Sag om, hvorvidt sagsøgte uretmæssigt har bortvist sagsøger fra sin stilling hos sagsøgte, hvorefter sagsøger er berettiget til erstatning for løn m.v. og godtgørelse for usaglig afskedigelse og for mangelfuldt ansættelsesbevis

Sag om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at bortvise sagsøger fra sit ansættelsesforhold eller om sagsøger som konsekvens af den uberettigede bortvisning er berettiget til at modtage erstatning for tilsidesættelse af kontraktens tidsvilkår, godtgørelse for usaglig afskedigelse samt godtgørelse i henhold til Funktionærlovens § 2 a

Sag om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at bortvise sagsøger fra sit ansættelsesforhold eller om sagsøger som konsekvens af den uberettigede bortvisning er berettiget til at modtage erstatning for tilsidesættelse af kontraktens tidsvilkår, godtgørelse for usaglig afskedigelse samt godtgørelse i henhold til Funktionærlovens § 2 a

Sag om økonomisk mellemværende mellem sagsøger og sagsøgte (fagforening), som følge af at sagsøger blev bortvist fra sin stilling hos sagsøgte (fagforening)

Sag om sagsøgtes uberettigede bortvisning af sagsøger i funktionærforhold

Tiltale for svig med offentlige midler af særlig grov karakter efter straffelovens § 289a, stk. 1, jf. stk. 4, jf. § 289, stk. 1, til dels, jf. § 81d, stk. 2, jf. stk. 1, samt overtrædelse af straffelovens § 290a, stk. 2, jf. stk. 1. Påstand om tillægsbøde, samt frakendelse af retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed i Danmark eller i udlandet.

Sag om sagsøgers ansættelsesforhold hos sagsøgte

Tiltale for svig med offentlige midler af særlig grov karakter efter straffelovens § 289 a, stk. 1, jf. stk. 4, jf. § 289, stk. 1, jf. stk. 2. Påstand om frakendelse af rettigheden til at stifte og deltage i ledelsen af en erhvervsmæssig virksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, samt om frakendelse af retten til at stifte og deltage i ledelsen i foreninger

Sag om, hvorvidt en sejvejende institution var berettiget til at standse lønudbetalingen til sagsøgeren

Stadfæstelse af byrettens dom i sag om bedrageri efter straffelovens § 279 og dokumentfalsk efter straffelovens § 171

Sag om bortvisning fra arbejdsplads på grund af kørselsforbud

Sag om, hvorvidt en arbejdstager har et krav mod sin tidligere arbejdsgiver på betaling af højere timeløn og for udført overarbejde, jf. aftalelovens § 36 samt spørgsmålet om, hvorvidt arbejdstageren har krav på godtgørelse efter arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven og ansættelsesbevisloven

Sag om manglende betaling af fritvalg, pension og værdien af feriefridage i en fleksjobansættelse, om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven og efter ansættelsesbevisloven

Denne sag angår, om sagsøgtes opsigelse af sagsøgeren, den 31. august 2016 var saglig, og om en efterfølgende bortvisning den 5. september 2016 var berettiget

Tiltale for bl.a. bedrageri efter straffelovens § 279. Påstand om erstatning og udvisning

Byrettens dom blev stadfæstet

Sagen omhandler, hvorvidt sagsøger har bevaret sin ansættelsesanciennitet i forbindelse med skiftet fra én skole til en anden skole i samme kommune, således at sagsøger ikke kan anses for afskediget i prøvetiden

Sagen drejer sig om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning i anledning af en tilskadekomst, som er anerkendt som arbejdsskade, og som efter sagsøgers opfattelse i væsentligt omfang har medvirket til, at sagsøger efterfølgende har lidt et erhvervsevnetab.

Opsigelse af medarbejdere

  • 24. juni Hovedstaden
  • 25. juni Aarhus

Kend reglerne, opsigelsesprocessen, ferie og opsigelse, sygefravær og opsigelse etc. Kurset er relevant for offentlige- og private arbejdsgivere


Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.