Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:ansaettelsesretten
ConferenceId:2284368---OPERSONAL
Event:vejle_2019_08_13
EventId:4183462---OPERSONAL

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kort om kurset:
Ny ferielov vedtaget, nye barselsregler, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den ny databeskyttelseslov, nye regler begrænser arbejdsgiver ret til indsigt i helbredsoplysninger, Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen. Principiel dom om retten til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus. 

Indhold:

Lovprogram 2018/2019:
   
 • Den ny ferielov
 • Den ny databeskyttelseslovgivning
 • Ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019
 • Nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019 – herunder krav om kryptering af visse mails
 • Datatilsynets aktuelle kontroller
 • Tilbagebetaling af sygedagpenge for uberettiget opkrævning 
 • Ændringer til ligebehandlingsloven
 • Ny regler om aktieaflønning - betydning ved ansættelse og opsigelse
 • Nye regler omkring kryptering af email
 • Stramning af reglerne omkring seksuel chikane pr. 1. januar 2019
 • Ansættelse af udlandske medarbejdere - ny lovgivning på vej med 21 ændringer

Den ny ferielov   
 • Helt nye regler for optjening og afholdelse af ferie
 • Hvad betyder nye regler om samtidighedsferie
 • Vigtige overgangsregler fra 2019
 • Omberegning af feriepenge ved barsel i overgangsperioden
 • Hvilke tiltag bør arbejdsgiver allerede nu tage action på
 • Ansættelseskontrakter - konsekvensændring af de nye regler
 • Lovopfølgning på den ny ferielov 

Den ny databeskyttelseslov (den ny persondatalov)
 • Særlig om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold - hvad siger den ny lov

Ny persondataforordning fra EU og stramninger fra Datatilsynet              
 • Skærpede krav til datasikkerhed - herunder nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2018
 • Ansættelsesretlige vinkel omkring persondata
 • Ansættelseskontrakter - konsekvensændringer af de nye regler
 • Status på de nye regler - herunder DATAtilsynets opfølgning og kontrolindsat

Seksuel krænkelse på arbejdspladsen
 • Styrket fokus på forbuddet mod seksuel chikane og forhøjelse af niveauet for godtgørelse i sager om seksuel chikane
 • Hvor går grænsen med seksuel krænkelse og frisk tone på arbejdspladsen?
 • Kan det betale sig som medarbejder at føre sag - hvad er domstolspraksis?

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet                           
 • Ny retspraksis vedrørende diskrimination pga. handicap 
 • Når der ved afskedigelsesrunde er en overvægt af ældre medarbejdere         
 • Ny afgørelse om omplaceringspligt af gravide (i opsigelsesperioden)

Tidsbegrænset ansættelse - ny retspraksis 
 • Hvilke betingelser skal være opfyldt for tidsbegrænset ansættelser
 • Rettighederne ved forlængelse af tidsbegrænset ansættelser og om betingelser herfor
 • Ny dom fra højesteret dømmer virksomhed til betaling af godtgørelser for genansættelser
 • Forlængelse af tidbegrænset kontrakt - nye afgørelser fastsætter betingelser                                                                     
Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder
 • Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor - 48 timers reglen
 • Ny praksis vedrørende 120-dages reglen      
 • Sygedagpengesager - ændring i regler for standsning af udbetaling
 • Sorgorlov
 • Flexjob - ny vigtig højesteretsafgørelse - april 2019 - om opsigelse efter udløb af flexjobbet
 •    
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.   
 
Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Aktuel offentlig ansættelsesret

Nye ferieregler, ny persondataforordning, nye barselregler for fædre er blandt de nyheder som er på vej på det offentlige område. Kurset ”Offentlig ansættelsesret” er tilrettelagt for ansatte som arbejder med personalejuridiske spørgsmål i bred forstand. Du lærer at håndtere ansættelser og afskedigelser på et korrekt grundlag og du får et indblik i de mange regler og procedurer om begrundelser og partshøring i personalesager.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - HR - Jura

I vores HR-JURA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Tid & Sted

13. august
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

12. august
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: