Kursus om Barsel og Ligebehandling- Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:barselsregler
ConferenceId:1863192---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2021_10_05
EventId:5644126---OPERSONAL

Barsel og Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og ansatte i HR funktioner, samt rådgivere inden for det ansættelsesretlige område. Der forudsættes blot et grundlæggende kendskab til barsel- og ligebehandlingsreglerne. Kurset henvender sig til både private- og offentlige arbejdsgivere.

Kort om kurset:
Kurset har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Nyt direktiv fra EU om øremærket barsel skal være implementeret i dansk lovgivning i løbet af 2021. Der er tale om store ændringer i barselssystemet. Fra 2021 er nye regler om sorgorlov indført, som en del af barselslovgivningen.

Barselsreglerne:
 
Fravær og barsel:
 • Fraværsreglerne før og efter fødsel for begge forældre – de almindelige fraværsregler
 • Fravær på grund af barnets hospitalsindlæggelse- forlængelse og udskydelse af orlov
 • Fravær af familiemæssige årsager
 • Graviditetsbetinget sygefravær – herunder ved opsigelse
 • Sygdom under barsels- og forældreorlov

Varslingsregler og barsel/adoption:
 • Hvilke frister gælder for varsling af barsel og orlov – for mor og far
 • Om konsekvenser ved for sen varsling over for arbejdsgiver
 • Varslingsregler ved adoption

Dagpengebestemmelserne:
 • Barselsdagpenge - anmeldelse og dagpengerefusion
 • Beskæftigelseskravene efter barselsloven
 • Arbejdsgivers pligt til at betale løn under barsel  

Lønrettigheder i lovgivning, aftaler og overenskomster

Ferie og barsel:
 • Forholdet til ferieloven – hvordan placerer man ferie i en barselsplan
 • Overførsel af ferie ved barsel

Tilbagevenden til arbejde efter barsel:
 • Hvilken stilling har man krav på at komme tilbage til efter orlovsfravær?
 • Reglerne om anden ugunstig behandling end afskedigelse
 • Reglerne om anmodning om ændrede arbejdsvilkår efter tilbagevenden fra barsel

Sorgorlov:
 • Udvidet ret til sorgorlov for forældre som mister børn under 18 år fra 2021

Ligebehandling på arbejdsmarkedet:
 
Ved ansættelse og ligebehandling:
 • Hvad må arbejdsgiver spørge om før og under ansættelsen? 

Afskedigelse og ligebehandling:
 • Højesteretsdom om opsigelse, hvor arbejdsgiver ikke kender til graviditeten før efter opsigelsen
 • Opsigelse under graviditet, under orlov, og efter tilbagevenden fra barsels– og forældreorlov
 • Opsigelse pga. personalereduktioner - hvor langt strækker omplaceringsforpligtelsen
 • Opsigelse pga. besparelser og omstrukturering efter tilbagevenden fra barsel
 • Omplaceringspligt - ny dom fra Højesteret  
 • Tilbagekaldelse af opsigelse
 • Afskedigelse ved generel afskedigelsesrunde/personalereduktion – nye afgørelser
 • Afskedigelse, når stillingen ikke nedlægges
 • Afskedigelse, når vikaren fortsætter
 • Hvornår har arbejdsgiveren bevisbyrden for, at afskedigelsen er berettiget?
 • Er fædre beskyttet mod afskedigelse, når de varsler fædreorlov eller forældreorlov?
 • Ny retspraksis vedrørende farens beskyttelse mod afskedigelse under morens graviditet 
 • Stillingsændring efter tilbagevenden på arbejdspladsen

Graviditet – afskedigelse og ligebehandling:
 • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiveren ikke har kendskab til graviditeten?
 • Graviditetsbetinget sygefravær – herunder om opsigelse, når arbejdsgiver først bliver bekendt med fraværsårsag efter opsigelse            

Øremærket forældreorlov til begge forældre
 • EU regler implementeres i dansk lovgivning i løbet af 2021
 • Betydelige ændringer i barselssystemet

Nye regler om seksuel chikane fra 1. januar 2019

Ny vejledning om krænkelse på arbejdspladsen fra arbejdstilsynet

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.

 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Senest er vedtaget lov som giver ret til sygedagpenge for medarbejdere i Covid-19 risikozone. Gældende fra 27. ferbruar 2020, er der åbnet op for sygedagpengebetaling i arbejdsgiverperioden. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Opsigelse af medarbejdere

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejlning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

Tid & Sted

05. oktober
Storkøbenhavn
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Storkøbenhavn

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

25. juni
Storkøbenhavn
23. september
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: