Udenlandsk arbejdskraft - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:udenlandsk_arbejdskraft
ConferenceId:4416044---OPERSONAL
Event:

Udenlandsk arbejdskraft - HR og social sikring

Nye løn- og ansættelsesvilkår for udlændinge beskæftiget i Danmark er konsekvensen af nyt EU direktiv, som er trådt i kraft 1. august 2020 med implementering via ny udstationeringslov fra 1. januar 2021. 

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. 

Særlig fokus på udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsvilkår, social dumping og de arbejdsretlige regler, feriebestemmelser, ligebehandling, ligeløn mv., arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarregler. Endvidere diskuteres betydningen af Brexit ved beskæftigelse her i landet.

Orientering om revision af 2004 forordning om social sikring -status på ny forordning.

 

Indhold:

 

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft – HR, arbejds- og opholdstilladelse samt forskerordningen

 • Nyt udstationeringsdirektiv fra 1. august 2020 og ny udstationeringslov fra 1. januar 2021

 • Formålet med det nye direktiv/udstationeringslov -herunder rettigheder for den udstationerede

 • Nye løn og ansættelsesvilkår som konsekvens af direktivet - hvad betyder det for arbejdsgiver og ansatte

 • Udvidelses af positivlisten fra 1. juni 2020 med faglært arbejdskraft

 • Skærpelse af bødestraf ved illegale ansættelser 

 • Virksomhedens forpligtelser: Nye krav om registrering, dokumentation og udpegning af kontaktpersoner

 • Hvilke forholdsregler bør arbejdsgivere tage i forhold til lange udstationeringer

 • Fast-track ordning for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

 • Arbejds- og opholdstilladelser, herunder arbejdsgiveransvar

 • Myndighedskontrol ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – modvirkning af social dumpning

 • Kontraktforhold: hvilke forhold skal man være særlig opmærksom på

 • Arbejdsklausuler - social dumping? - hvad betyder det for kontrakten

 • Mindsteløn - og andre ansættelsesvilkår - hvad skal man være opmærksom på?

 • Konsekvenserne ved ulovligt arbejde

 • Sondringen mellem lokalansættelse, arbejdsudleje og entrepriseaftaler

 • Særligt om ferierettigheder ved udenlandske ansættelser

 • Regelsættet - i overblik - for indstationering af arbejdskraft

 • Registreringsmæssige forhold ved offentlige myndigheder – herunder RUT

 • Om lovvalg for udenlandske ansatte – udvalgte problemområder (ferie mv.)

 • Vikarlovens betydning for brugervirksomheden og risikoen for ansvar for vikarbureauets manglende overholdelse af overenskomsten 

 

Social Sikring ved udstationering herunder til Danmark 

 • Betydning af den ny udstationeringslov/direktivet for den sociale sikring

 • Om registreringskrav mv. - store bøder ved formelle overtrædelser af registreringskrav mv. 

 • Forretningsrejsende fra udlandet, særligt konsekvenserne ved udrejse herfra landet

 • Brexit og konsekvenserne for de udstationerede her i landet

 • Muligheden og betydningen af at "højtlønnede ansatte" under forskerordningen undtages fra direktivet

 • Offentlig ansatte i Danmark, herunder forskere - gennemgang af særregler for offentligt ansatte i Danmark 

 • Generelt om social sikring for ansatte fra udlandet, som arbejder i Danmark          

 • Orientering om registreringspligt fra "skatteydere"/virksomheder ved grænseoverskridende ordninger i sammenhæng med udstationeringer


EF – Forordning om Social sikring – revision af 2004 forordningen

 • Ny ordning på vej – hvad kan vi forvente af ændringerne


Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 

 
Instruktører:
Director Tax & Law Mona Lorentsen, EY
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. På kurset udleveres eksempler på kontrakter og eksempel på personalehåndbog hvor de personalejuridiske dele er ajourført. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Fleksible ansættelsesforhold

Coronakrisen har sat skub i virksomheders ønsker om et fleksibelt arbejdsmarked og dermed fleksible ansættelser. Virksomheder har under kriser behov for at kunne skrue op og ned for aktiviteten. Kurset har som formål at sætte fokus på fleksibiliteten i forhold til ansættelse af arbejdskraft, herunder muligheder og begrænsninger som arbejdsgiver ansættelsesretligt er underlagt. Kurset behandler en række ”freelancebaserede ansættelser” i form af korte ansættelseskontrakter, projektansættelser, deltidsansættelser, timebaserede ansættelser, brug af arbejdsfordeling mv. og gennemgår herunder de forhold som arbejdsgiver særligt skal være opmærksom på i ansættelsesretlige sammenhæng. Kurset berører kort de skattemæssige afgrænsninger man skal være særlig opmærksom på ved ansættelse af "fleksibel arbejdskraft".

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

01. februar 2022
Storkøbenhavn
02. februar 2022
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: