Psykisk Arbejdsmiljø - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:psykisk_arbejdsmiljoe_regler_tilsyn_mv
ConferenceId:4404296---OPERSONAL
Event:

Psykisk Arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.

KORT OM KURSET:
Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fastlægger regler og pligter for arbejdsgivers håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Trepartsaftale udmønter nye arbejdsgiverkrav til håndtering af seksuel chikane. Krænkende handlinger herunder seksuel chikane, har sat det det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen.  Hør om arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø og hør om kravene til arbejdsgiver.
 
INDHOLD:
 • Ansattes arbejdsmængde og tidspres - ny vejledning fra AT 
 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø - regler og pligter for arbejdsgiver
 • Ny arbejdsmiljølov om nye tilsynsmetoder og mulighed for aftaler med AT
 • Kendskab til love, regler og vejledninger mv., som regulerer det psykiske arbejdsmiljø
 • Digitale krænkelser
 • Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen – regler og arbejdsgiverkrav
 • Seksuel chikane - Lovgivning og regler gennemgås - herunder ny trepartsaftale omkring seksuel chikane
 • Vejledning om krænkende handlinger – identifikation, håndtering og forebyggelse
 • Arbejdstilsynets tilsyn- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø
 • Ny afgørelse om mobning har kostet arbejdsgiver et mio-beløb i erstatning
 
Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og vejledningsopgaver mv.
 • Hvordan foregår et tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (herunder AT´s tilsynsmetode)
 • Arbejdstilsynets forskellige reaktioner: Påbud, vejledning, aftaleforløb mv.
 • Hvordan kan vi forstå det psykisk arbejdsmiljø som et "vildt" problem og hermed få et fundament for at skabe de gode forandringer?

Lovregulering mv.
 • Arbejdsmiljøloven - hvad betyder den for arbejdsgivere
 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø: regler og pligter for arbejdsgiver
 • De juridiske konsekvenser af Arbejdstilsynets ”krænkelsesvejledning” – tort og erstatning for psykiske krænkelser
 • Ny "visningsordning" erstatter nuværende "smileyordning" - betydning for arbejdsgiver
 • Erstatningsretten, arbejdsskadesikringsretten
 • Arbejdsbetinget stress, hvornår er der tale om en arbejdsskade – erhvervssygdomsudvalgets praksis
 • Hvorledes skal arbejdsgiver forholde sig juridisk når der opstår sager om det psykiske arbejdsmiljø
 • Virksomhedens rolle i forhold til Arbejdstilsynet - juridiske udfordringer
 • Arbejdslederens rolle, arbejdsmiljøorganisationer/sikkerhedsorganisationen
 • Sygefravær, handicap og psykiske arbejdsskader – juridiske grænser og gråzoner 
 • Opsigelse som følge af længerevarende sygefravær pga. stress mv.     
 
Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen
 • Hvornår bliver adfærd til krænkende handlinger ifølge Arbejdstilsynets definition?
 • Hvornår ifalder arbejdsgiver ansvar for krænkerens handlinger
 • Arbejdstilsynet håndtering af krænkelser, chikane mv. og hvordan man kan arbejde med at forebygge, at det opstår på arbejdspladsen?
 • Et krænkelsesfrit arbejdsmiljø - hvor krænkelser kan føre til afskedigelse - vigtig domspraksis
 • Eksempler på retningslinjer som er praktisk anvendelige
 • Indførsel af procedurer som understøtter et bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Videregivelse af oplysninger om krænkelsessager fra tidligere arbejdsgiver - hvad siger "reglerne"/GDPR

Særligt om seksuel chikane på arbejdspladsen  
 • Håndtering af sager om seksuelle krænkelser - juridiske udfordringer
 • Arbejdsgivers ansvar
 • Lovgivning og vejledninger
 • Arbejdstilsynets anbefalinger 
    
 

Aktuel Ansættelsesret 2022

Aktuel Ansættelsesret 2022 har fokus på følgende emner: Opfølgning på den ny ferielov, senenste update på barselsområdet, status på ansættelsesbevisloven, en række regelændringer vedrørende elev-/lærlinge, opdatering vedrørende GDPR/persondata, implementeringskrav til whistleblowerordninger samt ændringer af diskriminationslovgivningen.

Aktuel HR Jura 2022 - I

Aktuel HR jura 2022 - I - har fokus på følgende emner: Ny barselsreform med konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med dagpengereglerne og ferieloven. Ny lovgivning om omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU lovgivning samt ændringer til anden lovgivning. Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bl.a. ny "visningsordning" som erstatter den nuværende "smileyordning".

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. januar 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. Fra 2. august 2022 skal kontrakterne ændres som en konsekvens af nye barselsregler. På kurset udleveres ansættelseskontrakter som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: