Indførelse af arbejdstidsregistrering

Forslag til lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (Indførelse af registreringskrav og mulighed for at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid)

(Lovforslag nr. L 68)

L 68 - 2023-24 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. (Indførelse af registreringskrav og mulighed for at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid). / Folketinget


Med lovforslaget indføres der mulighed for, at lønmodtagere og arbejdsgivere på udvalgte områder kan indgå individuelle aftaler om, at der kan arbejdes ud over 48 timer i gennemsnit om ugen. Sådanne aftaler kan alene indgås, hvis der er hjemmel hertil i en kollektiv overenskomst, der er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter.

  • Muligheden for at indgå aftale om, at der kan arbejdes ud over 48 timer om ugen i gennemsnit, kan alene anvendes i forhold til lønmodtagere, der er omfattet af overenskomstbestemmelser om rådighedsvagter. Desuden skal de pågældende lønmodtagere varetage samfundskritiske funktioner. Det gælder fx læger, brandmænd og ambulanceførere. Beskæftigelsesministeren får med lovforslaget dog bemyndigelse til - efter fælles anmodning fra de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter - at udvide adgangen til andre områder.
  • Med lovforslaget indføres der desuden krav om, at arbejdsgivere skal indføre et arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for den enkelte lønmodtager. Kravet er en minimumsimplementering af EU-Domstolens dom i sag C-55/18, der fastslog, at medlemslandene er forpligtet til at implementere krav om registrering af de enkelte lønmodtageres daglige arbejdstid. Der vil være fuld metodefrihed i forhold til, hvordan den daglige arbejdstid måles og registreres. Desuden vil visse lønmodtagere kunne undtages fra registreringskravet.
  • Derudover indeholder lovforslaget tekniske præciseringer og justeringer.
  • Lovforslaget er en udmøntning af en partsaftale af 30. juni 2023 indgået mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne (AC).
  • Lovforslaget vil træde i kraft den 1. juli 2024.
Fremsat 08-11-2023
1. behandling afbrudt / udsat 16-11-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 24-11-2023
Frist for spørgsmål 12-12-2023
Frist for ændringsforslag 04-01-2024
Frist for svar 05-01-2024
Politisk drøftelse 10-01-2024
Betænkningsafgivelse planlagt til 10-01-2024
Sat på dagsorden til 2. behandling 18-01-2024
Sat på dagsorden til 3. behandling 23-01-2024
Aktuel løn 2024

  • ​3. juni Hvidovre
  • 10. juni Aarhus

Nye barselsregler, nye ferieregler, nye krav om dokumentation af afløningsforhold mellem køn, nye arbejdstidsregler og andre nyheder som har indvirkning på løn- og personaleforhold. Endvidere orienteres om indholdet af reform af personskatten.

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.