Aktuel Ansættelsesret 2023 - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_ansaettelsesret_2023
ConferenceId:6331083---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2024_04_09
EventId:6657450---OPERSONAL

Aktuel Ansættelsesret 2023

KORT OM KURSET:
  
Fra 1. juli 2023 skal nuværende ansættelseskontrakter opdateres og nye kontrakter efter denne dato skal følge reglerne i den ny ansættelsesbevislov. Nyt direktiv fra EU - løngennemsigtighedsdirektivet - har til formål at minimere løngab mellem køn. Opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Ny lov om afskaffelse af Store Bededag og indførelse af nyt løntillæg samt vedtaget lov som skærper reglerne om seksuel chikane på arbejdspladser. På ligebehandlingsområdet indføres nye krav til bla. dokumentation og rapportering gennem en række nye standarder (ESRS). Nye ESG krav i ansættelsesforholdet - herunder nye EFRAG standarder.

       
INDHOLD:
 
Lovprogram 2023 – herunder: 
 • Fremsatte lovforslag og vedtagne love 2023
 • Afskaffelse af St. bededag og indførelse af nyt løntillæg
 • Ny ansættelsesbevislov – kontrakter mv. skal være på plads 1. juli 2023
 • Krav om offentliggørelse af løngab mellem køn
 • Oplysningskrav i ansættelsesforhold - den ny ESG-rapportering
 • Ret til orlov og barselsdagpenge mv. for retlige forældre/medfædre
 • Direktiv for passende mindsteløn for arbejdstagere i EU vedtaget
 • Nye arbejdsgiverkrav om chikanefrit miljø på arbejdspladsen fra 1. april 2023
 • Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. april 2023
 • ESG krav i ansættelsesforhold

Oplysningskrav i ansættelsesforhold - en konsekvens af nye ESG krav:
 • Generelt om ESG krav i ansættelsesforhold - hvilke regler er på vej
 • Krav om retningslinjer og politikker i "sociale forhold" - herunder ansættelsesspørgsmål
 • Krav om opgørelse af nøgletal som beskriver virksomhedens arbejde med ESG
 • EFRAG standarder som indeholder retningslinjer i arbejdet med ESG forhold (hovedvægt på "S'et"
 • Løngennemsigtighed i ansættelsesforhold
 • Konsekvensændringer for personalehåndbog og ansættelseskontrakter

Afskaffelse af st. bededag og indførelse af nyt løntillæg:
 • Betydningen heraf for månedslønnede og timelønnede
 • Årsmodelordning og månedslønordningen
 • Betydning for ansættelseskontrakter

Den ny ferielov og barselsreformen – en ajourføring og opsamling
 • Feriereglerne - afklaring af uklarheder med den ny ferielov
 • Barselsreformen – en ajourføring og opsamling 

Ansættelseskontrakter – ny krav til indhold fra 1. juli 2023
 • Betydning for kontrakten  
 • Begrænsning i arbejdsgivers ret til at forhindre bibeskæftigelse

Krav om offentliggørelse af løngab mellem køn*
 • Årlig rapporteringsforpligtelse om løngab mellem køn
 • Lønstatistik fordelt på køn og niveau
 • Krav om udarbejdelse af "evaluering" ved løngab på 5 pct.
* EU - direktiv om løngennemsigtighed skal være implementeret inden 3 år i alle lande


Ny lønoplysningskrav ved stillingsopslag 
 
 • Krav om oplysning om basisløn eller lønspænd før samtale

GDPR/Persondata
 • Nye afgørelser for overtrædelse af GDPR lovgivning
 • Retten til indsigt i egne oplysninger: ny udtalelse fra Datatilsynet sætter begrænsning på indsigtsanmodninger

Andre ændringer inden for ansættelsesretten
 • Forskerordningen - vigtig afgørelse udvider brug af ordningen

Seksuel chikane på arbejdspladser
 • Arbejdsgiverens ansvar
 • Ansættelsesretlige konsekvenser
 • Godtgørelsesniveau
 • Torterstatning
 • Elevforhold og sexchikane - lempelse i regler for ophævelse af kontrakt

Lempelse i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. april 2023
 • Ny supplerende beløbsordning
 • Lempelse i certificeringskravende til fast track ordningen
 • Lettere adgang til jobmarkedet for højtuddannede
 • Udvidelse af positivlisten
 • Udvidelse af startup-Danmark ordningen
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Nye ansættelseskontrakter og løngennemsigtighed - nye krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. Tilsvarende har afskaffelse af St. Bededag betydning for kontraktens indhold. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Nyt direktiv (løngennemsigtighedsdirektivet) er på vej i dansk lovgivning. Opmærksomhed på direktivets bestemmelser ved kontraktsudformningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

09. april 2024
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

10. april 2024
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: