Lønkurser & Personalekurser | Tag vores kurser og bliv lønbogholder
Løn og Personale

Løn og Personale

Kurser og Uddannelser

Kurser inden for løn- og personaleforhold

Hold dig opdateret på aktuelle områder inden for løn- og personaleområdet, og få sikret din viden og dine faglige kompetencer. I 2019 lægger vi som altid vægt på aktuelle emner og nyheder, som bl.a.:

 • Ny ferielov, ny databeskyttelseslov, nye dagpengeregler, lønindberetning o.m.a.

Kurser og uddannelse

 • Du modtager et kursusbevis efter hvert kursus.
 • Tag kurser enkeltvis - eller som led i en uddannelse, hvor du modtager et certifikat.
 • En uddannelse skal være afsluttet inden for en 2-årig periode.
 • Du kan med stor fordel benytte rabatkort og deltage på op til dobbelt så mange kurser.

Hvis du ønsker en uddannelse

 1. Vælg dine kurser

  Vælg mindst fem kurser nedenfor til din egen uddannelse.

 2. Modtag certifikat

  Efter deltagelse på kurserne modtager du et certifikat på, at du har gennemført uddannelsen inden for løn- og personaleområdet.

Dorte Groenne Hoffmann

Dorte Grønne Hoffmann

Ansvarlig for Løn og Personale

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon:  23 36 28 46
Mail:  dgh@opkurser.dk

Læg kursusforløb i kurven

Vælg de kurser din uddannelse skal bestå af og tryk på knappen "Læg kursusforløb i kurven"

Aktuel Løn 2019

Vi tager igen pulsen på lønområdet, og fokuserer på nye problemstillinger og opmærksomheder i forhold til 2018 – og ikke mindst muligheder og løsninger. Bl.a. kommer vi særligt ind på følgende aktuelle emner: Ferieloven og nye indberetningspligter, den ny indberetningslov fra 1. januar 2019, nye felter i eIndkomst, indberetninger på pensionsområdet, arbejdsudleje, sponsorater, receptioner / åbent hus-arrangementer, skattefrie godtgørelser, arbejdsgiverbetalt transport, opdatering på ny skattekontrollov mv.

Læs mere

Kursusdatoer

23. april
København
01. maj
Ringsted
02. maj
Aarhus

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Ny ferielov vedtaget, nye barselsregler, nye regler begrænser ret til indsigt i helbredsoplysninger, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den ny databeskyttelseslov, nye dagpengeregler, nye regler om praktikpladsafhængig AUB-bidrag, Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen. Principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus.

Læs mere

Kursusdatoer

13. marts
Silkeborg
18. marts
Hvidovre
12. august
København
13. august
Vejle

Barsel & Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Kurset giver en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særligt være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Ny retspraksis om omplaceringspligt til lavere stilling; Ny retspraksis om omplaceringspligt under opsigelse; ny retspraksis om opsigelse i forældreorlovsperiode.Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne.

Læs mere

Kursusdatoer

13. maj
Hvidovre
14. maj
Vejle
07. oktober
København
08. oktober
Silkeborg

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. På barselsområdet er beregningsreglerne for dagpengerefusion ændret i 2017 samtidig med at de er foretaget en række regelforenklinger. Fra 1. januar 2018 vedtages ny fleksibel fædreorlov. 1. februar 2018 indføres nye regler for "sorgorlov" og bortadabtion i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Kursusdatoer

06. juni
Aarhus
20. juni
København
04. november
København
07. november
Vejle

Den ny ferielov - en praktisk implementering

Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket.

Læs mere

Kursusdatoer

29. april
Odense SV
21. maj
Hvidovre
22. maj
Vejle
23. maj
Hvidovre
03. juni
Vejle
04. juni
Aalborg
06. juni
Glostrup
13. juni
Hvidovre
19. juni
Kolding

Den ny ferielov - kend reglerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. På kurset vil der blive lagt vægt på de ændringer som kommer. Virksomhederne skal i god tid inden ikrafttræden foretage nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter. Arbejdsgiver har en stor opgave i at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte således at overgangen til det nye feriesystem bliver vellykket.

Læs mere

Kursusdatoer

25. februar
Glostrup
27. februar
Aarhus V
11. april
Silkeborg
23. april
Hvidovre
21. august
København
22. august
Vejle

Den ny ferielov - offentlige område

Kursus om de nye ferieregler med særlig fokus stat, region og kommunale arbejdsgivere. Kurset er rettet mod HR-chefer og deres medarbejdere, personalejurister, advokater og andre, der arbejder med personalejura på det offentlige område.

Læs mere

Kursusdatoer

24. april
Silkeborg
09. maj
København
24. september
København
25. september
Vejle

Elever og Lærlinge - kend reglerne

Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind. Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler om elever og lærlinge. Fra 2017 er det nu muligt for arbejdsgiver at modtage 40.000 kr. i bonus fra staten for udenlandsk ansatte medarbejdere (flygtninge i arbejde).

Læs mere

Kursusdatoer

09. april
København
10. april
Silkeborg
22. oktober
København
23. oktober
Vejle

Funktionæransatte - kend reglerne

Kurset indeholder en gennemgang af alle de regler, der er vigtige at kende, når man har funktionæransatte. Herunder regler for fravigelse af funktionærloven, funktionærlignende ansættelse, opsigelsesregler, barselsregler, ferie, bortvisning mv.

Læs mere

Kursusdatoer

26. august
Aarhus
27. august
København

Løn & Personale 2019

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov, ny barselsdagpengeregler, ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Læs mere

Kursusdatoer

26. februar
Vejle
28. februar
Hvidovre
11. april
Aalborg
23. maj
Roskilde
04. juni
Silkeborg
26. august
Rønne
02. september
Vejle
10. oktober
København
27. november
København
11. december
Aarhus

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Læs mere

Kursusdatoer

09. september
København
10. september
Silkeborg

Opsigelse af medarbejdere - jura og HR

Første del af kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Der er en række forhold som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på – herunder at opsigelsen til enhver tid er sagligt begrundet. Der gives eksempler på saglige og usaglige opsigelser. Anden del af kurset ser på ”den værdige opsigelse” og ”den svære samtale” og giver indsigt i hvordan en række andre virksomheder har valgt at håndtere større, mindre og individuelle opsigelser.

Læs mere

Kursusdatoer

15. oktober
København
16. oktober
Vejle

Personalegodeskat & Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Ny afgørelse fra landsskatteretten betyder, at SKAT ikke i alle tilfælde kan underkende udbetaling af rejsegodtgørelse skattefrit, selvom arbejdsgiverkontrollen har været mangelfuld.

Læs mere

Kursusdatoer

15. maj
Aarhus
28. maj
København
26. september
Vejle
21. november
København

Personalehåndbogen

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Alle deltagere modtager materialet i elektronisk form efter kurset, som gør det muligt efterfølgende at tilpasse den udleverede håndbog til egne forhold. Kurset er samtidig meget brugbart i forhold til "praktisk personalejura". Kurset hører til blandt de højest "ratede" blandt vores kursusdeltagere. Har været afholdt i 10 år.

Læs mere

Kursusdatoer

23. april
Hvidovre
29. april
Silkeborg
13. november
København
14. november
Aarhus

Persondata i ansættelsesretten - en praktisk implementering

Kurset har fokus på den ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område(udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Læs mere

Kursusdatoer

17. juni
København
18. juni
Vejle

Persondataforordningen – dokumentationskrav og regler

Reglerne for behandling af personoplysninger er trådt i kraft 25. maj 2018. Datatilsynet har planlagt deres tilsyn for resten af 2018. På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med.

Læs mere

Kursusdatoer

18. marts
Hvidovre
19. marts
Silkeborg
04. september
København
05. september
Vejle

Personoplysninger og datasikkerhed

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav. På kurset præsenteres du for en række teknikker og metoder, som skal sikre at behandlingskravene i forordningen efterleves. Kort sagt giver vi indblik i hvordan ”compliance arbejdet” gribes an.

Læs mere

Kursusdatoer

03. april
København
10. april
Vejle

Praktisk Personalejura (2 dage)

Kurset er tilrettelagt for ledere– på alle niveauer - og ansatte i en HR funktion som har behov for et overblik over arbejdsgivers (og den ansattes) rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset afholdes over to dage og har en praktisk tilgang til området i form af bl.a. eksempler på kontrakter og andre dokumenter som er nyttige i forholdet mellem arbejdsgiver og den ansatte. På kursets første dag er fokus på ansættelseskontrakten, opsigelse og sygefravær.

Læs mere

Kursusdatoer

01. april -
02. april
København
03. april -
04. april
Vejle
18. september -
19. september
København
02. oktober -
03. oktober
Aarhus

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen, herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv.

Læs mere

Kursusdatoer

02. september
København
03. september
Vejle

Timelønnede, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger som knytter sig til ansatte på timeløn, (vikarer, studentermedhjælpere mv.) tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser. Gennemgangen vil både tage hensyn til problemområder inden og uden for overenskomstområdet, det statslige, kommunale– og private område. Betydningen af den ny ferielov vil blive gennemgået.

Læs mere

Kursusdatoer

06. maj
København
07. maj
Silkeborg
11. november
København
12. november
Vejle
>EventList2017Dev