontrolindsats af EU salg uden moms efter fejl i mere end 80 pct. af momsindberetninger. På kurset er medtaget moms- og afgiftsforhold vedrørende biler som aktuelt tema. En række ændringer i forhold til energiafgifter og godtgørelser indgår. Særlige moms- og toldmæssige konsekvenser af Storbritaniens udtræden af EU indgår sammen med en status på Quick-fix, E-handelspakken samt ny klimatold på visse vare som indføres fra efteråret 2023.

Læs mere

Aktuel Skat 2023

Kurset har fokus på lovnyheder, og lovændringer på vej, vigtige afgørelser samt aktuelle temaer indenfor person- og selskabsskat. En række lovændringer med konsekvens for lønmodtageres rådighedsbeløb er på vej. Erhvervsbeskatningen er endvidere et fokusområde i kommende lovændringer. Nye indberetningskrav for særlige grænseoverskridende ordninger samt lempelse i de formelle krav under forskerskatteordningen. Senest er der sendt ny boligskattereform i lovudkast.

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanten - effektiviser din rolle

Kurset giver dig et indblik i, hvordan du kan navigere i din rolle som AMR samt hvad du skal være opmærksom på for at skabe succes i din rolle som AMR. Som AMR er der mange faglige kompetencer, du med fordel kan have fokus på, for at opnå succes.

Læs mere

Barselsreglerne A-Z

Ny barselsaftale er indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

Kursus der omhandler beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse samt de forskellige skattepligtsformer. Fra 1. april 2023 ændres udlændigeloven med konsekvens for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Fokus på ny dom, som udvider brugen af forskerordningen.Der er øget efterspørgsel på arbejdskraft samtidig med at medarbejderes rejsemønstre, og især ønsker til arbejdsstedet, har forandret sig. Med de nye rejsemønstre udfordres de gældende regler og et øget fokus på styring af "vandrende arbejdstagere" er nødvendig.

Læs mere

Biler: Skat, moms- og afgifter

SKAT har større og større fokus på- og forøget kontrol med - virksomhedernes håndtering af de komplicerede moms, skat- og afgiftsregler, der knytter sig til brugen af biler, herunder specielt vare- og lastbiler på gule plader. På kurset vil du blive sat grundigt ind i det samlede regelsæt på området, herunder også moms- og skattemæssige forhold vedrørende privat anvendelse af firmabiler generelt. Nyeste regler og praksis og andre dagsaktuelle nyheder inden for området gennemgås som en integreret del af kurset.

Læs mere

Kursusdatoer

Bæredygtighed i ansættelsesretten

I de kommende år vil virksomheder blive omfattet af nye EU-rapporteringskrav til bæredygtighed, herunder om ”bæredygtighed” i ansættelsesforhold. Der er tale om meget omfattende rapporteringskrav, som vil dække arbejdsforhold herunder aflønningsforhold generelt og mellem køn, arbejdstid, work-life-balance, sikkerhed og sundhed mv. Rapporteringskravene vil også give indblik i virksomhedens arbejde omkring mangfoldighed og inklusion herunder ligestilling mellem køn, beskæftigelse af personer med handicap, håndtering af krænkelser og foranstaltninger mod vold og chikane mv.

Læs mere

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Regeringens lovprogram varsler bla. lovændringer af sygedagpengereformen. Ny barselsreform er vedtaget med væsentlige ændringer af barselsdagpengereglerne og deres fordeling i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

De ny barselsregler – en ajourføring

Kurset har som formål at give svar på en række spørgsmål den ny barselsreform har medført. Kurset kan med fordel tages i forlængelse af kursus om ”Barselreglerne A-Z inkl. dagpenge”. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 13.00 til 16.00.

Læs mere

Kursusdatoer

Den ny bogføringslov mv.

Med den ny bogføringslov stilles der en række nye krav i forhold til regnskabs- og bogholderiarbejdet. Bogføringsprocedurer skal beskrives, vedligeholdes og opbevares digitalt. Senest forud for lovpligtige indberetninger om løn, skat, moms, afgifter og regnskabsforhold, skal der foreligge afstemninger, som understøtter de indberettede oplysninger. Kurset giver et grundigt indblik i de samlede krav, der nu stilles med den ny bogføringslov.

Læs mere

Den ny ferielov - en ajourføring

På kurset samles op på en række forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov har givet anledning til. Kurset henvender sig til ansatte som arbejder med feriereglerne. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 til 12.00.

Læs mere

Kursusdatoer

Den ny ferielov og barselsreformen - en ajourføring

På kurset samles op på en række forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen, har givet anledning til. Nye barselsrettigheder for surrogatforældre er på vej, samt en større ændring af barselsreformen (regeringens lovprogram 2023). Kurset forudsætter kendskab til reglerne svarende til deltagelse på kurset ”den ny ferielov” eller ”barselsreformen”.

Læs mere

Kursusdatoer

Elever og Lærlinge - regler og kontrakter

Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind. Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler og praksis om elever og lærlinge. Betydningen af den nye ferielov på elevområdet er indeholdt i kurset. Der er indenfor de seneste år afsagt en række principielle afgørelser om elever, som har betydning for arbejdsgivers administration af elevforholdet - betydningen heraf vil blive gennemgået. Nye lempeligere regler på vej vedrørende ophævelse af elevkontrakt før tid i forhold om seksuel chikane.

Læs mere

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgår betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.

Læs mere

Energiafgifter & Moms og fast ejendom

På dette kursus gennemgås reglerne for energiafgifter så du får et klart overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi- og miljøafgifter. Kurset giver desuden en fyldestgørende gennemgang af momsreglerne ved salg og udlejning af fast ejendom, herunder nyheder inden for området. Kurset giver en samlet gennemgang af momsreglerne ved salg og udlejning af fast ejendom, herunder nyheder inden for området. Der er de seneste år truffet afgørelser som radikalt har ændret på den momsmæssige behandling af fast ejendom. Kurset ser i denne sammenhæng også på optimeringsmuligheder inden for området.

Læs mere

ESG - Rapportering

I de kommende år vil virksomheder blive omfattet af nye EU-rapporteringskrav til bæredygtighed. Fra næste år - 2024 - gælder de nye rapporteringskrav børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte. Mindre virksomheder vil dog inddirekte blive omattet af de nye lovkrav. Det skyldes, at de store virksomheder skal rapportere for hele deres værdikæde, hvilket dermed vil stille afledte krav om oplysninger fra underleverandører. Kurset giver indblik i de nye rapporteringskrav, som indeholder mere end 1.000 konkrete målepunkter om miljø, socialt ansvar og ledelsesskik.

Læs mere

Ferieloven - almindelige regler

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af den ny ferielovs almindelige regler. Herunder om ferieretten, optjening af ferie, ferieafholdelse, ferie på forskud, varslingsbestemmelser etc.

Læs mere

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. Du bliver endvidere opdateret på den ny bogføringslov, herunder nye krav til dokumentation og arkivering.

Læs mere

Fratrædelsesaftaler - den "høflige opsigelse"

Kurset har særlig fokus på fratrædelsesaftaler – ofte kaldet den ”høflige opsigelse". Kurset giver grundig indsigt i de punkter, som en aftale kan og skal indeholde. Du får også indblik i hvordan aftalen kan skrues sammen så begge parter stilles bedst muligt. På kurset gives eksempler på en række forskellige typer af fratrædelsesaftaler.

Læs mere

Kursusdatoer

Fritstilling, suspension eller almindelig opsigelse

Hvilke regler gælder ved fritstilling, suspension eller almindelig opsigelse. Kurset har særlig fokus på valget af opsigelsesform. Om faldgruber og praktiske eksempler. Gennemgangen tager udgangspunkt i opsigelsesdokumenter og situationer, som har givet anledning til tvister, godtgørelse for uberettiget opsigelse og søgsmål – både i forhold til den ansatte og arbejdsgiver.

Læs mere

Kursusdatoer

GDPR A-Z

På kurset gives "A - Z" gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder en gennemgang af den lovlige behandling af personoplysninger, den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter. Kurset har endvidere fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens persondata. Herunder er indeholdt håndtering personalesager i rekrutteringsprocessen under ansættelse og ved fratræden. Der vil bla. være fokus på de ansættelsesretlige og persondataretlige regler i den ansattes brug af sociale medier. Kurset er velegnet hvis man ønsker et "brush up" på GDPR - reglerne inden og uden for ansættelsesforhold.

Læs mere

Grundlæggende ansættelsesret

Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv.

Læs mere

Grundlæggende lønadministration

Kurset har som formål at give et overblik over grundlæggende arbejdsopgaver i et lønbogholderi. Kurset har fokus på praktisk lønbehandling og lønbogføring. Kurset er praktisk tilrettelagt med opgaver, cases og indlæg.

Læs mere

Inddrivelse af tilgodehavender

Kurset giver indblik i opgaverne ved inddrivelse af tilgodehavender, uanset om der er tale om indenlandske eller udenlandske fordringer. Eller om der er tale om fordringer rettet mod et konkursbo, et selskab under rekonstruktion eller blot en "dårlig" betaler. Du får kendskab til rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi etc. Kurset er relevant uanset erfaringsniveau.

Læs mere

International Moms 2023

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Skattestyrelse har intensiveret kontrollen ved EU-salg uden moms og fra 1. juni 2023, vil alle momsdifferencer fremgå af momsindberetningen. Det skønnes at over 80 pct. af virksomheder fejlindberetter EU salg uden moms. Fejl i momsindberetning takseres med bøde og korrektion potentielt tilbage til 1. januar 2020.

Læs mere

Kreditorbogholderiet - fra lovkrav til effektiv ledelsesrapportering

Et kursus om god bogføringsskik, formelle lovkrav til den løbende registrering, krav om afstemninger mv. Du lærer endvidere, at udarbejde forskellige analyser, som kan bruges som en del af ledelsesrapporteringen. Herunder cost/benefit analyser, opstilling af likviditetsoversigter, rentabilitetsberegninger etc. Målgruppe for kurset er ansatte, der arbejder med bogholderi og regnskab, herunder bogholdere, regnskabsassistenter, økonomiansvarlige og controllere.

Læs mere

Ligebehandling på arbejdspladsen - regler og rapporteringskrav

Kurset "Ligebehandling på arbejdspladsen" har to fokusområder: En gennemgang af de ansættelsesretlige regler der gælder om diskrimination på arbejdspladsen og dernæst nye krav om dokumentation og rapportering i forhold til de samme diskriminationsbestemmelser - fra rekruttering, under ansættelse og ved fratræden. Kravene til dokumentation og rapportering er en følge af nye lovbestemte ESG-krav som også omfatter virksomhedens sociale ansvar i ansættelsesforhold. Det betyder at virksomheder fra rekruttering og i hele ansættelsesforløbet, skal kunne dokumentere sin indsats om inklusion og mangfoldighed i forhold til ligebehandling på arbejdspladsen (alder, handicap, race, religion, køn, seksualitet mv. ).

Læs mere

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse §9

På den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver du klædt på til at skabe et bedre arbejdsmiljø og få et overblik over rettigheder, pligter, ansvar m.m. Målet er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljøet.

Læs mere

Læs og forstå et regnskab

For at analysere en virksomheds økonomiske præstation og sundhedstilstand på en mere helhedsorienteret måde, er det vigtigt at tage hensyn til både finansielle og ikke-finansielle data. Dette kan gøres ved at anvende en bredere vifte af analysemetoder, herunder økonomiske nøgletal, benchmarking, kvalitative undersøgelser og stakeholderanalyse. På dette kursus er det formålet at give indsigt et selskabs kort og langsigtede værdiskabelse, hvor indholdet af de ikke finansielle data indgår med samme vægt som de finansielle data.

Læs mere

Løn og Personale 2023 - del 1

Nye afstemningskrav ved lønindberetninger og nye krav til lønprocedure beskrivelser fra 2023. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Arbejdsophold fra udlandet – særligt fokusområde fra SKAT. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 - 12.00.

Læs mere

Løn og Personale 2023 - del 2

Nyt løntillæg som følge af afskaffelse af St. bededag og konsekvenser for lønafregning. Den ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Nye regler på vej om offentliggørelse af løngab mellem køn og konsekvenser heraf.Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 13.00 - 16.00.

Læs mere

Moms og fast ejendom

Kurset giver en samlet gennemgang af momsreglerne ved salg og udlejning af fast ejendom, herunder nyheder inden for området. Der er de seneste år truffet afgørelser som radikalt har ændret på den momsmæssige behandling af fast ejendom. Kurset ser i denne sammenhæng også på optimeringsmuligheder inden for området.

Læs mere

Moms og skat - fradragsregler

Et kursus om moms- og skattemæssige fradragsregler, som er en forudsætning for en korrekt håndtering af bilag til bogføring. Om kendskab til (nye) lovpligtige skatte- og momsafstemninger, som skal foreligge senest på tidspunktet for indberetningen. Og andre afstemningsrutiner, som er vigtige at kende til i det løbende bogholderi. Kurset er opdelt således at de skattemæssige og momsmæssige forhold behandles hver for sig - henholdsvis om formiddagen og eftermiddagen.

Læs mere

Momsfradrag A-Z

Kurset har fokus på reglerne for momsfradrag. Kurset behandler herunder reglerne for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset gives endvidere en kort introduktion til den internationale moms. Fakturakrav og regnskabsbestemmelser herunder krav om afstemning af moms i forbindelse med momsangivelse gennemgås. Nyheder inden for momsområdet indgår som en del af kurset og er medtaget i sammenhæng med kursets delemner.

Læs mere

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. Tilsvarende har afskaffelse af St. Bededag betydning for kontraktens indhold. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Nyt direktiv (løngennemsigtighedsdirektivet) er på vej i dansk lovgivning. Det er vigtigt at være opmærksom på direktivets bestemmelser ved kontraktsudformningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Læs mere

Opsigelse af medarbejdere

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejledning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv.

Læs mere

Personalegoder og skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår reglerne for beskatning af personalegoder. Herunder hvilke "goder", som er skattepligtige og hvilke andre "goder" som blot anses for almindelig personalepleje og dermed er undtaget fra skattepligten. Værdiansattelse, tidspunkt for beskatning, indberetningsregler, bagatelgrænser mv. behandles på kurset. Endvidere gennemgås reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, herunder kravende til dokumentation mv.

Læs mere

Kursusdatoer

Personalehåndbogen - juridisk ajourføring

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Fokus er på de personalejuridiske aspekter af håndbogen, herunder nyeste lovkrav, som skal sikre at virksomheden lever op til "ESG"-lovgivningen om personaleforhold. På kurset udleveres eksempel på personalehåndbog, der kan bruges som inspiration for ajourføring af virksomhedens egen håndbog.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fastlægger regler og pligter for arbejdsgivers håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Trepartsaftale udmønter nye arbejdsgiverkrav til håndtering af seksuel chikane. Krænkende handlinger herunder seksuel chikane, har sat det det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Hør om arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø og hør om kravene til arbejdsgiver.

Læs mere

Stress - Forebyggelse og håndtering

Stress er et udbredt problem i mange danske virksomheder. Ifølge Sundhedsstyrelsen koster psykisk belastende arbejdsmiljø årligt 3,4 milliarder i tabt produktivitet.

Læs mere

Sygedagpengereglerne

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer, som er indeholdt i kurset. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 13.00 - 16.00.

Læs mere

Sygefravær - jura og dagpenge

Kurset giver indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Gennemgangen omfatter ansættelsesretlige sygefraværsregler og dagpengeretten ved sygdom.

Læs mere

Sygefravær - Kend reglerne

Kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen. Herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 til 12.00.

Læs mere

Årsafslutning - gør klar til revisor

Kurset giver dig en viden om de opgaver som skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Herunder hvilke specifikationer, afstemninger, periodiseringsposter mv. som skal bruges for at kunne udarbejde årsrapporten og skatteregnskabet. På kurset udleveres en køreplan for årsafslutning, som også indeholder en ”revisormappe”, som kan tilpasses til egne forhold. Kurset giver forslag til hvordan årsafslutningen kan fremskyndes ("Fast closing"). Med den ny bogføringslov er der indført nye registreringskrav og krav til afstemninger. Disse regler er trådt i kraft 1. juli 2022 og er medtaget som en naturlig del af årsafslutningen.

Læs mere

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som er påbegyndt 1. januar 2020 og fremefter. Endvidere behandles konsekvens for årsregnskabet af den ny bogføringslov, herunder udvidede krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Du får også indblik i de lovmæssige rapporteringskrav om ikke finansielle nøgletal (ESG) i årsregnskabet samt kommende nye rapporteringskrav om bæredygtighed (csrd - direktivet som erstatter det nuværende EU direktiv om ikkefinansiel rapportering). Endelig gennemgås nyt EU direktiv om lønrapportering som i løbet af de kommende år skal indeholdes i virksomheders årsrapportering. Vigtigt moms og skattenyheder som har indvirkning på årsrapporten vil også være medtaget.

Læs mere
>EventList2017Dev