Lønkurser & Personalekurser | Hold dig opdateret inden for dit fagområde!
Løn og Personale

Løn og Personale

Kurserne er rettet mod ansatte i private- og offentlige virksomheder, som arbejder med løn og personaleforhold. Kurserne afdækker områder indenfor syge- og barselsdagpenge, ferieregler, personalegoder, herunder skat og indberetninger, elevforhold, timelønsansatte, løntilskudsregler mv. Brug f.eks. et personligt uddannelseskort og spar op til 50 pct. på kursusbudgettet.

Aktuel Ansættelsesret 2023/24

Fra 1. juli 2023 skal nuværende ansættelseskontrakter opdateres og nye kontrakter efter denne dato skal følge reglerne i den ny ansættelsesbevislov. Nyt direktiv fra EU - løngennemsigtighedsdirektivet - har til formål at minimere løngab mellem køn. Opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Ny lov om afskaffelse af Store Bededag og indførelse af nyt løntillæg samt vedtaget lov som skærper reglerne om seksuel chikane på arbejdspladser. På ligebehandlingsområdet indføres nye krav til bla. dokumentation og rapportering gennem en række nye standarder (ESRS).

Læs mere

Aktuel løn 2023/24

Arbejdstidsreglerne ændres - fra 2024 - på væsentlige områder. Det gælder i forhold til nye krav om registrering af arbejdstid og i forhold til "48-timers-reglen". Reglernes gennemførelse er en konsekvens af EU dom. Indførelse af nyt løntillæg fra 2024 på de områder hvor afskaffelse af st. bededag har betydning for den ansatte. Nyt EU direktiv om løngennemsigtighed får betydelig indvirkning på krav til offentliggørelse af visse lønoplysninger. Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet gennem nye afstemningskrav og krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer. Opfølgning på den ny barselsordning og nye regler fra 2024 om LGTB+ familier og kort opfølgning på den ny ferielov. Nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Overblik over nye rapporteringskrav om "bæredygtighed i personaleforhold".

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Reglerne har både bagudrettet og fremadrettet virkning for kontraktsforhold. Kurset gennemgår betydning af en række andre lovændringers betyning for kontrakten, herunder nye barselsregler, ændring i arbejdstidsregler fra 2024, nyt løntillæg mv. Kurset gennemgår også andre kontraktsforhold herunder kontraktsforhold for elever og lærlinge. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. .

Læs mere

Barselsreglerne - jura og dagpenge

Ny barselsaftale er indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

Kursus om udenlandsk arbejdskraft, herunder, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse, sociale sikring, kontraktsforhold og skatteforhold. Fra 1. april 2023 er udlændingeloven ændret med konsekvens for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Kursusdatoer

Bæredygtighed i personaleforhold - regler og rapporteringskrav

Fra 2024 vil virksomheder enten direkte eller indirekte være omfattet af nye regler og krav til rapportering om bæredygtighed i ansættelsesforhold. De gældende oplysningskrav og rapporteringsregler virksomhederne i dag er omfattet af udvides markant med nye EU regler. Kurset har som formål, at give en grundig gennemgang af oplysningskravene om ”bæredygtighed i ansættelsesforhold”. På kurset gives et overblik over nugældende og kommende regler. Kurset giver en ”trin for trin” gennemgang af processen omkring bæredygtige ansættelser og ansættelsesforhold herunder hvilke bæredygtighedsmålinger virksomheden med fordel kan opstille og igangsætte således at rapportering og oplysningskrav kan opfyldes.

Læs mere

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Regeringens lovprogram varsler bla. lovændringer af sygedagpengereformen. Ny barselsreform er vedtaget med væsentlige ændringer af barselsdagpengereglerne og deres fordeling i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Ferieloven - almindelige regler

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af den ny ferielovs almindelige regler. Herunder om ferieretten, optjening af ferie, ferieafholdelse, ferie på forskud, varslingsbestemmelser etc.

Læs mere

Kursusdatoer

Grundlæggende ansættelsesret

Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige regler, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, regler om ligebehandling, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv.

Læs mere

Grundlæggende lønadministration

Kurset har som formål at give et overblik over grundlæggende arbejdsopgaver i et lønbogholderi. Kurset har fokus på praktisk lønbehandling og lønbogføring. Kurset er praktisk tilrettelagt med opgaver, cases og indlæg.

Læs mere

Internationale ansættelser 2024

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og regler for arbejds- og opholdstilladelse.

Læs mere

Nye ansættelseskontrakter og løngennemsigtighed - nye krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. Tilsvarende har afskaffelse af St. Bededag betydning for kontraktens indhold. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Nyt direktiv (løngennemsigtighedsdirektivet) er på vej i dansk lovgivning. Opmærksomhed på direktivets bestemmelser ved kontraktsudformningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Læs mere

Nye arbejdstidsregler

Nye arbejdstidsregler, herunder krav til tidsregistrering, vil være et krav gældende fra 2024. Ændring af arbejdstidsreglerne medfører en række væsentlige konsekvenser. Ansættelseskontrakter skal ændres, arbejdstid skal registreres og dokumenteres, 48-timers reglen ændres, visse nye helbredstjek indføres, arbejdstilsynet får indsigtsret mv. Gennemgangen af arbejdstidsreglerne ses også i sammenhæng med ny "bæredygtighedskrav i personaleforhold" som bla. sigter mod større fleksibilitet i ansættelsen.

Læs mere

Opsigelse af medarbejdere

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejledning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv.

Læs mere

Personalejuridisk årskursus

Kurset gennemgår de områder inden for det personalejuridiske felt med størst aktualitet. Fra næste år ændres arbejdstidsreglerne. Nye krav om arbejdstidsregistrering indføres. Ny ”48-timers reglen” indføres og en række ansættelseskontrakter skal tilpasses. Fra 2024 bliver de fleste virksomheder direkte eller indirekte omfattet af nye regler og oplysningskrav om rapportering om bæredygtighed i personaleforhold (konsekvens af EU direktiv). Fra 1. januar 2024 indføres ”nyt løntillæg” for de ansatte som med afskaffelse af store bededagsregler mister en fridag. Kurset gennemgår endvidere regeringens lovprogram for 2023/2024 – fremlagt i forbindelse med åbning af folketinget.

Læs mere

Sygefravær - jura og dagpenge

Kurset giver indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Gennemgangen omfatter ansættelsesretlige sygefraværsregler og dagpengeretten ved sygdom. Kurset kommer overordnet rundt om forebyggende lovkrav til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, dels gennem skærpet "ESG lovgivning" ("s´et) og dernæst gennem ændringer af arbejdstidsreglerne" – som skal være implementeret fra 2024.

Læs mere
>EventList2017Dev

Deltag på 5 kurser inden for Løn & Personale og få certifikat på din uddannelse

Kurser og uddannelse

  • Brug vores personlige uddannelseskort og spar op til 50 pct.
  • Uddannelsen - fem kurser - skal være gennemført inden for to år
  • Vi holder styr på dine kurser og din uddannelse

Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål.

Telefon: 7027 0026 / 2270 0026
Mail: jd@opkurser.dk