Funktionærretten A-Z Kursusoversigt - Se alle kurser hos Økonomi & Personale
>EventDetailsDEV
Conference:funktionaerreglerne_ligebehandling_hr_jura_1
ConferenceId:1196013---OPERSONAL
Event:

Funktionærretten A-Z

Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller med 7 lektioner i den obligatoriske efteruddannelse for advokater.
 
Kurset indgår i Økonomi & Personales "HR-jura uddannelse".
 
Instruktør: Adv. Rami Chr. Sørensen, DJØF

Målgruppe:
Ansatte i lederstillinger og andre ansatte, som arbejder indenfor HR-området eller løn– og personaleområdet og som har behov for et overblik over det personalejuridiske område.
 
På kurset får deltagerne et overblik over funktionærer retsforhold herunder gennemgås bl.a.. Funktionærloven, ligebehandlingsreglerne og ligelønsloven.
 
Indhold:
 
Funktionærer - hvad siger loven—vigtige bestemmelser:
· Hvornår er man funktionær, og hvordan kan funktionærloven fraviges?
· Hvordan beregnes ancienniteten?
· Hvornår er det tilladt at tage ”bibeskæftigelse”, og hvad forstås herved?
· Ansættelse på prøve, tidsbegrænset/opgavebegrænset arbejde
· De særlige forhold, der vedrører deltidsansatte
· Sygefraværsreglerne, herunder ferie, i opsigelsesperioden, 120-dages reglen etc.
· Ændringer i funktionærforholdet, når ændringerne er væsentlige, varslingsreglerne
· Provision, variable lønandele, bonus
· Konkurrenceklausuler og kundeklausuler
· Aftalt funktionærstatus - funktionærlignende ansættelser 
 
Ny vikarlov - vedtaget den 30. maj 2013
· Betydningen heraf for brugervirksomhederne
· Betydning heraf for vikaransatte
 
Opsigelse af funktionærer
· Hvordan er opsigelsesreglerne skruet sammen?
· Hvordan kan man aftale forlængede opsigelsesvarsler?
· Er der mulighed for at aftale et forkortet opsigelsesvarsel
· Opsigelse, suspension og fritstilling – de generelle regler
· Om saglige og usaglige opsigelser, om misligholdelse af ansættelsesforholdet etc.
· Fratrædelsesgodtgørelse: Hvornår har funktionærer krav på godtgørelse - EU-afgørelse
 
Ligebehandlingsreglerne – et overblik:
· Hvor finder ligebehandlingsreglerne anvendelse
· Om retten til barsel
· Afskedigelsesbeskyttelse af gravide medarbejdere mv.
· Sanktioner ved lovovertrædelse: Godtgørelse
· Bevisbedømmelsen i ligebehandlingssager
 
Nye ligebehandlingsregler fra 8. marts: 
Medarbejdere der vender tilbage fra barsel kan anmode om mere fleksible arbejdsforhold.
 
Ligelønsloven:
· Forskelsbehandling
· Lønmodtagers ret til at videregive egne lønoplysninger
· Sanktioner ved lovovertrædelse: Godtgørelse, forskelsløn, underkendelse af en retsstridig afskedigelse og bødestraf
 
Forskelsbehandlingsreglerne - med særlig fokus på alder og handicap - et overblik
· Hvor finder reglerne anvendelse
· Om direkte og indirekte forskelsbehandling
· Hvilke dispositioner er omfattet af loven herunder:
· Ansættelse, opsigelse, forflyttelse, forfremmelse, løn & ansættelsesvilkår
· Hvilke sanktioner kan arbejdsgiver blive mødt med ved overtrædelse af forskelsbehandlingsreglerne
 
Beskyttelsesreglerne for handicappede - principiel EU-dom:
Ny EU dom udvider beskyttelsesreglerne for ansatte med langvarig funktionsnedsættelse/handicappede.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: