Ansættelsesret på det offentlige område - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:ansættelsesret på det offentlige område
ConferenceId:703056----OPERSONAL
Event:

Ansættelsesret på det offentlige område

Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område for offentlige område, herunder håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet som eksempelvis partshøring og notatpligt, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse.


      

Personaleoplysninger i ansættelsesforhold

 • Hvad må du lægge i en personalesag?
 • Offentlige myndigheders mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger – behandlingsgrundlag
 • I hvilket omfang kan der meddeles meroffentlighed i personalesager
 • Tavshedspligt i personalesager

 
Forvaltnings- og offentlighedsloven 

 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager
 • Anmodning om aktindsigt i personalesager          
 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter          
 • Notatpligt i personalesager        
 • Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt 

 
Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked

 • Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskift
 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder
 • Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?
 • Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering eller lønbesparelser
 • Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre i forbindelse med referencer
 • Reglerne for opsigelser af tjenestemænd


Hjemmearbejdspladser - hvilke regler skal man være særlig opmærksom på

 • Hjemmearbejdspladser – hvilke regler skal man være særlig opmærksom på
 • Løntilskudsordninger for offentlige arbejdsgivere
 • Udvalgte problemstillinger af betydning for offentlige ansættelsesforhold til ferieloven og ferieaftalerne
 • Whistleblowerordninger – implementeringskrav på det offentlige område
 • Opdatering nyeste lovgivning og praksis ved sygefravær og på sygedagpengeområdet

Ligebehandling

 • Opdatering på seneste lovændringer og praksis i barselslovgivningen
 • Ny retspraksis vedrørende barselsorlov (afskedigelsessager) 
 • Ny praksis vedrørende farens varsling af orlov

 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. På kurset udleveres eksempler på kontrakter og eksempel på personalehåndbog hvor de personalejuridiske dele er ajourført. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Opsigelse af medarbejdere

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejledning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv. Senest diskuteres muligheden for opsigelse som følge er "vaccinemodstand".

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

09. maj 2022
Storkøbenhavn
10. maj 2022
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: