Aktuel HR Jura - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:aktuelhrjura
ConferenceId:4749194---OPERSONAL
Event:

Aktuel HR Jura

Kort om kurset:

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021/22. Der er aftalt ny barselsordning om bl.a øremærket barsel som implementeres fra 2022. Nye krav til ansættelseskontrakter bliver konsekvensen af nyt EU direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold.

 

Ny lovgivning 2020- 2022 herunder:

 • Ny barselsaftale er nu indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere
 • Ændring af sygedagpengeloven: udvidelse af sorgorlov
 • Nye krav til ansættelseskontrakter (Nyt direktiv om minimumsrettighed og oplysningskrav for arbejdstagere)
 • Whistleblowerordning vedtaget   
 • Ændring af udstationeringsloven - betydning for ansættelses- og lønvilkår

Den ny ferielov - aktuelle problemstillinger

 • Ny bekendtgørelse fra marts 2021 om forvaltning af feriepenge i overgangsperioden 
 • Opfølgning på svar fra STAR - afklaring af en række problemstillinger med den ny lov          

Ny arbejdsmiljølovgivning 

 • Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra 30. september 2020- om regler og arbejdsgiverkrav
 • Muligheder for aftaler med Arbejdstilsynet bl.a. ved mistanke om arbejdsmiljøproblemer og inden påbud fra arbejdstilsynet

Ansættelseskontrakt og personalehåndbogen - tilpasning til nye regler

 • Nyt direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed - konsekvenser for ansættelseskontrakten

Update på GDPR - praksis

 • Datatilsynets seneste praksis og bødesager samt afgørelse om afslag på indsigt i medarbejders arbejdsmail   
 • Hvor ligger GDPR - risikoen; erfaringer fra tilsyn

Nye løn- og ansættelsesvilkår ved udenlandske ansættelser

 • Nye regler fra 1. august 2020 om harmonisering af ansættelsesforhold
 • Ændring i lønbegreb – konsekvenser for aflønning (herunder ferieløn)
 • Krav om offentliggørelse af arbejds- og ansættelses vilkår på hjemmeside i værtslandet
 • Udstationering over 12 måneder bliver generelt omfattet af alle ansættelsesvilkår i værtslandet
 • Ny opholdsordning for ikke EU borgere 
 • Nye krav til registrering, dokumentation og krav om udpegning af kontaktperson

Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder

 • Seksuelle krænkelser - lovgivning, AT´s indsats og arbejdsgiverhåndtering
 • Udvidelse af adgangen til voksenlærlinge frem til 2022
 • Digitale krænkelser
 • Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor 
 • Ny barselsaftale indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere - Der er tale om implementering af EU direktiv
 • Sorgorlov – udvidelse af retten for forældre som mister et barn - nye regler fra 2021
 • Ny praksis om mulighed for at afbryde sygeperiode for at afvikle ferie uden ny arbejdsgiverperiode

 

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.


 


 
  
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. På kurset udleveres eksempler på kontrakter og eksempel på personalehåndbog hvor de personalejuridiske dele er ajourført. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Fleksible ansættelsesforhold

Coronakrisen har sat skub i virksomheders ønsker om et fleksibelt arbejdsmarked og dermed fleksible ansættelser. Virksomheder har under kriser behov for at kunne skrue op og ned for aktiviteten. Kurset har som formål at sætte fokus på fleksibiliteten i forhold til ansættelse af arbejdskraft, herunder muligheder og begrænsninger som arbejdsgiver ansættelsesretligt er underlagt. Kurset behandler en række ”freelancebaserede ansættelser” i form af korte ansættelseskontrakter, projektansættelser, deltidsansættelser, timebaserede ansættelser, brug af arbejdsfordeling mv. og gennemgår herunder de forhold som arbejdsgiver særligt skal være opmærksom på i ansættelsesretlige sammenhæng. Kurset berører kort de skattemæssige afgrænsninger man skal være særlig opmærksom på ved ansættelse af "fleksibel arbejdskraft".

Udenlandsk arbejdskraft - HR og social sikring

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Særlig fokus på udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsvilkår, social dumping og de arbejdsretlige regler, feriebestemmelser, ligebehandling, ligeløn mv., arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarregler. Endvidere diskuteres betydningen af Brexit ved beskæftigelse her i landet. Orientering om "DAC6" - og betydningen heraf for arbejdsgivere i relation til ind- og udstationeringer. Orientering om revision af 2004 forordning om social sikring -status på ny forordning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: