Ansættelseskontrakter og løngennemsigtighed - nye krav fra 1. juli 2023
EventDetailsDEV
Conference:nye_ansaettelseskontrakter2023
ConferenceId:5485115---OPERSONAL
Event:vejle_2024_05_15
EventId:6657456---OPERSONAL

Ansættelseskontrakter og løngennemsigtighed

KORT OM KURSET:
Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli  2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov.

De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. Tilsvarende har afskaffelse af St. Bededag betydning for kontraktens indhold.

På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav.

Nyt direktiv (løngennemsigtighedsdirektivet) er på vej i dansk lovgivning. Opmærksomhed på direktivets bestemmelser ved kontraktsudformningen.

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.INDHOLD:

Ny lovgivning - betydning for kontrakter mv.:
 
 • Ny lov om ansættelseskontrakter fra 1. juli 2023 
 • Nye barselsregler fra 2. august 2022 - ændring af kontrakter og personalehåndbog
 • Afskaffelse af St. Bededag - betydning heraf for ansættelseskontrakten
 • Ny ferielovgivning og kontraktsforhold 
 • Whistleblowerlovgivning og kontraktsforhold
 • Fleksibilitetspolitik - muligheder og begrænsninger ved hjemmearbejde
 • Nyt løngennemsigtighedsdirektiv - overvejelse i forhold til kontraktsudformning
 • ESG i ansættelseskontrakten

Ansættelseskontraktens udformning:                   
 
 • Hvornår skal der foreligge en kontrakt?
 • Hvilke punkter skal en kontrakt indeholde?
 • Forholdet mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
 • Ansættelsesklausuler og kontraktsforhold
 • Ændringer i ansættelsesforhold
 • 120-dages reglen, herunder betingelser for dens anvendelse

Krav om offentliggørelse af løngab mellem køn*

 • Årlig rapporteringsforpligtelse om løngab mellem køn
 • Lønstatistik fordelt på køn og niveau
 • Krav om udarbejdelse af "evaluering" ved løngab på 5 pct.
* EU - direktiv om løngennemsigtighed skal være implementeret inden 3 år i alle lande

Ny lønoplysningskrav ved stillingsopslag   

 • Krav om oplysning om basisløn eller lønspænd før samtale

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse. 


 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel Ansættelsesret 2023/24

Fra 1. juli 2023 skal nuværende ansættelseskontrakter opdateres og nye kontrakter efter denne dato skal følge reglerne i den ny ansættelsesbevislov. Nyt direktiv fra EU - løngennemsigtighedsdirektivet - har til formål at minimere løngab mellem køn. Opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Ny lov om afskaffelse af Store Bededag og indførelse af nyt løntillæg samt vedtaget lov som skærper reglerne om seksuel chikane på arbejdspladser. På ligebehandlingsområdet indføres nye krav til bla. dokumentation og rapportering gennem en række nye standarder (ESRS).

Aktuel løn 2023/24

Arbejdstidsreglerne ændres - fra 2024 - på væsentlige områder. Det gælder i forhold til nye krav om registrering af arbejdstid og i forhold til "48-timers-reglen". Reglernes gennemførelse er en konsekvens af EU dom. Indførelse af nyt løntillæg fra 2024 på de områder hvor afskaffelse af st. bededag har betydning for den ansatte. Nyt EU direktiv om løngennemsigtighed får betydelig indvirkning på krav til offentliggørelse af visse lønoplysninger. Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet gennem nye afstemningskrav og krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer. Opfølgning på den ny barselsordning og nye regler fra 2024 om LGTB+ familier og kort opfølgning på den ny ferielov. Nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Overblik over nye rapporteringskrav om "bæredygtighed i personaleforhold".

Personalegoder og skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår reglerne for beskatning af personalegoder. Herunder hvilke "goder", som er skattepligtige og hvilke andre "goder" som blot anses for almindelig personalepleje og dermed er undtaget fra skattepligten. Værdiansattelse, tidspunkt for beskatning, indberetningsregler, bagatelgrænser mv. behandles på kurset. Endvidere gennemgås reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, herunder kravende til dokumentation mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

15. maj 2024
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

16. maj 2024
Hovedstaden

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: