Årsafslutning - inkl. den ny bogføringslov - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:aarsafslutning
ConferenceId:1452536---OPERSONAL
Event:

Årsafslutning - inkl. den ny bogføringslov

Kort om kurset:

Virksomhederne skal senest den 1. januar 2023 efterleve krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer. Det følger af den ny bogføringslov, som er trådt i kraft i år.

 

På kurset ”Årsafslutning – inkl. den ny bogføringslov” – udleveres skabelon til beskrivelser af bogføringsproceduren.


Kurset giver dig en viden om de opgaver som skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Herunder hvilke specifikationer, afstemninger, periodiseringsposter mv. som skal bruges for at kunne udarbejde års– og skatteregnskabet. På kurset udleveres en køreplan for årsafslutning som også indeholder en ”revisormappe” som kan tilpasses til egne forhold. Kurset giver forslag til hvordan årsafslutningen kan fremskyndes ("Fast closing"). Med den ny bogføringslov er der indført nye registreringskrav og krav til afstemninger. Disse regler er trådt i kraft 1. juli 2022 og er medtaget som en naturlig del af årsafslutningen.

Indhold:

Den ny bogføringslov:

  • Generelle krav til bogføring
  • Krav om beskrivelse af bogføringssystem inden nytår (1. januar 2023)
  • Krav til registrering af transaktioner - nye krav fra 1. juli
  • Krav til afstemninger - nye krav fra 1. juli 2022
  • Krav til opbevaring af regnskabsmateriale 

Årsafslutning – almindelige forhold:
                                                                     
-       Opbygning af revisormappen – hvilke områder er nyttige at have med
-       Køreplan for årsafslutning – fra opstart til færdiggørelse
-       Er der forhold som jeg skal være opmærksom på før og efter årsafslutning
-       Samarbejdet med revisor – herunder samarbejde i løbet af året
-       Samarbejde med andre personer i forbindelse med årsafslutning
-       Fast closing - redskaber til at fremskynde årsafslutningen
 
Årsafslutning – de regnskabsmæssige forhold:
 
-       Periodiseringsposter - indtægter, omkostninger forudbetalinger mv.
-       Afstemning af lønposter og opgørelse af feriepengeforpligtelse
-       Andre afstemningsposter, herunder debitorer, kreditorer og renter
-       Værdiansættelse af debitorer, herunder hensættelser til tab
-       Opgørelse af gældsposter i kort og langfristet
-       Anlægskartoteket, om opbygning af et anlægskartotek, herunder køb, salg, udrangering mv. og afskrivninger
-       Få styr på alle mellemregningskonti
-       Sandsynliggørelse af moms
-       Analyse af debitor, kreditor og varelagersaldo – årsager til stigning/fald
-       Hensættelse af bonusbetalinger mv.
 
Årsafslutning – de skattemæssige forhold:
 
-       Om de ”skattemæssige mindstekrav” til skatteregnskabet
-       Specifikationer til brug for skatteregnskabet
-       Afstemninger til brug for skatteregnskabet
-       Periodiseringer til brug for skatteregnskabet
-       Poster med kun delvis fradragsret
-       Poster uden fradragsret
-       Særlig vedrørende repræsentation ctr. reklame

 
Instruktør:
Statsautoriseret Revisor Dennis Skovby, Døssing & Partnere

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. Du bliver endvidere opdateret på den ny bogføringslov, herunder nye krav til dokumentation og arkivering.

Læs og forstå et regnskab

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På kurset lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På dagen veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som er påbegyndt 1. januar 2020 og fremefter. Endvidere behandles konsekvens for årsregnskabet af den ny bogføringslov, herunder udvidede krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Du får også indblik i de lovmæssige rapporteringskrav om ikke finansielle nøgletal (ESG) i årsregnskabet samt kommende nye rapporteringskrav om bæredygtighed (csrd - direktivet som erstatter det nuværende EU direktiv om ikkefinansiel rapportering). Endelig gennemgås nyt EU direktiv om lønrapportering som i løbet af de kommende år skal indeholdes i virksomheders årsrapportering. Vigtigt moms og skattenyheder som har indvirkning på årsrapporten vil også være medtaget.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

13. november
Hovedstaden
14. november
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: