Aktuel skat selskaber - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_skat_selskaber
ConferenceId:5465284---OPERSONAL
Event:vejle_2021_12_07
EventId:5538177---OPERSONAL

Aktuel skat selskaber

Kurset indeholder en gennemgang i hovedtræk af reglerne om skattekontrol samt en gennemgang af transfer pricing-reglerne i Danmark. Endvidere vil der være en gennemgang af opmærksomhedspunkter i forbindelse med koncerninterne transaktioner med fokus på reglerne i skattekontrollovens kapitel 4, herunder særligt på oplysningsforpligtelserne i oplysningsskemaet.

Generel skattekontrol
 • Kontrolhjemler og pligtsubjekter
 • Oplysningsbegrebet i forhold til skattepligtige
 • Forholdet til skatteindberetningsloven
 • Kontrol, indhentelse af oplysninger, bevisbyrde og oplysningspligt
 • Nyt om dataspejling og anvendelse af telemastoplysninger
 • Grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt
 • Retten til at begå selvinkriminering
 • Øvrige grænser for hvilke oplysninger, der må indhentes/behandles
 • Nye bestemmelser om skønsmæssig ansættelse
 • Frister, ansvar og straf

Med afsæt i ligningsloven § 2 og skattekontrollovens kapitel 4 samt tilhørende dokumentationsregler, vil følgende blive gennemgået:
 • Danske transfer pricing-regler, herunder ligningslovens § 2 og skattekontrollovens kapitel 4
 • Oplysningspligten (oplysningsskemaet)
 • Hvem er omfattet?
 • Hvilke transaktioner er oplysningspligtige?
 • Hvordan udfylder man oplysningsskemaet (konkrete eksempler)?
 • Dokumentationspligten (transfer pricing-dokumentation)
 • Hvem er omfattet?
 • Transfer pricing-bøder, herunder tvangsbøder, dagbøder og bøder for ikke rettidig indsendelse af (fyldestgørende) skriftlig dokumentation, herunder skatteforvaltningens adgang til skønsmæssig ansættelse og retspraksis for transfer pricing-bøder
 • Revisorerklæring - skattekontrollovens §§ 43-45 (særlige bestemmelser)
 • Særligt om MAP/APA

Formål

Det er formålet at bibringe deltagerne et godt kendskab til reglerne om skattekontrol og transfer pricing, herunder særligt reglerne om oplysningspligten/dokumentationspligten ud fra en praktisk tilgangsvinkel.

 • Du får indsigt i og overblik over skattekontrolreglerne og de internationale og danske transfer pricing-regler.
 • Du får indsigt i en praktiske håndtering af transfer pricing-problematikken, herunder med udarbejdelsen af dokumentation samt oplysningspligten
 • Du bliver i stand til at foretage en vurdering af skattemyndighedernes håndtering af kontrolreglerne og en virksomheds transfer pricing-efterlevelse, og hvorledes man kan tilrettelægge procedurer for at sikre denne efterlevelse

Kurset henvender sig til
 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Andre personer med professionel interesse for skattekontrol og transfer pricing
Instruktører:
Tax Manager Andreas Albrechtsen, Revitax
Tax Manager Martin Nors Hansen, Revitax

Aktuel Moms og afgifter 2021

Momskursus som behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner, herunder moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser af ny klimaaftale fra 1. januar 2021, status på Quick Fixes samt den ny E-handelspakke fra EU som har virkning fra 1. juli 2021.

Skatteregnskabet Selskaber

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

07. december
Vejle
Fra 08:30 til 16:30
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: