Sygefravær - Jura og dagpenge
Sygefravær - Jura og dagpenge
Sygefravær - Jura og dagpenge
Kurset giver indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Gennemgangen omfatter ansættelsesretlige sygefraværsregler og dagpengeretten ved sygdom. På kurset orienteres om den ny politiske aftale om revision af det nuværende sygedagpengesystem. Med aftalen er det formålet at forenkle og målrette det nuværende dagpengesystem.

 

Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og jursister. 
   
           
Indhold

Formiddag: Sygefravær - hvad siger juraen:
 
Fraværsårsager og sygdomsbegrebet – hvad siger juraen
 
 • Lægebesøg i arbejdstiden og sygdomsbegrebet  
 • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær
 • Sygdom og handicap
 • Sygdom som følge af stress
 • Fravær ved børns sygdom, fravær ved andre nærtståendes sygdom                                                
 • Graviditetsbetinget sygdom
 • Fravær som følge af lægebesøg, familieforpligtelse og andre ikke direkte sygdomsrelaterede forhold 
 • Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb
 
Sygdom i forbindelse med ansættelse
 
 • Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse – helbredsoplysningslovens krav til oplysning om sygdom
 • Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv. 
 
Delvise syge- og raskmeldinger
 
 • Hvad siger loven
 • Raskmelding i forhold til andre end nuværende arbejdsgiver (”den brede vurdering”) 
 
Sygdom og ferie
 
 • Den ansattes dokumentationskrav overfor arbejdsgiver når sygdom indtræder under ferie, Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?   

 
Særlige arbejdsgiverpligter mv.
 
 • Lovpligtige sygefraværssamtale, mulighedserklæring mv.
 • Delvis tilbagevenden til arbejde/restarbejdsevne
 • Forebyggende lægebesøg mv.
 • 120-dages-reglen  
 
Den ansattes pligter under sygdom eller andet fravær
 
 • Den ansattes underretnings- og dokumentationspligt
 • Lægeerklæringer
 • Om den ansattes pligter under sygdom 
 
Sygdom og handicap
 
 • Hvornår foreligger der et handicap?
 • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiver ikke er bekendt med, at den ansattes sygdom udgør et handicap?
 • Handicap og 120-dages-reglen
 • Retsbaseret omsorgsorlov i tilfælde af en alvorlig syg eller omsorgskrævende pårørende
 
Sygefravær og persondatalovgivningen
 
 • Om begræsningen af arbejdsgivers indsigtsret i forhold til reglerne om følsomme oplysninger
 • Sygefravær og sygefraværsstatistik
 
Sygefravær og ESG krav
 • Måling/registreringskrav af "sygefravær" ("S´et" i ESG)
 
Pause fra 12.00 - 13.00
 
Eftermiddag: Sygedagpengereglerne 
 
 
Om retten til sygedagpenge:
 
 • Krav om uarbejdsdygtig pga. egen sygdom
 • Smal vurdering af uarbejdsdygtighed
 • Bred vurdering af uarbejdsdygtighed              
 
Anmeldelse af sygedagpengesager:
 
 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag?
 • Hvilke anmeldelsesfrister skal arbejdsgiver overholde?
 • Hvornår opnås der ret til sygedagpenge
 • Arbejdsgiverens og kommunens beskæftigelseskrav
 
Betaling af løn under sygdom/sygedagpenge:
 
 • Løn under sygdom og sygedagpenge i arbejdsgiverperioden
 • Betingelserne for udbetaling til medarbejder i arbejdsgiverperiode?
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?
 • Hvornår ophører sygedagpengene
 • Forlængelse af sygedagpengeperioden
 
§ 56-aftaler:
 
 • Mulighed for §56 aftaler – hvordan indgår disse aftaler
 • Gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne
 
Arbejdsgiverpligter under sygdomsforløb:
 
 • Hvilke pligter påhviler arbejdsgiver?
 • Sygefraværssamtaler
 • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan?
 • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester                                 
 
Krav til den sygemeldte i sygedagpengesager:
 
 • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
 • Hvilke pligter påhviler den ansatte under sygdomsforløbet i sygedagpengesager?
 • Krav til opfølgning, lægebehandling mv.
 • Når den sygemeldte ikke medvirker til opfølgning?
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge?
 • Ændringer fra 1. januar i 2020 i kravene om lægeattest inden den første sygefraværssamtale i dagpengesager
 
Beregning af refusion til arbejdsgiver:
 
 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere
 
Sygedagpengereglerne og samspillet med ansættelsesretten:
 
 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?
 
Når medarbejder overgår til jobafklaringsforløb:
 
 • Hvad er konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb
 
Fast-track løsning – om hurtigere opfølgning i sygdomsforløb:
 
 • Formålet med ”fast-track”
 • Hvem kan søge ”fast-track”
 • Arbejdsgivers anmodning om tidlig opfølgning på sygdomsforløb

Andre forhold:
 
 • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne
 • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse
 • Udvidet sygedagpengeret for løsarbejdere

 

Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.5.500,00 + moms
Fra 2.700 kr. via rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktør:

 • Voldgiftsdommer Rami C. Sørensen

Et super godt kursus, det er virkelig lang tid siden jeg har fået så meget ud af et kursus.

Susanne Storgaard, Semler Retail Odense A/S.

Sygefravær - Jura og dagpenge

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.