Lønkurser & Personalekurser | Hold dig opdateret inden for dit fagområde!
Løn og Personale

Løn og Personale

Kurserne er rettet mod ansatte i private- og offentlige virksomheder, enten som ledere eller ansatte, som arbejder med løn og personaleforhold. I 2020 træder en række nye regler og love i kraft, herunder nye løntilskudsregler (ny "lab-lov"), ny arbejdsmiljølov, nyt udstationeringsdirektiv med væsentlig betydning for udenlandske ansættelser. Arbejdsgivere bliver underlagt regler om krav til arbejdstidskontroller og et nyt whistleblowerdirektiv, vil påvirke virksomheder med mere end 50 ansatte.

Aktuel Løn 2020

Aktuel løn 2020 har fokus på aktualiteter inden for løn- og personaleområdet: Feriepengeindberetninger i og efter overgangsperioden, den ny ”tilskudslov” (LAB – loven), nye beskatningsregler på firmabilerer, lønindberetning og E-indkomst, nyeste afgørelser og regler inden for barsel og sygedagpengeområdet samt udvalgte områder i ferieloven som fortsat kan være problemfyldte.

Læs mere

Ansættelsesretten 2020

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontrol, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold. Ny arbejdsmiljølov træder i kraft 1. januar 2020. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler. Senest er nyt whistleblowerdirektiv vedtaget - med konsekvens for alle arbejdsgivere med mere end 50 ansatte.

Læs mere

Arbejdsgiverpligter i ansættelsesforhold

På tværs af ansættelsesretten er der en række lovpligter, som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på. Der gælder arbejdsgiverpligter i sygefraværssager, i sager om afskedigelse, ved ansættelses af nye medarbejdere, i forhold til arbejdsmiljølovgivningen, GDPR etc. Kurset har som formål at behandle nogle af de vigtigste og lovfæstede arbejdsgiverpligter i ansættelsesforholdet. Til kurset er udviklet en fortegnelse som viser de vigtigste arbejdsgiverpligter i ansættelsesforholdet.

Læs mere

Barsel og Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Kurset har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til fleste tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Nyt direktiv fra EU vedtaget i juni 2019 om øremærket forældreorlov til begge forældre. Den 1. januar 2019 er vedtaget nye regler om forbud mod sexchikane og ny vejledning er udstedt. Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne på barselsområdet.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft - HR forhold og social sikring

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Særlig fokus på udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsvilkår og social dumping, arbejdsretlige regler, feriebestemmelser, arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarregler. Nye regler om udenlandsk arbejdskraft er trådt i kraft den 1. juni 2019. Nyt udstationeringsdirektiv vedtaget og får virkning fra 1. august 2020.

Læs mere

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Databeskyttelse i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Læs mere

Den ny ferielov - Kommune og region

De kommunale og regionale ferieaftaler træder i kraft den 1. september 2020. Der er mange ændringer og tilføjelser i forhold til den ny ferielov. Kurset giver en samlet gennemgang af ferieaftalerne, herunder også de nye aftaler om 6´te ferieuge.

Læs mere

Den ny ferielov - statens ferieaftale

Den statslige ferieaftale er faldet på plads. Reglerne adskiller sig på væsentlige områder fra den ny ferielovs almindelige regler. På kurset gennemgås i tillæg til de særlige statslige ferieregler også overgangsreglerne inden ferieaftalen træder i kraft 1. september 2020.

Læs mere

Kursusdatoer

Elever og Lærlinge - kend reglerne

Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind. Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler om elever og lærlinge. Betydningen af den ny ferielov for elever er indeholdt.

Læs mere

Feriepenge i overgangsperioden

Kurset har fokus på overgangsreglerne i forbindelse med den nye ferielov og særlige forhold i ferieloven, som har givet anledning til spørgsmål og uklarheder. Ny bekendtgørelse om indberetning af feriepenge er netop offentliggjort (oktober 2019) og giver svar på mange af de hidtil uafklarede spørgsmål til indberetning i overgangsperioden, korrektion af indberetninger, herunder korrektion efter indberetningsperiodens udløb. Deltagelse på kurset forudsætter et godt kendskab til feriereglerne. Det er f.eks. en fordel hvis du allerede på nuværende tidspunkt har deltaget på kursus om den ny ferielov, da dette kursus følger op på uklarheder og særlige forhold med den ny ferielov i tillæg til de komplicerede overgangsregler.

Læs mere

Feriereglerne A - Z (den ny ferielov - i sin helhed)

Kurset giver en bred gennemgang af ferielovens regler - det vil sige "den ny ferielov" i sin helhed. Du lærer om lønmodtagerens rettigheder, ferielovens systematik, hvilke regler som kræver aftale, hvad der gælder ved opsigelse, krav til feriens placering mv. Kurset forudsætter kun et almindeligt kendskab til feriereglerne, og er meget velegnet hvis du ønsker en gennemgang af de nye regler i ferieloven i sammenhæng med ferielovens øvrige regler.

Læs mere

HR jura - del 1: Funktionærregler mv.

Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Grundlæggende HR - jura del 1 gennemgår kontraktsforhold i forbindelse med ansættelser, herunder også timelønsansættelser og deltidsansættelser samt funktionærreglerne.

Læs mere

HR jura - del 2: Opsigelse og sygefravær

Grundlæggende HR jura del 2 gennemgår reglerne om sygefravær, herunder hvilke rettigheder og pligter, der gælder for arbejdsgiver og den ansatte. Andel del af kurset gennemgår ligeledes ansættelsesregler ved opsigelse af medarbejdere.

Læs mere

Løn og Personale 2020

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny "tilskudslov" fra 1. januar 2020, indberetning af feriepenge i overgangsperioden, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder.

Læs mere

Løntilskud på arbejdsmarkedet (inkl. ny LAB lov)

Kurset har særlig fokus på den ny LAB lov ("Løntilskudslov") som samler alle reglerne for ansatte i løntilskud, fleksjobbere, virksomhedspraktik mv. i én lov og i den forbindelse gør reglerne tidsvarende og på en række områder enklere for virksomheder. Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser, elevordninger, mentorordninger etc.

Læs mere

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovens krav. Nyt direktiv om gennemsigtighed og minimumsrettigheder i ansættelsesforhold, lov om jobklausuler, den ny ferielov og GDPR reglerne, er blot eksempler på lovgivning, som har betydning for udformning af ansættelseskontrakterne. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Læs mere

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Afgørelse fra landsskatteretten betyder, at Skattestyrelsen ikke i alle tilfælde kan underkende udbetaling af rejsegodtgørelse skattefrit, selvom arbejdsgiverkontrollen har været mangelfuld.

Læs mere

Personalehåndbogen

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Alle deltagere modtager materialet i elektronisk form efter kurset, som gør det muligt efterfølgende at tilpasse den udleverede håndbog til egne forhold. Kurset er samtidig meget brugbart i forhold til "praktisk personalejura". Kurset hører til blandt de højest "ratede" blandt vores kursusdeltagere og har været afholdt i 10 år.

Læs mere

Timelønnede, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger som knytter sig til ansatte på timeløn (vikarer, studentermedhjælpere mv.), tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser. Gennemgangen vil både tage hensyn til problemområder inden og uden for overenskomstområdet, det statslige, kommunale– og private område. Betydningen af den ny ferielov vil blive gennemgået.

Læs mere
>EventList2017Dev

Deltag på 5 kurser inden for Løn & Personale og få certifikat på uddannelsen

Kurser og uddannelse

  • Brug vores personlige uddannelseskort og spar op til 50 pct.
  • Uddannelsen - fem kurser - skal være gennemført inden for to år
  • Vi holder styr på dine kurser og din uddannelse

Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk