Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring
EventDetailsDEV
Conference:dagpengereglerne_ved_sygdom_barsel
ConferenceId:415169----OPERSONAL
Event:vejle_2023_09_12
EventId:6478314---OPERSONAL

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring

KORT OM KURSET: 
Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej. Den 27. oktober 2023 er der kommet ny vejledning om barselsdagpenge, med nyeste praksis fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Der er fremsat nyt lovforslag om nye regler om barselsdagpenge for tvillingeforældre, der træder i kraft 1. maj 2024.  Endvidere en ny vejledning fra STAR om de nye regler om barselsdagpenge til sociale forældre og soloforældre, der træder ikraft fra 1 januar 2024. På kurset sørger vi for, at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af syge -og barselsdagpengespørgsmål. 
 
BARSELSDAGPENGE: 

Udvalgte punkter: 
 • Fordeling af barselsdagpenge mellem forældrene 
 • Overdragelse af barselsdagpenge mellem forældrene 
 • Forlængelse og udskydelse af barselsdagpenge 
 • Overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre - nye regler fra 1. januar 2024 
 • Overdragelse af barselsdagpenge fra soloforældre til nærtstående - nye regler fra 1. januar 2024. 
 • Sociale forældres og nærtståendes rettigheder forhold til arbejdsgiver - nye regler fra 1. januar 2024 
 • Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne om barseldagpenge? 
 • Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under barsel og hvor længe? 
 • Barselsdagpengenes  betydning for lønretten 
 • Hvordan sikres refusionskravet? 
 • Beskæftigelseskravet for barselsdagpenge – ændrede regler som følge af reformen  
 • Sorgorlov  
 • Ansøgning og anmeldelsesfrister 
 • Hvad sker der med mistede barseldagpenge, når arbejdsgiver anmelder for sent? 
 • Barseldagpenge ved barnets hospitalsindlæggelse 
 • Barselsdagpenge og surrogatfødsel  
 • Dagpengeret ved alvorligt syge børn under 18 år 
  
Barselsdagpenge - Nye lovændringer: 
 • Retten til orlov og barselsdagpenge i tilfælde af surrogataftaler (medmødre/-fædre) - nye regler fra 1. januar 2024 
 • Ny varslingsfrist for retsbaseret udskydelse af orlov fra 1. maj 2024 
 • Nye regler om ekstra barselsdagpenge til tvillingeforældre fra 1. maj 2024 
 
SYGEDAGPENGE:  
 
Om retten til sygedagpenge: 
 • Krav om uarbejdsdygtig pga. egen sygdom 
 • Smal vurdering af uarbejdsdygtighed 
 • Bred vurdering af uarbejdsdygtighed                
  
Anmeldelse af sygedagpengesager: 
 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag? 
 • Hvilke anmeldelsesfrister skal arbejdsgiver overholde? 
 • Hvornår opnås der ret til sygedagpenge? 
 • Arbejdsgiverens og kommunens beskæftigelseskrav 
  
Betaling af løn under sygdom/sygedagpenge: 
 • Løn under sygdom og sygedagpenge i arbejdsgiverperioden 
 • Betingelserne for udbetaling til medarbejder i arbejdsgiverperiode? 
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge? 
 • Hvornår ophører sygedagpengene? 
 • Forlængelse af sygedagpengeperioden 
  
§ 56-aftaler: 
 • Mulighed for §56 aftaler – hvordan indgår disse aftaler? 
 • Gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne 
  
Arbejdsgiverpligter under sygdomsforløb: 
 • Hvilke pligter påhviler arbejdsgiver? 
 • Sygefraværssamtaler 
 • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan? 
 • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester                                 
  
Krav til den sygemeldte i sygedagpengesager: 
 • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg? 
 • Hvilke pligter påhviler den ansatte under sygdomsforløbet i sygedagpengesager? 
 • Krav til opfølgning, lægebehandling mv. 
 • Når den sygemeldte ikke medvirker til opfølgning? 
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge? 
  
Beregning af refusion til arbejdsgiver: 
 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver? 
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere 
  
Sygedagpengereglerne og samspillet med ansættelsesretten: 
 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne? 
  
Når medarbejder overgår til jobafklaringsforløb: 
 • Hvad er konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb? 
  
Fast-track løsning – om hurtigere opfølgning i sygdomsforløb: 
 • Formålet med ”fast-track” 
 • Hvem kan søge ”fast-track”? 
 • Arbejdsgivers anmodning om tidlig opfølgning på sygdomsforløb 
 
Andre forhold: 
 • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne 
 • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse  
 • Udvidet sygedagpengeret for løsarbejdere 
 
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.


Barselsreglerne - jura og dagpenge

Ny barselsaftale er indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

06. marts 2024
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

05. marts 2024
Hvidovre

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: