1-dags kursus om Årsrapporten - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:aarsrapporten_et_praktisk_kendskab_til_reglerne
ConferenceId:4286738---OPERSONAL
Event:

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

KORT OM KURSET:
På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som er påbegyndt 1. januar 2020 og fremefter. Endvidere behandles konsekvens for årsregnskabet af den ny bogføringslov, herunder udvidede krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Du får også indblik i de lovmæssige rapporteringskrav om ikke finansielle nøgletal/bæredygtighedsrapportering (ESG) i årsregnskabet samt kommende nye rapporteringskrav om bæredygtighed (csrd - direktivet som erstatter det nuværende EU direktiv om ikkefinansiel rapportering). Endelig gennemgås nyt EU direktiv om lønrapportering, som i løbet af de kommende år skal indeholdes i virksomheders årsrapportering. 
  
DU FÅR:
 • Overblik over kravene i årsregnskabsloven
 • Den ny bogføringslov - betydning for årsregnskabet mv.
 • Kendskab til alle elementer, som en årsrapport består af
 • Kendskab til opgørelsesmetoder og regnskabsklasser   
 • Kendskab til kravene for indberetning af årsrapporten
 • Eksempler på årsrapporter
 • ESG - nøgletal: lovmæssige krav til rapportering om ikke finansielle nøgletal (regnskabsklasse C)
 • GAB analyser
 • Dobbelt væsentlighedsbegrebet
 • CSR - rapporteringskrav (regnskabsklasse C)
 • Status på kommende ny rapporteringskrav om bæredygtighed (csrd - direktivet som erstatter det nuværende EU direktiv om ikkefinansiel rapportering)
 • Årsrapportering som skal sikre løngennemsigthed (EU - direktiv på i dansk lovgivning)


INDHOLD:   
 • Årsregnskabslovens anvendelsesområde - et overblik over årsregnskabsloven, dets opbygning og centrale regler
 • Årsrapportens elementer – ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, noter m.v.
 • Indregning af indtægter – hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen
 • Materielle anlægsaktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – klassifikation af operationel og finansiel leasing
 • Immaterielle aktiver – skelnen mellem forskning og udvikling,
 • Aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver - nye oplysningskrav (CSRD-direktivet)
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser
 • Finansielle instrumenter og valuta - om grundlæggende elementer for indregning af finansielle instrumenter
 • Ikke finansiel rapportering/bæredygtighedsrapportering: lovkrav om ESG - nøgletal (regnskabsklasse C)
 • Rapportering om bæredygtighed: en status på kommende rapporteringskrav
 • Den ny bogføringslovs betydning for årsregnskabet herunder:
  • Generelle krav til bogføring
  • Krav til registrering af transaktioner
  • Krav til afstemninger
  • Krav til opbevaring af regnskabsmateriale
  • Nye krav om oplysningspligt for anvendt bogføringssystem
 
Instruktør:
Director Tobias Oppermann, EY

Excel - Bogholdere (2 dage)

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. Du bliver endvidere opdateret på den ny bogføringslov, herunder nye krav til dokumentation og arkivering.

Læs og forstå et regnskab

For at analysere en virksomheds økonomiske præstation og sundhedstilstand på en mere helhedsorienteret måde, er det vigtigt at tage hensyn til både finansielle og ikke-finansielle data. Dette kan gøres ved at anvende en bredere vifte af analysemetoder, herunder økonomiske nøgletal, benchmarking, kvalitative undersøgelser og stakeholderanalyse. På dette kursus er det formålet at give indsigt et selskabs kort og langsigtede værdiskabelse, hvor indholdet af de ikke finansielle data indgår med samme vægt som de finansielle data.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

29. november
Hovedstaden
30. november
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: