Barselsreglerne - jura og dagpenge
EventDetailsDEV
Conference:barselsreglerne
ConferenceId:6312232---OPERSONAL
Event:

Barselsreglerne - jura og dagpenge

MÅLGRUPPE:
Ledere, mellemledere og ansatte i HR funktioner, samt rådgivere inden for det ansættelsesretlige område. Der forudsættes blot et grundlæggende kendskab til barsel- og ligebehandlingsreglerne. Kurset henvender sig til både private- og offentlige arbejdsgivere. 
                 

KORT OM KURSET:

Ny stor barselsaftale om øremærket barsel er trådt i kraft. Der er tale om et kompliceret regelsæt med konsekvenser for barselsdagpenge, lønrettigheder, soloforældre etc. Kurset giver et overblik over barselsreglerne og barselsdagpengereglerne, med særlig fokus på den ny barselsordning. Fra 1. maj 2024 udvides orlov for tvillingeforældre med betalt barselsdagpenge. 1. januar 2024 udvides barselsrettighederne for  LGTB+ familier. Kurset giver en "A-Z" gennemgang som indkluderer dagpengerettighederne.

Barselsreformen indeholder en række store ændringer, herunder:

 • Øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder.
 • Barselsorlovsperioden – nye regler
 • Fædreorlov – nye regler
 • Forældreorlov og barselsdagpenge – nye regler
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig i den nye model
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven – nye regler
 • Konsekvenser for lønrettighederne i  de kollektive overenskomster
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre i barselreformen
 • Hvordan stilles registrerede forældre som medmor/medfar i barselsreformen
 • Indførelse af regler om omsorgsorlov (februar 2022)
 • 24/24 model indføres
 • ekstra 26 ugers betalt barselsdagpenge for tvillingeforældre 1. maj 2024
 • Og mange andre problemstillinger...
Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger.  Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. 

Barselsreglerne:

Fravær og barsel:
 • Fraværsreglerne før og efter fødsel for begge forældre – de almindelige fraværsregler
 • Fravær på grund af barnets hospitalsindlæggelse- forlængelse og udskydelse af orlov
 • Graviditetsbetinget sygefravær
 • Sygdom under barsels- og forældreorlov

Varslingsregler og barsel/adoption:
 • Hvilke frister gælder for varsling af barsel og orlov – for mor og far
 • Om konsekvenser ved for sen varsling over for arbejdsgiver
 • Varslingsregler ved adoption

Dagpengebestemmelserne:
 • Barselsdagpenge - anmeldelse og dagpengerefusion
 • Beskæftigelseskravene efter barselsloven
 • Arbejdsgivers pligt til at betale løn under barsel 
 • Lønrettigheder i lovgivning, aftaler og overenskomster

Ferie og barsel:
 • Forholdet til ferieloven – hvordan placerer man ferie i en barselsplan
 • Overførsel/udbetaling  af ferie ved barsel som feriehindring

Tilbagevenden til arbejde efter barsel:
 • Hvilken stilling har man krav på at komme tilbage til efter orlovsfravær?
 • Reglerne om anden ugunstig behandling end afskedigelse
 • Væsentlige stillingsændringer
 • Reglerne om anmodning om ændrede arbejdsvilkår efter tilbagevenden fra barsel
 
LGTB+ familier:
 • Nye regler som udvider barselsrettighederne fra 1. januar 2024
 
Ligebehandling på arbejdsmarkedet:
  
 Ansættelse:
 • Hvad må arbejdsgiver spørge om før og under ansættelsen?
 • Manglende indkaldelse til Mus-samtaler eller lønsamtaler 
 •  
Afskedigelse:            
 • Opsigelse under graviditet, under orlov, og efter tilbagevenden fra barsels– og forældreorlov
 • Opsigelse pga. personalereduktioner - hvor langt strækker omplaceringsforpligtelsen
 • Opsigelse pga. besparelser og omstrukturering efter tilbagevenden fra barsel  
 • Tilbagekaldelse af opsigelse
 • Afskedigelse, når stillingen ikke nedlægges
 • Afskedigelse, når vikaren fortsætter
 • Hvornår har arbejdsgiveren bevisbyrden for, at afskedigelsen er berettiget?
 • Er fædre beskyttet mod afskedigelse, når de varsler fædreorlov eller forældreorlov
 • Graviditetsbetinget sygefravær – herunder om opsigelse, når arbejdsgiver først bliver bekendt med fraværsårsag efter opsigelse            

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.


 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej. Den 27. oktober 2023 er der kommet ny vejledning om barselsdagpenge, med nyeste praksis fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Der er fremsat nyt lovforslag om nye regler om barselsdagpenge for tvillingeforældre, der træder i kraft 1. maj 2024. Ny vejledning fra STAR om de nye regler om barselsdagpenge til sociale forældre og soloforældre, der træder ikraft fra 1 januar 2024. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af syge -og barselsdagpengespørgsmål.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

12. december
Vejle
11. april 2024
Hovedstaden
17. april 2024
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: