Nye kurser I ØPA
Nye kurser

Nye kurser

Herunder findes de af vores kurser, som efter sit indhold har ”premiere”. Kurserne vil være betegnet som enten et ”ajourføringskursus” (f.eks. kurset ”Dagpengereglerne ved sygdom og barsel – et ajourføringskursus”), et ”temakursus” (f.eks. ”Fratrædelsesaftaler – den ”høflige” opsigelse”), eller et kursus, som ikke tidligere, har være et del af vores kursusprogram (f.eks. ”Aktuel Skat 2023”).

Aktuel Skat 2023

Kurset har fokus på lovnyheder, og lovændringer på vej, vigtige afgørelser samt aktuelle temaer indenfor person- og selskabsskat. En række lovændringer med konsekvens for lønmodtageres rådighedsbeløb er på vej. Erhvervsbeskatningen er endvidere et fokusområde i kommende lovændringer. Nye indberetningskrav for særlige grænseoverskridende ordninger samt lempelse i de formelle krav under forskerskatteordningen. Senest er der sendt ny boligskattereform i lovudkast.

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanten - effektiviser din rolle

Kurset giver dig et indblik i, hvordan du kan navigere i din rolle som AMR samt hvad du skal være opmærksom på for at skabe succes i din rolle som AMR. Som AMR er der mange faglige kompetencer, du med fordel kan have fokus på, for at opnå succes.

Læs mere

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Regeringens lovprogram varsler bla. lovændringer af sygedagpengereformen. Ny barselsreform er vedtaget med væsentlige ændringer af barselsdagpengereglerne og deres fordeling i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

De ny barselsregler – en ajourføring

Kurset har som formål at give svar på en række spørgsmål den ny barselsreform har medført. Kurset kan med fordel tages i forlængelse af kursus om ”Barselreglerne A-Z inkl. dagpenge”. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 13.00 til 16.00.

Læs mere

Den ny ferielov - en ajourføring

På kurset samles op på en række forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov har givet anledning til. Kurset henvender sig til ansatte som arbejder med feriereglerne. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 til 12.00.

Læs mere

Den ny ferielov og barselsreformen - en ajourføring

På kurset samles op på en række forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen, har givet anledning til. Nye barselsrettigheder for surrogatforældre er på vej, samt en større ændring af barselsreformen (regeringens lovprogram 2023). Kurset forudsætter kendskab til reglerne svarende til deltagelse på kurset ”den ny ferielov” eller ”barselsreformen”.

Læs mere

Fratrædelsesaftaler - den "høflige opsigelse"

Kurset har særlig fokus på fratrædelsesaftaler – ofte kaldet den ”høflige opsigelse". Kurset giver grundig indsigt i de punkter, som en aftale kan og skal indeholde. Du får også indblik i hvordan aftalen kan skrues sammen så begge parter stilles bedst muligt. På kurset gives eksempler på en række forskellige typer af fratrædelsesaftaler.

Læs mere

Kursusdatoer

Fritstilling, suspension eller almindelig opsigelse

Hvilke regler gælder ved fritstilling, suspension eller almindelig opsigelse. Kurset har særlig fokus på valget af opsigelsesform. Om faldgruber og praktiske eksempler. Gennemgangen tager udgangspunkt i opsigelsesdokumenter og situationer, som har givet anledning til tvister, godtgørelse for uberettiget opsigelse og søgsmål – både i forhold til den ansatte og arbejdsgiver.

Læs mere

Kursusdatoer

International moms - varer

Kurset er en udvidet gennemgang af de momsmæssige problemstillinger, når virksomheder handler med varer over landegrænser.

Læs mere

International moms - ydelser

Kurset er en udvidet gennemgang af de momsmæssige problemstillinger, når virksomheder handler med serviceydelser over landegrænser

Læs mere

Kreditorbogholderiet - moms og skat

Et kursus om moms- og skattemæssige fradragsregler, som er en forudsætning for en korrekt håndtering af bilag til bogføring. Om kendskab til (nye) lovpligtige skatte- og momsafstemninger, som skal foreligge senest på tidspunktet for indberetningen. Og andre afstemningsrutiner, som er vigtige at kende til i det løbende bogholderi. Kurset er opdelt således at de skattemæssige og momsmæssige forhold behandles hver for sig - henholdsvis om formiddagen og eftermiddagen.

Læs mere

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse §9

På den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver du klædt på til at skabe et bedre arbejdsmiljø og få et overblik over rettigheder, pligter, ansvar m.m. Målet er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljøet.

Læs mere

Løn og Personale 2023

Nye afstemningskrav ved lønindberetninger og nye krav til lønprocedure beskrivelser fra 2023. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Arbejdsophold fra udlandet – særligt fokusområde fra SKAT.Nyt løntillæg som følge af afskaffelse af St. bededag og konsekvenser for lønafregning. Den ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Nye regler på vej om offentliggørelse af løngab mellem køn og konsekvenser heraf.

Læs mere

Løn og Personale 2023 - del 1

Nye afstemningskrav ved lønindberetninger og nye krav til lønprocedure beskrivelser fra 2023. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Arbejdsophold fra udlandet – særligt fokusområde fra SKAT. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 - 12.00.

Læs mere

Løn og Personale 2023 - del 2

Nyt løntillæg som følge af afskaffelse af St. bededag og konsekvenser for lønafregning. Den ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Nye regler på vej om offentliggørelse af løngab mellem køn og konsekvenser heraf.Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 13.00 - 16.00.

Læs mere

Moms og Skat 2023

Kurset giver en aktuel status på de moms- og skattemæssige fradragsregler og en gennemgang af de arbejdsgiverpligter der knytter sig til personalegoder, herunder multimedieordninger, bruttotræksordninger, personaleforeninger, lejlighedsgaver, biler, bagatelgrænser mv. Kurset er opdateret med nyeste domme, afgørelser og styresignaler fra SKAT.Kurset har været afholdt i ca. 15 år – altid opdateret med seneste nyt. Meget brugbart kursusmateriale.

Læs mere

Momskontrol – når SKAT kommer forbi..

Kurset vil være målrettet de momsområder, hvor virksomhederne erfaringsmæssigt ofte begår fejl og som Skattestyrelsen specielt har fokus på, når de kommer på momskontrol.

Læs mere

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Læs mere

Personalehåndbogen - juridisk ajourføring

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Fokus er på de personalejuridiske aspekter af håndbogen, herunder nyeste lovkrav, som skal sikre at virksomheden lever op til "ESG"-lovgivningen om personaleforhold. På kurset udleveres eksempel på personalehåndbog, der kan bruges som inspiration for ajourføring af virksomhedens egen håndbog.

Læs mere

Stress - Forebyggelse og håndtering

Stress er et udbredt problem i mange danske virksomheder. Ifølge Sundhedsstyrelsen koster psykisk belastende arbejdsmiljø årligt 3,4 milliarder i tabt produktivitet.

Læs mere

Sygedagpengereglerne

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer, som er indeholdt i kurset. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 13.00 - 16.00.

Læs mere

Sygefravær - jura og dagpenge

Kurset giver indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Gennemgangen omfatter ansættelsesretlige sygefraværsregler og dagpengeretten ved sygdom.

Læs mere

Sygefravær - Kend reglerne

Kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen. Herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 til 12.00.

Læs mere
>EventList2017Dev
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til uddannelsesprogrammer eller kurser generelt.

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk