Nyheder inden for ansættelsesretten 2020 - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:aktuelhrjura
ConferenceId:4749194---OPERSONAL
Event:

Aktuel HR Jura

Kort om kurset:

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdsgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringslov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv. Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.


COVID 19: Afledte ansættelsesretlige konsekvenser

 • Arbejdsgivers ret til at forlange test for COVID-19 - ny lovgivning vedtaget
 • Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen - ændringer i konsekvens af COVID-19
 • Hjemmearbejdspladser - konsekvenser for arbejdsgiver, f.eks. når arbejdsredskaber stilles til rådighed
 • Andre ansættelsesretlige konsekvenser som opfølgning på COVID-19
 • Sygedagpengerefusion for særligt udsatte mv.
 • Om arbejdsgivers ret til registrering og videregivelse af personoplysninger om COVID-19


Ny lovgivning og lovprogram: 2020/21 mv., herunder:

 • Arbejdsgivers forpligtelser i forhold til kommende whistleblowerlov
 • Ændring af udstationeringsloven - betydning for ansættelses- og lønvilkår
 • Ændring af barselloven og sygedagpengeloven: udvidelse af sorgorlov
 • Nyt direktiv om minimumsrettighed og oplysningskrav for arbejdstagere
 • Arbejdsskader på arbejdspladser - nye anmeldelsesregler
 • Arbejdsmiljørepræsentanter - forbedret beskyttelse mod afskedigelse mv.
 • Implementering af Whistleblowerdirektivet i dansk lovgivning


Den ny ferielov - aktuelle problemstillinger

 • Ny bekendtgørelse fra 28. august 2020 om forvaltning af feriepenge i overgangsperioden           


Ny arbejdsmiljølovgivning 

 • Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra 30. september 2020- om regler og arbejdsgiverkrav
 • Muligheder for aftaler med Arbejdstilsynet
 • Skærpelse af bødeniveauet
 • Indførelse af kompetencepåbud


Arbejdstidskontroller – ny vigtig EU dom – betydning for arbejdsgiver

 • Hvilke ny krav kan arbejdsgiver forvente til kontrol af tidsregistrering
 • Praktisk tilgang til overholdelse af EU - lovkrav


Ansættelseskontrakt og personalehåndbogen - tilpasning til nye regler

 • Betydningen af COVID for ansættelseskontrakt og personalepolitik
 • GDPR – tilpasning af personalehåndbogen
 • Nyt direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed - konsekvenser for kontrakt

Update på GDPR - praksis

 • Datatilsynets seneste praksis og bødesager samt afgørelse om afslag på indsigt i medarbejders arbejdsmail   
 • Hvor ligger GDPR - risikoen; erfaringer fra tilsyn
 • Tredjelandsoverførsler og Schrems II – EU-domstolen underkender ”Privacy Schield” – hvad gør vi nu?


Nye løn- og ansættelsesvilkår ved udenlandske ansættelser

 • Nye regler fra 1. august 2020 om harmonisering af ansættelsesforhold
 • Ændring i lønbegreb – konsekvenser for aflønning (herunder ferieløn)
 • Krav om offentliggørelse af arbejds- og ansættelses vilkår på hjemmeside i værtslandet
 • Udstationering over 12 måneder bliver generelt omfattet af alle ansættelsesvilkår i værtslandet
 • Ny opholdsordning for ikke EU borgere 
 • Nye krav til registrering, dokumentation og krav om udpegning af kontaktperson            

Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder

 • Seksuelle krænkelser - lovgivning, AT´s indsats og arbejdsgiverhåndtering
 • Udvidelse af adgangen til voksenlærlinge frem til 2021
 • Aftale om midlertidig arbejdsfordeling - en mulighed der rækker ind i 2021
 • Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor 
 • Sorgorlov – udvidelse af retten for forældre som mister et barn - nye regler fra 2021
 • Ny praksis om mulighed for at afbryde sygeperiode for at afvikle ferie uden ny arbejdsgiverperiode

 
  
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. På kurset udleveres eksempler på kontrakter og eksempel på personalehåndbog hvor de personalejuridiske dele er ajourført.

Fleksible ansættelser

Coronakrisen har sat skub i virksomheders ønsker om et fleksibelt arbejdsmarked og dermed fleksible ansættelser. Virksomheder har under kriser behov for at kunne skrue op og ned for aktiviteten. Kurset har som formål at sætte fokus på fleksibiliteten i forhold til ansættelse af arbejdskraft, herunder muligheder og begrænsninger som arbejdsgiver ansættelsesretligt er underlagt. Kurset behandler en række ”freelancebaserede ansættelser” i form af korte ansættelseskontrakter, projektansættelser, deltidsansættelser, timebaserede ansættelser, brug af arbejdsfordeling mv. og gennemgår herunder de forhold som arbejdsgiver særligt skal være opmærksom på i ansættelsesretlige sammenhæng.

Udenlandsk arbejdskraft - HR og social sikring

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Særlig fokus på udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsvilkår, social dumping og de arbejdsretlige regler, feriebestemmelser, ligebehandling, ligeløn mv., arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarregler. Endvidere diskuteres betydningen af Brexit ved beskæftigelse her i landet. Orientering om "DAC6" - og betydningen heraf for arbejdsgivere i relation til ind- og udstationeringer. Orientering om revision af 2004 forordning om social sikring -status på ny forordning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: