Find dit kommende netværksmøde her - Økonomi & Personale A/S
Netværksmøder 2020

Netværksmøder 2020

Se vores kommende netværksmøder

Arbejdstidskontroller mv.

Netværket er for ansatte, som arbejder med HR-Jura. Du er sikret faglig sparring og erfaringsudveksling med vores fagspecialister og de øvrige netværksmedlemmer. Du får styrket dine kompetencer og får hjælp til arbejdet med HR-Jura i din virksomhed.

Læs mere

Barsel og forældreorlov

Der er kommet mindre opdateringer til reglerne om barsel og forældreorlov, herunder om medmorens rettigheder og retten til sorgorlov for fædre. Vi kommer generelt omkring barsels- og forældreorlovsreglerne og ser på både retten til fravær fra arbejdet og retten til betaling under fraværet. Herudover berører vi i dag et par særlige opmærksomheder/nyheder om Ny 'LAB'-lov pr. 1/1 2020 (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats), som bl.a. omhandler løntilskud, enEU-dom om arbejdstidsregistrering og et EU-direktiv om ansættelsesbeviser mv.

Læs mere

Fast ejendom, samt investeringsgoder (Netværk Moms & Afgifter)

Når det skal vurderes, om der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom, skal der tages stilling til en række forhold. For at der opstår momspligt, skal sælger være en momspligtig person, der handler i denne egenskab. Der skal endvidere være tale om salg af en byggegrund eller en ny bygning. Der er særlige momsregler for såkaldte investeringsgoder. Men hvad er investeringsgoder i momsmæssig forstand? Hvad er momsreguleringsforpligtelser? Hvordan gøres de op? At tage fejl kan blive en meget dyr fornøjelse.

Læs mere

Feriepenge - indberetninger i overgangsperiode mv.

Netværket er for ansatte, som arbejder med HR-Jura. Du er sikret faglig sparring og erfaringsudveksling med vores fagspecialister og de øvrige netværksmedlemmer. Du får styrket dine kompetencer og får hjælp til arbejdet med HR-Jura i din virksomhed.

Læs mere

GDPR - compliance mv. (netværk)

På netværksmødet er hovedtemaet "GDPR - compliance". Om overvågning af ansatte og forholdet til GDPR, om ny retssikkerhedspakke, Årshjul til GDPR compliance og datatilsynets særlige fokusområder for 1. halvdel af 2020 samt hvordan man forbereder sig på tilsyn fra Datatilsynet.

Læs mere

Indberetning af feriepenge i overgangsperioden

På dette netværksmøde ser vi på en række af de nye regler på det ansættelsesretlige område. Affødt af #MeToo bevægelsen har Folketinget vedtaget en stramning af Ligebehandlingsloven i forhold til forbuddet mod sexchikane. Der er også indført nye regler for aktieoptionsordninger og lempeligere muligheder for ansættelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Vi vender de nye regler og drøfter deres betydning for det daglige arbejde. Datatilsynet offentliggjorde i slutningen af 2018 sin vejledning om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold. Vi kommer omkring vejledningen og dens konklusioner.

Læs mere

Kantinemoms - og andre madordninger (Netværk Moms & Afgifter)

Kantinemomsreglerne anvendes, når virksomheder sælger mad til medarbejderne til en lavere pris end kostprisen. Ordningen indebærer, at virksomheden skal beregne salgsmoms af den pris, det koster at fremstille maden og ikke af, hvad medarbejderne faktisk betaler. Beregningen af kantinemoms kan være en særdeles udfordrende opgave. Vi kigger også på mødeservering i egne lokaler, hotel, restaurationsydelser, julefrokoster, teambuilding, kursusdeltagelse, firmafester og andre personalearrangementer, samt ikke mindst korrekt dokumentation

Læs mere

Koncernindterne handler, samt udlæg og viderefakturering (Netværk Moms & Afgifter)

Udgangspunktet er, at koncerninterne transaktioner ikke adskiller sig fra almindelige momspligtige transaktioner. Men det er ved fakturering af ydelser mellem koncernselskaber vigtigt at vurdere, hvilken type ydelse der er tale om, hvor ydelsen udnyttes, samt til hvilket land ydelsen faktureres, idet det har betydning for den momsmæssige behandling. Udlæg kan holdes uden for momsgrundlaget. Hvordan håndterer man som sælger omkostninger, hvor regningen sendes videre til kunden, enten ved viderefakturering eller ved refusion fra køber. I forhold til momsreglerne er det meget afgørende at fastlægge, om omkostningerne viderefaktureres eller blot refunderes som udlæg afholdt på købers vegne.

Læs mere

Lønindberetning mv. (Netværk Løn & Personale)

På dette netværksmøde ser vi på nyheder, opmærksomheder mv. på lønindberetningsområdet, herunder SKATs fokusområder i 2019/2020 i relation arbejdsgiverkontrol, eIndkomst, inddberetningsproblematikker/fejlområder, udvalgte personalegoder mv.

Læs mere

Momsreformen

Målgruppen for netværket er økonomi- og regnskabschefer, controllere og ledende revisorer. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Rune Grøndahl, KMPG, advokat Reza Ahmedian Kromann, Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent hos Økonomi & Personale A/S.

Læs mere

Mødedatoer

Motorkøretøjer, opdatering på Brexit, opdatering på EU-reformen mv. (Netværk Moms & Afgifter)

SKAT har større og større fokus på- og øget kontrol med - virksomhedernes håndtering af de komplicerede moms- og skattemæssige regler, der knytter sig til brugen af firmabiler, herunder specielt vare- og lastbiler på gule plader. Vi fokuserer på regelsættene på området, herunder muligheder, faldgruber og økonomiske risici, erhvervsmæssig kørsel, blandet kørsel, privat kørsel – og ikke mindst udfordringer i forbindelse med leasing, herunder splitleasing

Læs mere

Nye Ansættelseskontrakter

Netværket er for ansatte, som arbejder med HR-Jura. Du er sikret faglig sparring og erfaringsudveksling med vores fagspecialister og de øvrige netværksmedlemmer. Du får styrket dine kompetencer og får hjælp til arbejdet med HR-Jura i din virksomhed.

Læs mere

Nye løntilsludsregler fra nytår

Ikrafttrædelsesdatoen for den nye ferielov nærmer sig, og vi kommer på dette netværksmøde omkring den praktiske implementering af ferieloven. Vi ser på indberetningsfrister og de områder, hvor arbejdsgiver har valgfrihed inden for lovens rammer, blandt andet ved tidspunktet for udbetaling af ferietillæg. Derudover ser vi på elever og lærlinges ferierettigheder.

Læs mere

Selskabsbeskatning 2020

Målgruppen for netværket er økonomi- og regnskabschefer, controllere og ledende revisorer. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Rune Grøndahl, KMPG, advokat Reza Ahmedian Kromann, Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent hos Økonomi & Personale A/S.

Læs mere

Mødedatoer

>EventList2017Dev