Ansættelsesret på det offentlige område - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:ansættelsesret på det offentlige område
ConferenceId:703056----OPERSONAL
Event:

Ansættelsesret på det offentlige område

KORT OM KURSET:
Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område for offentlige område, herunder håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet som eksempelvis partshøring og notatpligt, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse. Offentlig arbejdsgiver i mio. erstatning om psykisk arbejdsmiljø ved ikke at have nødvendige procedure til sikring af et sundt arbejdsmiljø. 
      
Ny lovgivning
 • Nye regler om omsorgsorlov/barselsreformen
 • Nye regler i ligebehandlingsloven
 • Nye regler om ansættelsesbeviser på vej – skal vedtages senest juni 2022   
 • Nye regler om hjemmearbejdspladser - hvad skal man være særlig opmærksom på
 • Trepartsaftale om ny lovgivning og konkrete tiltag overfor seksuel chikane
 • Den ny ferielov - særlige forhold
Personaleoplysninger i ansættelsesforhold           
 • Hvad må du lægge i en personalesag?
 • Offentlige myndigheders mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger
 • Tavshedspligt i personalesager

Forvaltnings- og offentlighedsloven
 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager
 • Anmodning om aktindsigt i personalesager
 • Notatpligt i personalesager    

Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked
 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder
 • Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?
 • Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering eller lønbesparelser
 • Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskifte
 • Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre i forbindelse med referencer
 • Reglerne for opsigelser af tjenestemænd
Udvalgte problemstillinger af betydning for offentlige ansættelsesforhold:
 • Værdighedskrav for offentlige ansatte - ny afgørelse sætter rammerne
 • Whistleblowerordninger – implementeringskrav på det offentlige område
 • Opdatering af nyeste lovgivning og praksis ved sygefravær og på sygedagpengeområdet
 • Sikkerhedsbrud for offentlige arbejdsgivere ved behandling af personoplysninger – forebyggelse og datatilsynets kontrol
 

Aktuel Ansættelsesret 2022

Aktuel Ansættelsesret 2022 har fokus på følgende emner: Opfølgning på den ny ferielov, senenste update på barselsområdet, status på ansættelsesbevisloven, en række regelændringer vedrørende elev-/lærlinge, opdatering vedrørende GDPR/persondata, implementeringskrav til whistleblowerordninger samt ændringer af diskriminationslovgivningen.

Aktuel HR Jura 2022 - I

Aktuel HR jura 2022 - I - har fokus på følgende emner: Ny barselsreform med konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med dagpengereglerne og ferieloven. Ny lovgivning om omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU lovgivning samt ændringer til anden lovgivning. Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bl.a. ny "visningsordning" som erstatter den nuværende "smileyordning".

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. januar 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. Fra 2. august 2022 skal kontrakterne ændres som en konsekvens af nye barselsregler. På kurset udleveres ansættelseskontrakter som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: