Aktuel HR Jura 2022 - I - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuelhrjura
ConferenceId:4749194---OPERSONAL
Event:

Aktuel HR Jura 2022 - I

KORT OM KURSET: 
Aktuel HR jura 2022 - I - har fokus på følgende emner: Ny barselsreform med konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med dagpengereglerne og ferieloven. Ny lovgivning om omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU lovgivning samt ændringer til anden lovgivning. Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bl.a. ny "visningsordning" som erstatter den nuværende "smileyordning". 

INDHOLD:
Ny barselsreform i 2022 (indførelse af orlovsdirektivet)
 • 24/24 ordning med ligelig fordeling  af barselsdagpenge
 • Øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder. 
 • Barselsorlovsperioden - nye regler
 • Overdragelse af orlov mellem forældre
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven – nye regler
 • Retsstilling for regnbuefamilie
 • Hvordan stilles soloforældre i barselreformen

Indførelse af ny regler om omsorgsorlov  
 • Indførelse af særlig 5 dages ret til omsorgsorlov
 • Anmodningsret til ændrede arbejdstider for omsorgspersoner   
 • Ansættelsesrelaterede rettigheder som omsorgsperson
 • Beskyttelse mod afskedigelse af omsorgspersoner           

Ferielovens sammenspil med de nye barselsregler
 • Ferieafholdelse i forhold til de nye barselsregler
 • Feriehindringer som følge af orlov efter barselsloven

Arbejdsmiljølovgivning

 • Ny visningsordning erstatter/udvider den nuværende smileyording
 • Nye regler om arbejdsmiljørepræsentanter
 • Seksuel chikane – nye krav til arbejdsgivere
 • Væsentlige forpligtelser i forhold til medarbejdernes arbejdsmængde og tidspres    
 • Krav til hjemmearbejdspladser - nye regler fra april 2022
 • Mio erstatning for ikke at sikre et sundt arbejdsmiljø ("mobbe"-dom)


Ansættelseskontrakter

 • Nye krav til ansættelseskontrakter (Ny lovgivning om ansættelsesbeviser fremsættes efteråret 2022)
 • Konsekvens for kontrakter og personalehåndbog af ny barselslovgivning
 • Konsekvens for personalehåndbog af anmodningsret om ændrede arbejdstider og - mønstre for forældre med små børn

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse. 


 

  
Kurset tæller med 7 lektioner for den obligatoriske efteruddannelse for advokater. 

Aktuel Ansættelsesret 2022

Aktuel Ansættelsesret 2022 har fokus på følgende emner: Opfølgning på den ny ferielov, senenste update på barselsområdet, status på ansættelsesbevisloven, en række regelændringer vedrørende elev-/lærlinge, opdatering vedrørende GDPR/persondata, implementeringskrav til whistleblowerordninger samt ændringer af diskriminationslovgivningen.

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

Kursus der omhandler beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse samt de forskellige skattepligtsformer. Fra 1. april 2023 ændres udlændigeloven med konsekvens for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Fokus på ny dom, som udvider brugen af forskerordningen.Der er øget efterspørgsel på arbejdskraft samtidig med at medarbejderes rejsemønstre, og især ønsker til arbejdsstedet, har forandret sig. Med de nye rejsemønstre udfordres de gældende regler og et øget fokus på styring af "vandrende arbejdstagere" er nødvendig.

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. Tilsvarende har afskaffelse af St. Bededag betydning for kontraktens indhold. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Nyt direktiv (løngennemsigtighedsdirektivet) er på vej i dansk lovgivning. Det er vigtigt at være opmærksom på direktivets bestemmelser ved kontraktsudformningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: