Aktuel offentlig ansættelsesret
EventDetailsDEV
Conference:ansaettelsesretten-i-det-offentlige
ConferenceId:1475726---OPERSONAL
Event:

Aktuel offentlig ansættelsesret

Målgruppe
Kurset er målrettet medarbejdere i den offentlige forvaltning, i faglige organisationer samt advokater som i praksis beskæftiger sig med personalemæssige afgørelser i den offentlige forvaltning.

Formål
Nye ferieregler, ny persondataforordning, nye barselregler for fædre er blandt de nyheder som er på vej på det offentlige område.
 
Kurset ”Offentlig ansættelsesret” er tilrettelagt for ansatte som arbejder med personalejuridiske spørgsmål i bred forstand. Du lærer at håndtere ansættelser og afskedigelser på et korrekt grundlag og du får et indblik i de mange regler og procedurer om begrundelser og partshøring i personalesager.


Nyeste regler og særlige temaer
 • Kutymemæssige fridage sløjfet ved dom - betydning for offentlige ansatte
 • Ny barselslovgivning fra 1. januar 2017
 • Geografisk stillingsændring – udflytning af arbejdspladser
 • Videregivelse af helbredsoplysninger ved partshøring ctr. persondataloven - vigtig HR dom 
 • Spørgsmål omkring bevarelse af anciennitet når man skifter stilling inden for det offentlige
 • Prøvetidsansættelse
 • Ny domstolspraksis inden for stillingsændringer og bevarelse af anciennitet, når man skifter stilling, vil blive inddraget
 • Nyeste praksis inden for forskelsbehandling i ansættelsesretten – hvilke personaleadministrative overvejelser skal foretages, for at tvister kan undgåes
 • Hvilke krav stilles der til advarsler og opsigelsesbegrundelse
 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager
 • Anmodning om aktindsigt i personalesager
 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter
 • Notatpligt i personalesager
 • Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt
 • Reglerne om tavshedspligt i forvaltningsloven

De særlige krav om aktindsigt, begrundelse og partshøring i personalesager
 • Notatpligten - hvornår skal man foretage et skriftligt notat?
 • Hvilke krav stiller forvaltnings- og offentlighedsloven til partshøring, begrundelser og aktindsigt?
 • Hvornår skal man partshøre og hvem skal inddrages i processen
 • Videregivelse af helbredsoplysning ved partshøring og persondataloven - vigtig HR dom
 • Høringsproces/sagsfremstilling/begrundelse/høringsfrist
 • Begrundelser i forbindelse med advarsler og afsked og hvad er konsekvenserne af en mangelfuld begrundelse?
 • Konsekvenser, såfremt partshøringen ikke opfylder formalia 

Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked
 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder
 • Opsigelse på grund af uegnethed/samarbejdsvanskeligheder/omstrukturering/lønbesparelser
 • Disciplinære og diskretionære opsigelser for tjenestemænd

Stillingsændringer – varsling – væsentlighed
 • Hvordan skal man forholde sig til stillingsændringer
 • Nyere afgørelser tydeliggør grænserne for om en stillingsændring er væsentlig – praksis for overenskomstansatte og tjenestemænd
 • Udflytning af offentlige stillinger/arbejdspladser
 • Betydningen af geografisk ansættelsesområde

Særligt vedrørende opsigelse under graviditet og orlov
 • Arbejdsgivers bevisbyrde
 • Omplaceringspligt – ny retspraksis for arbejdsgiver
 • Personalereduktioner ift. medarbejdere, der er gravide/på barsel
 • Afskedigelsessager - nyeste retspraksis i forbindelse med graviditet og barsel
 • Godtgørelse ved uberettiget opsigelse

Særligt om diskriminationsbeskyttelse/forskelsbehandling – med særlig fokus på alder og handicap
 • Diskriminationsbeskyttelse, retspraksis og nyheder i øvrigt
 • I hvilke situationer finder reglerne anvendelse
 • Betydningen af arbejdsgiverens kendskab til, om medarbejderen har et handicap
 • Særligt om større afskedigelsesrunder
 • Sanktioner ved overtrædelse af forskelsbehandlingsreglerne


Obligatorisk efteruddannelse: Bemærk at kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
 

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Barselsregler og Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Ny barselsaftale er nu indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf. Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Elever og Lærlinge - regler og kontrakter

Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind. Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler om elever og lærlinge. Betydningen af den ny ferielov for elever er indeholdt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: