Kursusoversigt - Se alle kurser hos Økonomi & Personale
Kursusprogram

Kursusprogram

Aktuel Løn 2020

Om feriepenge til indefrysning, miniferieperioden (1. maj til 30. september) og overførsel af ferie, nye tilskudskudsregler ved nyansættelser (LAB – loven), sygedagpenge og ferie, herunder ny praksis om modregnings i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Ny bilbeskatning fra 1. januar 2020. Når SKAT kommer forbi

Læs mere

Aktuel Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra Skatterådet. Desuden fokuserer vi på Skattestyrelsens udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...

Læs mere

Ansættelsesretten 2020

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Miniferieåret og feriepenge til indberetning samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Ny arbejdsmiljølov træder ikraft 1. januar 2020. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen er trådt i kraft fra nytår.

Læs mere

Arbejdsgivers ledelsesret og -pligter i ansættelsesforhold

Arbejdsgiver har retten til at lede og fordele arbejdet. Kurset ser på udstrækningen og indholdet af denne ledelsesret. Senest har Coronasituationen udfordret grænserne for denne ledelsesret. Også arbejdsgiverpligter i forhold til aflønning, sygedagpenge, brugen af hjemmearbejdsplads og arbejdsmiljøet er aktualiseret under coronakrisen og vil blive behandlet på kurset. På tværs af ansættelsesretten er der endvidere en række lovpligter, som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på. Der gælder arbejdsgiverpligter i sygefraværssager, i sager om afskedigelse, ved ansættelses af nye medarbejdere, i forhold til arbejdsmiljølovgivningen, GDPR etc. Kurset har som formål at behandle nogle af de vigtigste og lovfæstede arbejdsgiverpligter i ansættelsesforholdet. Til kurset er udviklet en fortegnelse som viser de vigtigste arbejdsgiverpligter i ansættelsesforholdet.

Læs mere

Barsel og Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Kurset har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til fleste tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Nyt direktiv fra EU vedtaget i juni 2019 om øremærket forældreorlov til begge forældre. Den 1. januar 2019 er vedtaget nye regler om forbud mod sexchikane og ny vejledning er udstedt. Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne på barselsområdet.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft - HR forhold og social sikring

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Særlig fokus på udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsvilkår og social dumping, arbejdsretlige regler, feriebestemmelser, arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarregler. Nye regler om udenlandsk arbejdskraft er trådt i kraft den 1. juni 2019. Nyt udstationeringsdirektiv vedtaget og får virkning fra 1. august 2020.

Læs mere

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Læs mere

Databeskyttelse i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Læs mere

Dødsbobeskatning

Kurset giver en grundig opdatering omkring nyeste lovgivning, lovgivning på vej, afgørelser og domme mv. indenfor dødsboskatteområdet. Kurset har herudover fokus på udvalgte og særligt problemfyldte områder, som kræver et indgående kendskab til dødsboskatteområdet og anden tilknyttet lovgivning, herunder aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Kurset har bl.a. fokus på konsekvenserne af nedsat boafgift ved overdragelse af virksomhed.

Læs mere

Effektiv debitorstyring

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholder fungerer. Der er særlig fokus på de mange digitale muligheder, som bør indføres i debitorbogholderiet. De digitale muligheder er både tidsbesparende og giver ganske simpelt langt flere penge i kassen! Der er tale om et grundkursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi. Kurset henvender sig til både nyansatte og ansatte med erfaring.

Læs mere

Elever og Lærlinge - kend reglerne

Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind. Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler om elever og lærlinge. Betydningen af den ny ferielov for elever er indeholdt.

Læs mere

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over, hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra Skattestyrelsen, og bindende svar indenfor energiafgiftsområdet.

Læs mere

Excel - Controllere (2 dage)

Kursets formål er at give dig indblik i nogle af de mere avancerede faciliteter i Excel, dataimport, automatisering og rapportering. Kurset omfatter masser af tips og tricks i forbindelse med Excel, samt nyttige ”Workarounds”, der lader dig udføre ting Excel ikke selv kan.

Læs mere

Excel - For revisorer (2 dage)

Dette kursus henvender sig til revisorer eller medarbejdere i revisionsfirmaer. Kurset omhandler funktioner og faciliteter i Excel, som med fordel kan anvendes i forskellige modeller, der benyttes af revisorer. Kurset omfatter endvidere en lang række af tips og tricks, som gør arbejdet i Excel lettere, sjovere og forhindrer mange fejlkilder. Kurset veksler mellem teori og praksis, så der bliver masser af muligheder for at afprøve det teoretiske stof i praksis.

Læs mere

Excel Bogholdere

Dette online kursus er målrettet til medarbejdere i økonomifunktioner. På kurset indgår eksempler på opgaver, som er typiske i bogholderiet og økonomiafdelingen, så det indlærte kan tages i brug efter kurset.

Læs mere

Excel Grundlæggende

På dette online kursus lærer du de grundlæggende færdigheder i Excel. Avancerede formler, sortering og filtrering af lister, tabeller, formateringer og diagrammer.

Læs mere

Excel VBA

På dette online kursus introduceres du til de vigtigste byggesten i VBA-programmering.

Læs mere

Excel Videregående

På dette online kursus lærer du avancerede funktioner i Excel. Der er fokus på funktioner til at behandle større datamængder, så som opslagsfunktioner, beregninger, fremhævning, opstillinger med Pivottabeller, sortering og filtrering.

Læs mere

Feriepenge til indefrysning og miniferieåret

Kurset har fokus på overgangsreglerne i forbindelse med den nye ferielov og særlige forhold i ferieloven, som har givet anledning til spørgsmål og uklarheder. Ny bekendtgørelse om indberetning af feriepenge er netop offentliggjort (oktober 2019) og giver svar på mange af de hidtil uafklarede spørgsmål til indberetning i overgangsperioden, korrektion af indberetninger, herunder korrektion efter indberetningsperiodens udløb. Coronasituationen giver en række konsekvenser på ferieafholdelse i miniferieåret og efter den 1. september 2020. Om relevante overvejelser i denne sammenhæng.

Læs mere

Feriereglerne A - Z (den ny ferielov)

Kurset giver en bred gennemgang af ferielovens regler - det vil sige "den ny ferielov" i sin helhed. Du lærer om lønmodtagerens rettigheder, ferielovens systematik, hvilke regler som kræver aftale, hvad der gælder ved opsigelse, krav til feriens placering mv. Kurset forudsætter kun et almindeligt kendskab til feriereglerne, og er meget velegnet hvis du ønsker en gennemgang af de nye regler i ferieloven i sammenhæng med ferielovens øvrige regler.

Læs mere

Firmakursus - Moms A-Z

Dette kursus afholdes som firmakursus i egne lokaler. I 2020 er der mulighed for at vælge mellem 8 datoer som er den første fredag i månederne februar, april, maj, juni, august, september, oktober og november (forudsat det ikke er en helligdag). Kurset koster 20.000 kr. ved 10 deltagere. Deltagere herudover betales med 1.000 kr. pr. deltager. Forplejning er ikke indeholdt i prisen. Der er tale om et grundlæggende kursus, der behandler momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret samt håndtering af investeringsgoder. Kurset giver desuden en introduktion til lønsumsafgift, godtgørelse af energiafgifter og moms ved handel med udlandet. Kurset blev første gang afholdt i 1999, men indholdet er naturligvis tilpasset "tiden", og er altid opdateret med nyeste regler og praksis.

Læs mere

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Læs mere

GDPR - compliance mv. (netværk)

På netværksmødet er hovedtemaet "GDPR - compliance". Om overvågning af ansatte og forholdet til GDPR, om ny retssikkerhedspakke, Årshjul til GDPR compliance og datatilsynets særlige fokusområder for 1. halvdel af 2020 samt hvordan man forbereder sig på tilsyn fra Datatilsynet.

Læs mere

GDPR i praksis - compliance og dokumentation

Reglerne for behandling af personoplysninger er trådt i kraft 25. maj 2018. De første bødeforlæg fra datatilsynet lægger op til bøder i millionklassen. Mange hundrede sager er allerede planlagt af tilsynet.Mange Databehandleraftaler bør laves om som en konsekvens af at EU netop har underkendt Datatilsynets Databehandleraftale.På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene.

Læs mere

HR jura - del 1: Funktionærregler mv.

Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Grundlæggende HR - jura del 1 gennemgår kontraktsforhold i forbindelse med ansættelser, herunder også timelønsansættelser og deltidsansættelser samt funktionærreglerne.

Læs mere

HR jura - del 2: Opsigelse og sygefravær

Grundlæggende HR jura del 2 gennemgår reglerne om sygefravær, herunder hvilke rettigheder og pligter, der gælder for arbejdsgiver og den ansatte. Andel del af kurset gennemgår ligeledes ansættelsesregler ved opsigelse af medarbejdere.

Læs mere

Håndtering af medarbejdere i forhold til GDPR (Netværk - Persondata)

Dagens hovedtema for årets andet møde i netværksgruppen, vil være håndtering af medarbejdere i forhold til GDPR - herunder tillidsrepræsentanter samt privatlivspolitik for medarbejdere. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper, advokat Reza Ahmadian, Kromann Reumert og Rami Chr. Sørensen, DJØF.

Læs mere

Kursusdatoer

Håndtering af store data med Pivottabeller

På dette online kursus lærer du helt fra bunden at oprette Pivottabeller med henblik på at analysere data. Du vil kunne forstå den logiske opbygning og indretning af Pivottabeller.

Læs mere

Inddrivelse af tilgodehavender

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholderi ser ud i 2020. Der er særlig fokus på de mange digitale muligheder, som bør indføres i debitorbogholderiet. De digitale muligheder er både tidsbesparende og giver ganske simpelt langt flere penge i kassen! Der er tale om et grundkursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi. Kurset henvender sig til både nyansatte og ansatte med erfaring.

Læs mere

International Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

EU - momsreformen implementeres løbende fra 1. januar 2020. Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås.

Læs mere

Kreditorbogholderiet

Kreditorbogholderiet er for ansatte, som arbejder med opgaver inden for kreditorbogholderiet. Nogle af hovedpunkterne for kurset er rapporteringsopgaver, regnskabskrav, skattemæsige mindstekrav, renter, gebyrer, interne kontroller, kredittider mv. Efter kurset vil du bl.a. have kendskab til regnskabskrav, gebyrregler, købers rettigheder og pligter mv.

Læs mere

Ledelse eller manipulation

Mød Jan Hellesøe, Peter Lund Madsen, Jens Veggerby, Anders Wejrup, Mads Krøjgaard og Mads Steffensen, som binder konferencen om Manipulation sammen. Du bliver konstant påvirket af dine omgivelser: Ord, billeder og lyde bombarderer dine sanser. Men hvad vigtigere er: Du bliver også konstant manipuleret. Uden du er klar over det. Blandt kolleger, i relationer, i virksomhedsregnskaber, i virksomhedsledelse mv. Manipulation kan koste arbejdspladser, virksomhedslukninger, trivsel på arbejdspladsen, og kan koste menneskelige tragedier.

Læs mere

Læs og forstå et regnskab

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På dette kursus lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På kurset veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Læs mere

Løntilskud på arbejdsmarkedet (inkl. ny LAB lov)

Kurset har særlig fokus på den ny LAB lov ("Løntilskudslov") som samler alle reglerne for ansatte i løntilskud, fleksjobbere, virksomhedspraktik mv. i én lov og i den forbindelse gør reglerne tidsvarende og på en række områder enklere for virksomheder. Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser, elevordninger, mentorordninger etc.

Læs mere

Microsoft Teams

På dette online kursus lærer du at benytte Microsofts nye samarbejdsværktøj, Teams. Med Teams kan du samarbejde med kollegaer og/eller kontakter uden for din organisation (gæster) - I kan dele filer og arbejde i samme fil, flere personer samtidigt. Desuden kan I kommunikere enten i et Team, i en Chat eller lave et video-møde med 2 eller flere deltagere.

Læs mere

Momsfokus 1 - Investeringsgoder, biler, sammensatte leverancer mv.

På kurset gennemgås reglerne for investeringsgoder, sammensatte leverance, motorkøretøjer, handel med ydelser over landegrænser, Delvist momsfradrag og regulering af momsgrundlaget. Kurset indgår som en del af Moms Master Class.

Læs mere

Momsfokus 2 - Kantinemoms, Hotelmoms, sponsorater mv.

På kurset indgår reglerne om kantinemoms, sponsorater, hotel og restauration, international handel med varer, fast ejendom og koncerninterne handler. Kurset indgår som en del af Moms Master Class.

Læs mere

Momsreglerne fra A-Z

Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du blot ønsker en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

Læs mere

Nye og fleksible ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Nyt direktiv om gennemsigtighed og minimumsrettigheder i ansættelsesforhold, lov om jobklausuler, den ny ferielov og GDPR reglerne, er blot eksempler på lovgivning som har betydning for udformning af ansættelseskontrakterne. Senest har Coronasituationen også medført overvejelser om at bestemmelserne om arbejdsgivers ledelsesret bør præciseres i kontrakten. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.Kurset har også fokus på at præsentere kontrakter som ud fra sit indhold kan begrænse konflikter, som kan opstå i et ansættelsesforløb. Men også forhold som udfra en arbejdsgivervinkel er gode at medtage.På kurset gives eksempler på de oftest forekommende fejltyper som forekommer i de forskellige kontrakter. Kurset vil både fokusere på kontrakterne ud fra en arbejdsgiver og arbejdstagersynsvinkel. På kurset gives eksempler på de oftest forekommende fejltyper som forekommer i de forskellige kontrakter. Kurset vil både fokusere på kontrakterne ud fra en arbejdsgiver og arbejdstagersynsvinkel.

Læs mere

Nyeste praksis, seneste afgørelser og domme (Netværk Persondata)

Dagens hovedtema på årets sidste møde vil være gennemgang og diskussion af nyeste praksis fra Datatilsynet, herunder inkl. seneste afgørelser og domme. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper, advokat Reza Ahmadian, Kromann Reumert og Rami Chr. Sørensen, DJØF.

Læs mere

Kursusdatoer

OneDrive

På dette Online kursus lærer du hvad OneDrive er. Du vil kunne gemme dine filer i skyen og dele dem med andre. Desuden vil du kunne sætte synkronisering op, så filerne også er tilgængelige på din PC.

Læs mere

OneNote

På dette online kursus lærer du at bruge OneNote, så du efterfølgende kan have alle dine notater samlet ét sted, dele dem samt let søge efter konkrete notater.

Læs mere

Opfølgning på, og revision af, databehandleraftaler (Netværk Persondata)

Hovedtemaet for dagen på årets tredje møde vil være opfølgning på, og revision af, databehandleraftaler. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper, advokat Reza Ahmadian, Kromann Reumert og Rami Chr. Sørensen, DJØF.

Læs mere

Kursusdatoer

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Afgørelse fra landsskatteretten betyder, at Skattestyrelsen ikke i alle tilfælde kan underkende udbetaling af rejsegodtgørelse skattefrit, selvom arbejdsgiverkontrollen har været mangelfuld.

Læs mere

Personalehåndbogen

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Alle deltagere modtager materialet i elektronisk form efter kurset, som gør det muligt efterfølgende at tilpasse den udleverede håndbog til egne forhold. Kurset er samtidig meget brugbart i forhold til "praktisk personalejura". Kurset hører til blandt de højest "ratede" blandt vores kursusdeltagere og har været afholdt i 10 år.

Læs mere

Personalejura for offentlige arbejdsgivere

Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område, herunder personaleoplysninger i ansættelsesforhold, håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse, forskelsbehandling og krænkelser på arbejdspladsen (ny vejledning fra arbejdstilsynet 2019).

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.

Kursus om regler, arbejdstilsynets rolle og virksomheders arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Ny arbejdsmiljølov træder i kraft fra 2020. Kendskab til love, regler og vejledninger mv., som regulerer det psykiske arbejdsmiljø. Hvilke regler gennemfører Arbejdstilsynet deres "tilsyn" ud fra. Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen - få kendskab til arbejdsgiverkrav.

Læs mere

Skatteregnskabet Selskaber

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Læs mere

Sygefravær - jura og dagpenge (inkl. Coronakonsekvenser)

Kurset giver en gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og de ansættelsesretlige sygefraværsregler. Også spørgsmål afledt af coronasituationen behandles både i forhold til sygedagpenge og i forhold til de ansættelsesretlige sygefraværsregler.

Læs mere

Kursusdatoer

Timelønnede, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger som knytter sig til ansatte på timeløn (vikarer, studentermedhjælpere mv.), tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser. Gennemgangen vil både tage hensyn til problemområder inden og uden for overenskomstområdet, det statslige, kommunale– og private område. Betydningen af den ny ferielov vil blive gennemgået.

Læs mere

Årsafslutning - gør klar til revisor

Årsafslutning - gør klar til revisor er et hands-on kursus, hvor deltageren får en række værktøjer, som kan bruges i forbindelse med færdiggørelse af årsrapporten. Du får kendskab til hvilke afstemninger, opgørelser og specifikationer mv. som skal foreligge i forbindelse med årsrevisionen - og den endelig godkendelse af årsrapporten. Du lærer vigtigheden af at blive samarbejdspartner med den eksterne revision og får herunder redskaber til hvordan årsafslutningen fremskyndes ("Fast closing"). På kurset udleveres en køreplan for årsafslutning som også indeholder en ”revisormappe” som kan tilpasses til egne forhold.

Læs mere

Årsregnskabsloven - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B.

Læs mere
>EventList2017Dev