Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019 - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:ansaettelsesretten
ConferenceId:2284368---OPERSONAL
Event:

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kort om kurset:
Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.   


Kurset indeholder følgende punkter:


Nyheder fra lovprogram 2019/2020 mv., herunder:

 • Opfølgning på sygedagpengereformen - herunder om målrettet brug af lægeattest
 • Ny løntilskudslov (LAB lov) og nytår
 • Nyt direktiv om minimumsrettighed og oplysningskrav for arbejdstagere

Arbejdstidskontroller – ny vigtig EU dom – betydning for arbejdsgiver
 • Hvilke ny krav kan arbejdsgiver forvente til kontrol af tidsregistrering
 • Praktisk tilgang til overholdelse af EU - lovkrav


Nye ansættelseskontrakter og personalehåndbogen

 • Ændring i ferieregler – betydning for kontrakter
 • GDPR – betydning for kontrakter og håndbog
 • Eksempler på formuleringer

 Den ny ferielov – særlige forhold

 • Overgangsregler fra 1. september 2019
 • Elever – hvad kommer den ny ferielov til at betyde?
 • Timelønnede ansættelser – konsekvenser af den ny ferielov
 • Omberegning af feriepenge ved barsel i overgangsperioden
 • Ansættelseskontrakter - konsekvensændring af de nye regler

Den ny databeskyttelseslov – særlige forhold

 • Datatilsynets særlige fokusområder for efteråret 2019/20
 • Ansættelsesretlig vinkel omkring persondata
 • Ansættelseskontrakter - konsekvensændringer af de nye regler

Krænkelser på arbejdspladsen

 • Ny vejledning fra arbejdstilsynet
 • Nye regler fra 1. januar 2019 – om seksuelle krænkelsen – nye bevisbyrderegler
 • Digitale krænkelser – regler og tiltag
 • Kan det betale sig som medarbejder at føre sag - hvad er domstolspraksis?

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet                                 

 • Ny retspraksis vedrørende diskrimination pga. handicap 
 • Når der ved afskedigelsesrunde er en overvægt af ældre medarbejdere         
 • Ny afgørelse om omplaceringspligt af gravide (i opsigelsesperioden)

Nye Barselsregler i 2018 - 20

 • Nyt forældreorlovsdirektiv vedtaget - om bedre balance i familielivet
 • Nyt beskæftigelseskrav for barselsdagpenge
 • Nye regler om farens placering af fædreorlov
 • Nye regler om for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær

Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder

 • Nyt EU direktiv (juni 2019) opstiller nye minimumsrettigheder og oplysningskrav om arbejdsvilkår for arbejdstagere
 • Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Begrænsning i arbejdsgivers adgang til indsigt i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019
 • Sygedagpengesager - ændring i regler for standsning af udbetaling
 • Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor - 48 timers reglen
 • Ny praksis vedrørende 120-dages reglen      
 • Sorgorlov – nye regler fra 2018
 • Flexjob - ny vigtig højesteretsafgørelse - april 2019 - om opsigelse efter udløb af flexjobbet
 • Højesteretssagen om lydoptagelse og bortvisning med tilbagevirkende kraft

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.   
 

Aktuel offentlig ansættelsesret

Nye ferieregler, ny persondataforordning, nye barselregler for fædre er blandt de nyheder som er på vej på det offentlige område. Kurset ”Offentlig ansættelsesret” er tilrettelagt for ansatte som arbejder med personalejuridiske spørgsmål i bred forstand. Du lærer at håndtere ansættelser og afskedigelser på et korrekt grundlag og du får et indblik i de mange regler og procedurer om begrundelser og partshøring i personalesager.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Nye regler om øremærket orlov/barselsdagpenge på vej er forhandlet på plads mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Nyt direktiv om gennemsigtighed og minimumsrettigheder i ansættelsesforhold, lov om jobklausuler, den ny ferielov og GDPR reglerne, er blot eksempler på lovgivning som har betydning for udformning af ansættelseskontrakterne. Senest har Coronasituationen også medført overvejelser om at bestemmelserne om arbejdsgivers ledelsesret bør præciseres i kontrakten. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Kurset vil både fokusere på kontrakterne ud fra en arbejdsgiver og arbejdstagersynsvinkel.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: