Rapporteringskrav om bæredygtighed - ESG - træder i kraft i 2024

Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering og EU-direktiv om forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsdirektivet m.v.)


Ministerium: Erhvervsministeriet

Udgivet den: Unknown Date

Entydig identification: 20231XX00493

Kort navn: 2023/1 SF.L L 107

Dokument type: SF.L

Dokumentets rangering: A

Forskriftens nummer: L 107

År for udstedelse: 2023


Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love

  • Gennemførelse af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
  • Forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsdirektivet m.v.

Nøglepunkter:

  • Krav om bæredygtighedsrapportering for store virksomheder, børsnoterede virksomheder (undtagen mikrovirksomheder) og visse finansielle virksomheder
  • Rapporteringen skal følge europæiske standarder og forsynes med en revisorerklæring
  • Størrelsesgrænser for mikro-, små og mellemstore virksomheder forhøjes
  • Formålet er at fremme bæredygtige investeringer og give en konkurrencefordel til virksomheder, der går forrest i bæredygtighed

Indhold:

Lovforslaget indfører nye krav til bæredygtighedsrapportering for en bredere gruppe af virksomheder end tidligere. Dette inkluderer alle store virksomheder, børsnoterede virksomheder (med undtagelse af mikrovirksomheder) samt visse finansielle virksomheder. Disse virksomheder skal fremover rapportere om bæredygtighedsforhold i deres årsrapporter efter europæiske standarder. Rapporteringen skal desuden forsynes med en revisorerklæring med begrænset sikkerhed og indberettes digitalt.

For at afspejle den seneste inflation og undgå, at virksomheder utilsigtet omfattes af skærpede krav, hæves størrelsesgrænserne for mikro-, små og mellemstore virksomheder i årsregnskabsloven med 25 pct. Dette betyder, at flere virksomheder vil blive omfattet af lempeligere regnskabskrav.

Formålet med lovforslaget er at skabe større gennemsigtighed om virksomheders bæredygtighedsoplysninger, hvilket vil gøre det lettere at foretage grønne investeringer. Lovforslaget forventes at medføre positive klima- og miljømæssige konsekvenser ved at fremme bæredygtige investeringer.

Implementeringen af EU's nye bæredygtighedsrapporteringskrav medfører betydelige omkostninger for dansk erhvervsliv, både i form af omstillingsomkostninger og løbende omkostninger. Disse omkostninger skyldes primært behovet for at investere i nye IT-systemer, omstille arbejdsgange og opkvalificere medarbejdere for at kunne rapportere efter de nye regler.

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering, samt Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2023/2775 om ændring af størrelseskriterierne for mikrovirksomheder, små, mellemstore og store virksomheder eller koncerner.

Personalejuridisk forårskursus

  • 7. marts Hvidovre
  • 14. marts Aarhus

Ny barselslovgivning, ferieregler oplysningskrav i ansættelsesforhold (ESG), nye krav om tidsregistrering i ansættelsesforhold, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens. Datatilsynet har fokus på AI og GDPR. 
 

(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold

  • 18. sept. i Hvidovre
  • 19. sept. i Vejle

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 - 12.00.

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.