Den ny ferielov
>EventDetailsDEV
Conference:ferieloven
ConferenceId:81307-----OPERSONAL
Event:

Den ny ferielov

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og andre ansatte som beskæftiger sig med ferieloven. 

Kort om indhold:
På det ansættelsesretlige område hører ferielovgivningen til det mest komplicerede. Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde som man optjener og afholder ferie. Kurset giver en bred gennemgang af ferielovens opbygning og indhold. Som en konsekvens af den kommende ny ferielov, vil der på kurset blive lagt særlig vægt på de ændringer som kommer. Der er tale om en helt ny ferielov, hvor reglerne for optjening og afvikling ændres radikalt. Det betyder at virksomheder i god tid inden ikrafttræden skal foretage de nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter, ligesom årsregnskabet bliver berørt. 
 
Indhold: 
 • Ny ferielov - med markante ændringer i bla. regler for optjening og afvikling
 • Grundigt kendskab til ferielovens opbygning og indhold
 • Indsigt i områder som erfaringsmæssigt er problemfyldte
 • Særlige fridage med ret til at holde fri
 • Gennemgang af de nyeste regler, domme og afgørelser
 • Ny vigtig bekendtgørelse om hvem der er omfattet af ferieloven
 • Ferieaftalen på det statslige og kommunale område inddrages efter behov

Feriereglerne herunder særlige fridage med ret til at holde fri:
 • Lovens dækningsområde - hvem er omfattet og hvor gælder ferieloven?
 • Om retten til ferie, feriefridage og andre særlige fridage  
 • Erstatningsferie: hvilke betingelser skal være opfyldt for at erstatningsferie kan opnås?
 • Afvikling af ferie, herunder om hovedferie - om overførsel af ferie - om fravigelsesmuligheder mv.
 • Ferie- og varslingsregler, herunder om muligheden for arbejdsgiver at fravige varslingsregler
 • Optjening af ferie - optjeningsprincippet - hvilke regler gælder? 
 • Ferieregler og bonusordninger, herunder om periodisering bonus – særligt relevant ved fratrædelse
 • Modregning i feriepenge – hvornår og hvordan kan det lade sig gøre?   
 • Særligt om ferieafholdelse i forbindelse med opsigelse - herunder ved fritstilling
 • Forfaldstidspunkt for betaling af feriegodtgørelse - nye regler for indbetaling
 • Samtidighedsferie for nøglemedarbejder - hvordan fungerer disse regler?
 • Begrænsning i arbejdsgivers mulighed for at anse ferie for afholdt i fritstillingsperiode - nye regler
 • Feriereglerne og deltidsansættelse
 • Få et overblik over, hvordan reglerne er for ledelse, funktionærer og timelønnede og hvordan de udmønter sig i praksis
 • Udbetalingsmuligheder til ansatte, som ikke afholder ferie
 • Forholdet mellem sygdom og ferie - sygeferiegodtgørelsesreglerne
 • Løntræk ved ferieafholdelse uden optjent ferie
 • Feriehindringer, uhævede feriepenge, feriepenge og efterløn og forældelsesregler
 • Om ændring i retten til ferieydelse i barselsloven
 • Om justering af barselsudligningsloven, så det sikres, at refusionen i tilfælde, hvor der ikke udbetales løn under barsel, udgør forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel inden for et fastsat kroneloft.
 • Feriepengeforpligtelse i regnskabet

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
 
 
Instruktør:
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Løn & Personale 2018

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov offentliggjort, den ny persondatalov, ny barselsdagpengeregler fra nytår, den ny persondataforordning og personaleadministrationen, ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Timelønnede, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger som knytter sig til ansatte på timeløn, (vikarer, studentermedhjælpere mv.) tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser. Gennemgangen vil både tage hensyn til problemområder inden og uden for overenskomstområdet, det statslige, kommunale– og private område. Betydningen af den ny ferielov vil blive gennemgået.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.