Aktuel ansættelsesret - offentlige arbejdsgivere - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel ansættelsesret - offentlige arbejdsgivere
ConferenceId:703056----OPERSONAL
Event:koebenhavn_2021_08_24
EventId:5571791---OPERSONAL

Aktuel ansættelsesret - offentlige arbejdsgivere

Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område, herunder personaleoplysninger i ansættelsesforhold,  håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse. Endvidere gennemgås en række afledte konsekvenser i ansættelsesforhold af den igangværende Coronasituation. Whistleblowerordning for juridiske enheder i det offentlige er fremrykket så disse ordninger skal være implementeret senest 1. november 2020.
    
Update med seneste nyheder på det offentlige område
 • Whistleblowerordning - implementeringskrav fra 1. november 2020
 • Hjemmearbejdspladser - hvilke regler skal man være særlig opmærksom på
 • Covid 19: Når ansatte ikke efterkommer myndighedernes anbefalinger
 • Modregningsmuligheder ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Seneste nyt om indberetning og forrentning af feriepenge som forbliver hos arbejdsgiver
 • Nye regler om løntilskud til offentlige arbejdsgivere
 • Nye regler for løntilskud til elevuddannelsesaftaler

Personaleoplysninger i ansættelsesforhold
 • Hvad må du lægge i en personalesag?
 • Offentlig myndigheds mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger af egen drift – behandlingsgrundlag
 • Hvad er den fornuftige og hensigtsmæssige kommunikation – også ud fra en personalepolitisk synsvinkel?
 • I hvilket omfang kan der meddeles meroffentlighed i personalesager
 
Forvaltnings- og offentlighedsloven 
 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager
 • Anmodning om aktindsigt i personalesager          
 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter          
 • Notatpligt i personalesager        
 • Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt 
 
Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked
 • Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskift
 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder
 • Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?
 • Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering eller lønbesparelser
 • Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre
 • Reglerne for opsigelser af tjenestemænd
 
Ligebehandling
 • Opdatering på seneste lovændringer i barselslovgivningen
 • Ny retspraksis vedrørende barselsorlov (afskedigelsessager) 
 • Ny praksis vedrørende farens varsling af orlov
 
Corona krisen og den ansættelsesretlige betydning for :
 • Fravigelse af ferieaftalernes varlingsregler - ferie der pålægges med forkortet varsel - Force majeur?
 • Ændring af fastlagt ferie fordi der er behov for arbejdskraften 
 • Overførsel af ferie hvis ferie er blevet suspenderet i ferieåret der sluttede 30 april 2020 
 • Sygefravær - rettigheder og pligter 
 • Databeskyttelse og registrering af Covid-19  hos arbejdsgiver - registrering og videregivelse af følsomme personoplysninger 
 
Opdatering nyeste ændringer på sygedagpengeområde, herunder 
 • Refusion af 1. sygefraværsdag, som følge af coronakrisen 
 • Hvilke betingelser er knyttet til denne mulighed 
 
Opdatering på de nye ferieregler og overgangsperioden - ny bekendtgørelse og indberetning til lønmodtagernes feriemidler 
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. På kurset udleveres eksempler på kontrakter og eksempel på personalehåndbog hvor de personalejuridiske dele er ajourført.

Opsigelse af medarbejdere

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejlning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

Tid & Sted

24. august
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: