Aktuel løn 2022 - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_loen_2022
ConferenceId:5392166---OPERSONAL
Event:

Aktuel løn 2022

MÅLGRUPPE:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer og andre, som er i berøring med lønspørgsmål, kan med fordel deltage.

INDHOLD:
Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet. Herunder krav om lønafstemning senest tidspunktet for lønindberetning, krav om procedurebeskrivelse af lønområdet inden 1. januar 2023. Ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen, nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere.

Ny Bogføringslov - med særlig fokus på nye krav inden for lønområdet                       
 • Nye afstemningskrav til alle lovpligtige indberetninger
 • Konsekvenser for "lønbogholderiet" - herunder krav om afstemninger før indberetning.
 • Implementeringskrav fra 1. januar 2023.
Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav  
 • Øget fribil beskatning fra 2023 på Hybrid - plug in
 • Lempelse i El-bil beskatning fra 2023
 • Fri bil - beskatning 2022, herunder nye beskatningsregler på hvidpladebiler fra 1. juli 2021
 • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
 • Firmabilbeskatning - SKAT udsender nyt styresignal og ændrer "holdning"
 • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus 2022 vedrørende personalegoder mv.
Firmaudflugter til ind- og/eller udland
 • Skattepligt eller skattefri - hvad siger reglerne og praksis
 • Krav til fagligt indhold
 • Evt. deltagelse af ægtefælle
 • Evt. (delvis) egenbetaling
 • Indberetningspligten ved skattepligt (over/under 1.200 kr. grænsen)
 • Regninger fra udlandet – hvad gør jeg med momsen?
Gaver
 • Bagatelgrænse for gaver, herunder julegaver, lejlighedsgaver etc.
 • Gavekort eller gavebevis til ansatte
 • Arbejdsgiverbetalte gavekort til visse oplevelser
 • SKATS fokus
 • Firmajulegaver - hvordan er det med "Skatten"?
Rette indkomstmodtager
 • A-indkomst/B-indkomst
 • Honorarmodtager
 • SKATS fokus
Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter
 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko
Skat øger kontrolindsatsen i 2022                                                                                      
 • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter
Arbejdsophold fra udlandet: 
 • Forskerordningen - ny dom udvider brugen af ordningen
 • "Kildeskat": når ansatte i udlandske filialer tager til møde i Danmark
 • Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022
Den ny ferielov – opfølgning på udvalgte problemstillinger
 • Lønmodtagerbegrebet i ferieloven – direktører
 • Lønindberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede 
 • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren
 • Forskudsferie - herunder på tværs af ferieår
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Ferietillæg
 • Feriehindringer
 • Afregning af ferie ved fratrædelse
 • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie - håndtering
 Den ny barselsreform - opfølgning på udvalgte problemstillinger
 • Konsekvensændringer af den ny barselsreform
 • Øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder.
 • Barselsorlovsperioden – nye regler
 • Fædreorlov – nye regler
 • Forældreorlov og barselsdagpenge – nye regler
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig i den nye model
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven – nye regler
 • Konsekvenser for lønrettighederne i  de kollektive overenskomster
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre i barselreformen
Indførelse af ny regler om omsorgsorlov  
 • Indførelse af særlig 5 dages ret til omsorgsorlov
 • Anmodningsret til ændrede arbejdstider for omsorgspersoner   
 • Ansættelsesrelaterede rettigheder som omsorgsperson
 • Beskyttelse mod afskedigelse af omsorgspersoner
 • Betydningen af omsorgslov for lønafregningen                                                   
 

Personalegoder og skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår reglerne for beskatning af personalegoder. Herunder hvilke "goder", som er skattepligtige og hvilke andre "goder" som blot anses for almindelig personalepleje og dermed er undtaget fra skattepligten. Værdiansattelse, tidspunkt for beskatning, indberetningsregler, bagatelgrænser mv. behandles på kurset. Endvidere gennemgås reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, herunder kravende til dokumentation mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: