Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
EventDetailsDEV
Conference:dagpengereglerne_ved_sygdom_barsel
ConferenceId:415169----OPERSONAL
Event:

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre, der arbejder med dagpengespørgsmål.
 
Kort om kurset:
Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Nye regler om øremærket orlov/barselsdagpenge på vej er forhandlet på plads mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i  deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.
 
Indhold
 
Sygedagpenge - hovedpunkter: 

Om retten til sygedagpenge:

 • Krav om uarbejdsdygtig pga. egen sygdom
 • Smal vurdering af uarbejdsdygtighed
 • Bred vurdering af uarbejdsdygtighed
 • Beskæftigelseskravet

Anmeldelse af sygedagpengesager:

 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag?
 • Hvilke anmeldelsesfrister skal arbejdsgiver overholde?


Betaling af løn under sygdom/sygedagpenge:

 • Løn under sygdom og sygedagpenge i arbejdsgiverperioden
 • Betingelserne for udbetaling til medarbejder i arbejdsgiverperiode?
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?


Arbejdsgivers refusion af sygedagpenge herunder § 56-aftaler:

 • Mulighed for §56 aftaler – hvordan indgår disse aftaler
 • Er der genvej ”uden om §56”
 • Forlængelse af sygedagpengeperioden
 • Gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne


Arbejdsgiverpligter under sygdomsforløb:

 • Hvilke pligter påhviler arbejdsgiver?
 • Sygefraværssamtaler
 • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan?
 • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester                              


Krav til den sygemeldte i sygedagpengesager:

 • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
 • Hvilke pligter påhviler den ansatte under sygdomsforløbet i sygedagpengesager?
 • Krav til opfølgning, lægebehandling mv.
 • Når den sygemeldte ikke medvirker til opfølgning?
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge?
 • Når den ansatte afholder ferie under en sygedagpengesag
 • Ændringer fra 1. januar i 2020 i kravene om lægeattest inden den første sygefraværssamtale i dagpengesager


Beregning af refusion til arbejdsgiver:

 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere


Sygedagpengereglerne og samspillet med ansættelsesretten:

 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?


Når medarbejder overgår til jobafklaringsforløb:

 • Hvad der konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb


Fast-track løsning – om hurtigere opfølgning i sygdomsforløb:

 • Formålet med ”fast-track”
 • Hvem kan søge ”fast-track”
 • Arbejdsgivers anmodning om tidlig opfølgning på sygdomsforløb


Andre forhold:

 • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne
 • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse
 • Løsarbejdere - ny principafgørelse om sygedagpengeret

                                   

Barseldagpenge - hovedpunkter:                     

 • Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne om barseldagpenge?
 • Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under barsel og hvor længe?
 • Betingelserne for at få barseldagpenge herunder beskæftigelseskravet
 • Hvordan kan arbejdsgiver få refusion selvom det almindelige beskæftigelseskrav ikke er opfyldt?
 • Kan medarbejderen afbryde en barselperiode uden at miste barseldagpenge?
 • Den fleksibel fædreorlov
 • Sorgorlov for fædre i forbindelse med dødsfødsler, død og bortadoption
 • Hvordan sikre arbejdsgiver sig mod at miste retten til refusion i barselsforløb, hvor medarbejder i perioden afholder ferie?
 • Ansøgning og anmeldelsesfrister
 • Hvad sker der med mistede barseldagpenge, når arbejdsgiver anmelder for sent?
 • Barseldagpenge ved barnets hospitalsindlæggelse
 • Særregler i forbindelse med adoption
 • Barselsdagpenge og surrogatfødsel - principafgørelse
 • Dagpengeret ved alvorligt syge børn under 18 år
 • Nye regler om øremærket orlov med barselsdagpenge på vej
 
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.


Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 

 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Barselsregler og Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Ny barselsaftale er nu indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf. Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

22. februar 2022
Vejle
25. april 2022
Storkøbenhavn

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: