1-dags kursus om Årsrapporten - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:aarsrapporten_et_praktisk_kendskab_til_reglerne
ConferenceId:4286738---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2023_11_29
EventId:6408490---OPERSONAL

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

KORT OM KURSET:
På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som er påbegyndt 1. januar 2020 og fremefter. Endvidere behandles konsekvens for årsregnskabet af den ny bogføringslov, herunder udvidede krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Du får også indblik i de lovmæssige rapporteringskrav om ikke finansielle nøgletal (ESG) i årsregnskabet samt kommende nye rapporteringskrav om bæredygtighed (csrd - direktivet som erstatter det nuværende EU direktiv om ikkefinansiel rapportering). Endelig gennemgås nyt EU direktiv om lønrapportering, som i løbet af de kommende år skal indeholdes i virksomheders årsrapportering. Vigtige moms- og skattenyheder, som har indvirkning på årsrapporten, vil også være medtaget.
  
DU FÅR:
 • Overblik over kravene i årsregnskabsloven
 • Den ny bogføringslov - betydning for årsregnskabet mv.
 • Kendskab til alle elementer, som en årsrapport består af
 • Kendskab til opgørelsesmetoder og regnskabsklasser   
 • Kendskab til kravene for indberetning af årsrapporten
 • Eksempler på årsrapporter
 • ESG - nøgletal: lovmæssige krav til rapportering om ikke finansielle nøgletal (regnskabsklasse C)
 • CSR - rapporteringskrav (regnskabsklasse C)
 • Status på kommende ny rapporteringskrav om bæredygtighed (csrd - direktivet som erstatter det nuværende EU direktiv om ikkefinansiel rapportering)
 • Årsrapportering som skal sikre løngennemsigthed (EU - direktiv på i dansk lovgivning)
 • Moms- og skattenyt, som har betydning for årsrapporteringen

INDHOLD:   
 • Årsregnskabslovens anvendelsesområde - et overblik over årsregnskabsloven, dets opbygning og centrale regler
 • Årsrapportens elementer – ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, noter m.v.
 • Indregning af indtægter – hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen
 • Materielle anlægsaktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – klassifikation af operationel og finansiel leasing
 • Immaterielle aktiver – skelnen mellem forskning og udvikling, aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser
 • Finansielle instrumenter og valuta - om grundlæggende elementer for indregning af finansielle instrumenter
 • Ikke finansiel rapportering: lovkrav om ESG - nøgletal (regnskabsklasse C)
 • Rapportering om bæredygtighed: en status på kommende rapporteringskrav
 • Den ny bogføringslovs betydning for årsregnskabet herunder:
  • Generelle krav til bogføring
  • Krav til registrering af transaktioner
  • Krav til afstemninger
  • Krav til opbevaring af regnskabsmateriale
  • Nye krav om oplysningspligt for anvendt bogføringssystem
 
Instruktør:
Director Tobias Oppermann, EY

Excel - Bogholdere (2 dage)

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. Du bliver endvidere opdateret på den ny bogføringslov, herunder nye krav til dokumentation og arkivering.

Læs og forstå et regnskab

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På kurset lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På dagen veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

29. november
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

30. november
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: