Berettiget eller uberettiget rykkergebyr

Sags-ID: 1758

Sagstype: Almindelig fogedsag

Sagsemner: Fogedret proces, Pengekrav

Sagsbehandlerens sagsnummer: 6578/22

Lukket retssal: Nej

Retssag Nummer: FS-2398/2018-ALB

Dokument-ID: 1758

Dokumenttitel: HistoriskDokument

Dokumenttype: Afgørelse

ECLI: ECLI:DK:ALB:2022:FS0000000076

Horisontal sambehandling: Nej

Instans: 1. instans

Ophævet fra småsagsprocessen: Nej

Lovreferencer:
 

Sagen drejer sig om opgørelsen af en fordring til udlæg på baggrund af gældsbrev mellem skyldner og kreditor. Kreditor har påstået sagen fremmet for det fulde beløb inklusiv fire rykkergebyrer.


Opgørelse af fordring til udlæg og rykkergebyrers lovlighed

Resume: Sagen vedrører opgørelsen af en fordring til udlæg baseret på et gældsbrev mellem en skyldner og Basisbank. Kernen i sagen er, om opkrævningen af fire rykkergebyrer fra skyldneren er i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser, der tillader opkrævning af maksimalt tre rykkergebyrer pr. ydelse i et gældsforhold. Skyldneren havde betalt alle forfaldne ydelser indtil november 2017, men undlod derefter at betale den forfaldne ydelse for december 2017, hvilket resulterede i pålæggelse af rykkergebyrer. Kreditoren argumenterede for, at de pålagte rykkergebyrer var rimelige omkostninger for inddrivelsen af fordringen, og at en anden fortolkning af loven ville forhindre rimelig kompensation for kreditoren.

Domsafsigelse: Fogedretten afgjorde, at opkrævningen af mere end tre rykkergebyrer for en sammenhængende periode, hvor skyldneren ikke har været i stand til at indfri gælden, ikke er i overensstemmelse med rentelovens § 9b. Retten lagde vægt på lovens formål om at sikre en rimelig rykningsprocedure og beskytte forbrugeren mod formålsløs rykning for en betaling, som forbrugeren ikke er i stand til at udligne. På baggrund af retspraksis og bemærkningerne til rentelovens § 9b, fandt retten, at der ikke kan tilskrives mere end tre rykkergebyrer for en sammenhængende periode af restance vedrørende samme skyldforhold, uanset delbetalinger. Sagen blev derfor nægtet fremme for det fulde opgjorte beløb inklusive de fire rykkergebyrer, og der blev udsat med henblik på at fremme sagen for det opgjorte beløb fratrukket det uberettigede rykkergebyr.

Inddrivelse af tilgodehavender

  • 28. maj Hovedstaden
  • 29. maj Aarhus

Kurset giver indblik i opgaverne ved inddrivelse af tilgodehavender, uanset om der er tale om indenlandske eller udenlandske fordringer. Eller om der er tale om fordringer rettet mod et konkursbo, et selskab under rekonstruktion eller blot en "dårlig" betaler..

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.