Dødsbobeskatning - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:doedsbobeskatning
ConferenceId:133000----OPERSONAL
Event:glostrup_2021_11_30
EventId:5645374---OPERSONAL

Dødsbobeskatning

Kurset giver en grundig opdatering omkring nyeste lovgivning, afgørelser og domme mv. indenfor dødsboskatteområdet. Kurset har herudover fokus på udvalgte og særligt problemfyldte områder, som kræver et indgående kendskab til dødsboskatteområdet og anden tilknyttet lovgivning, herunder aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og lov om skattefri virksomhedsomdannelse. 
  
Fokus på de muligheder der ligger i en skatteminimering ved opgørelse af skattetilsvaret for dødsboet.
 

 
 
Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 8 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.
 
 
Du får:
 • 850 siders anvendelig materialesamling
 • Undervisning med plancher og cases.
 • 8 timers obligatorisk efteruddannelse
 • Nyeste lovgivning og afgørelser mv.
 • Afgrænsning af skattefritagne boer
 • Skatteminimering ved opgørelse af skattetilsvar

Udvalgte skattemæssige forhold for boet, længstlevende ægtefælle, for arvinger og legatarer:
 • De skifteretlige regler indflydelse på skatteretten.
 • "15 pct.- reglen" ændres med nyt styresignal fra SKAT
 • "15 pct. - reglen" præciseret ved Højesteretsafgørelse 26. april 2021
 • Udlodning eller realisation
 • Brutto- og nettoopgørelsesprincippet
 • Erhvervsvirksomheder – aktiver og gæld
 • Konto for opsparet overskud – virksomhedsordningen
 • Skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer
 • Aktier, anparter, investeringsforeningsbeviser og beviser i investeringsselskaber
 • Værdiansættelse af aktiver og gæld
 • Skattefritagne / ikke skattefritagne ejendomme
 • Skattefritagne / ikke skattefritagne fordringer
 • Beregning af udskudt skat og passivposter
 • Boopgørelse og boafgift

Nyheder:
 • Nyeste lovgivning - en systematisk gennemgang
 • Nye afgørelser, kendelser og principielle domme 
 • Ny vigtig Højesteretsafgørelse om dispotioner foretaget inden dødsdagen 

Sikringsakter og reparationsmuligheder:
 • Genoptagelse ved skifteretten

Skatteminimering gennem optimal regelanvendelse:
 • Der sættes fokus på de muligheder, der ligger i en skatteminimering ved opgørelse af skattetilsvaret for dødsboet

 
Instruktør:
Senior Tax Manager Camilla Poulsen, Revitax

Skatteregnskabet Selskaber

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Tid & Sted

30. november
Glostrup
Fra 08:30 til 16:30
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Glostrup

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

14. oktober
Aarhus V

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: